Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu, Znak sprawy ZP.272.4.3.2012

2012-08-03 23:15:50

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

Łęczna, dn. 02.08.2012 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.3.2012

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi–Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną
i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” /ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2012r. pod nr 2012/S 121-200784/ do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Zestaw pytań nr 1:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w pkt 5.2 Wzoru umowy zapisu „Obowiązek współdziałania Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których Zamawiający nie ma we własnym władaniu”.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w pkt. 5.2 wzoru umowy zapisu „Obowiązek współdziałania Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których Zamawiający nie ma we własnym władaniu”.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 6.3 Wzoru umowy „Termin zostanie przedłużony automatycznie w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną".
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt. 6.3 we wzorze umowy o treści „Termin zostanie przedłużony automatycznie w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną”. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniem pkt. 23.2 wzoru umowy wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższa regulacja pozostaje w istotnej sprzeczności z postulowanym przez Wykonawcę postanowieniem. Regulacja postanowienia pkt. 23.2 jednoznacznie przesądza o wyłączeniu możliwości wprowadzania jakichkolwiek „automatycznych” zmian warunków umowy. Ponadto należy zauważyć, że zmiana terminu realizacji umowy, niezależnie od przyczyn którymi miałaby być motywowana, stanowi zmianę istotnego postanowienia umowy. Tymczasem zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Cytowana regulacja wprowadza obowiązek uprzedniego przewidzenia możliwości wprowadzania istotnych postanowień zawartej umowy względem treści oferty – w związku z powyższym Zamawiający we wzorze umowy dodaje pkt. 23.1.19 o treści:
„zmiana terminu wykonania Dzieła – w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną”.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w pkt 8.8. Wzoru umowy zapisu „zwłoki"
i dodanie zapisu „opóźnień" oraz dodania zapisu „wystąpiły opóźnienia" i wykreślenia zapisu
„zwłoka Zamawiającego".
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w postanowieniu pkt. 8.8. wzoru umowy zapisu „zwłoki” i dokonanie zapisu „opóźnień” oraz dodanie zapisu „wystąpiły opóźnienia” i wykreślenia zapisu „zwłoka Zamawiającego” W konsekwencji wprowadzenia przedmiotowej zmiany postanowienie pkt. 8.8. wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „W przypadku opóźnień Zamawiającego w dotrzymaniu terminów, o których mowa w pkt. 8.7., kary umowne za zwłokę Wykonawcy nie będą naliczane za okres, w którym wystąpiły opóźnienia Zamawiającego”.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt 9.13 Wzoru umowy zapisu „nie stanowią przyczyny zależne od" oraz wykreślenie zapisu „wina”
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w pkt 9.13 Wzoru Umowy zapisu „nie stanowią przyczyny zależne od” oraz wykreślenie zapisu „wina”. W związku z wprowadzoną zmianą postanowienie pkt 9.13 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „Brak odbioru Szczegółowego Projektu Dzieła w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania Umowy, o ile przyczynę braku odbioru nie stanowią przyczyny zależne od Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez konieczności wskazywania dodatkowych przyczyn. Prawo to Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od dnia upływu powyższego terminu”.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 19.10 do Wzoru umowy o treści:
„W przypadku gdy nośniki oprogramowania systemowego lub innego oprogramowania zostały dostarczone przez Wykonawcę ze standardowo dołączoną licencją producenta lub preinstalacji oprogramowania w pamięci dostarczonego sprzętu lub innego dostarczenia oprogramowania (np. licencja shrink wrap) w razie wystąpienia różnic pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy, a udzielaną licencją przez producenta oprogramowania, zastosowanie będą miały postanowienia licencji producenta”.
Odpowiedź nr 5:
Nie Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy pkt 19.10 o treści zaproponowanej w pytaniu, jednakże Zamawiający wprowadza we wzorze umowy pkt. 19.10 o następującej treści:
„W przypadku gdy nośniki oprogramowania systemowego lub innego oprogramowania zostały dostarczone przez Wykonawcę ze standardowo dołączoną licencją producenta lub preinstalacji oprogramowania w pamięci dostarczonego sprzętu lub innego dostarczenia oprogramowania (np. licencja shrink wrap) w razie wystąpienia różnic pomiędzy postanowieniami Umowy zastosowanie będą miały postanowienia licencji producenta”.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt. 20.1 do Wzoru umowy zapisu:
„wyłącznie w przypadku gdy szkoda wynikająca z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy powstała z winy Wykonawcy. W żadnym wypadku Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za utracone korzyści."
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w pkt. 20. 1 zapisu o treści:
„wyłącznie w przypadku gdy szkoda wynikająca z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy powstała z winy Wykonawcy. W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za utracone korzyści”.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pkt. 20.2 z Wzoru umowy.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia pkt. 20.2. z Wzoru Umowy.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pkt. 20.4 z Wzoru umowy
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia pkt. 20.4. z Wzoru umowy.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w pkt 20.6 z Wzoru umowy zapisu „200%" i dodanie zapisu „50%" oraz dodanie zapisu „oraz zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenia."
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w pkt. 20.6. z Wzoru umowy zapisu „200%” i dodanie zapisu „50%” oraz dodanie zapisu „oraz zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenia”.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt 20.8 Wzoru umowy zapisu „leżących
wyłącznie."
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w pkt 20. 8. Wzoru umowy zapisu „leżących wyłącznie”. Po wprowadzeniu przedmiotowej zmiany postanowienie otrzymuje brzmienie: „Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia.”
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 20.9 Wzoru umowy o treści „żadna z kar umownych nie zostanie naliczona w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganym przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną”.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt 20.9. Wzoru umowy o treści „żadna z kar umownych nie zostanie naliczona w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną”.
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że zastrzeżenie kary umownej nie zmienia ogólnych zasad odpowiedzialności. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się bowiem z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika z art. 471 k.c., gdyż od przewidzianego tym przepisem odszkodowania kara umowna różni się tylko tym, że przysługuje ona niezależnie od poniesionej szkody. Dłużnik jest zatem zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniającą naliczenie kary umownej jest okoliczność, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (por. W . Czachórski, Zobowiązania 2009, s. 350). Przenosząc powyższe rozważania na stan sprawy, należy zauważyć, że jeżeli opóźnienia w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień będą wynikały z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, nie będą one stanowiły podstawy do naliczenia kar umownych.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 20.10 Wzoru umowy o treści „Wykonawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty jak I utracone korzyści) powstałe wskutek zakłócenia działalności, utraty danych, Informacji gospodarczych lub innych okoliczności, będących następstwem używania Dzieła jak i niemożności jego używania, w tym za szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich, wynikłe z wprowadzenia przez Zamawiającego błędnych danych lub obsługi oprogramowania niezgodnej z jego dokumentacją, ewentualnie będących wynikiem przyczyn takich jak błędna interpretacja informacji, czy innych przyczyn należących do grupy tzw. ryzyk związanych z użytkowaniem zaawansowanych systemów Informatycznych”.
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt. 20.10 Wzoru umowy o treści: „Wykonawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (starty i utracone korzyści) powstałe wskutek zakłócenia działalności, utraty danych, informacji gospodarczych lub innych okoliczności, będących następstwem używania Dzieła jak i niemożności jego używania, w tym za szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich, wynikłe z wprowadzenia przez Zamawiającego błędnych danych lub obsługi oprogramowania niezgodnej z dokumentacją, ewentualnie będących wynikiem przyczyn takich jak błędna interpretacja informacji, czy innych przyczyn nienależących do tzw. ryzyk związanych z użytkowaniem zaawansowanych systemów informatycznych”.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady zakres odpowiedzialności Wykonawcy ograniczony jest do zachowań Wykonawcy, którym można przypisać winę.
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 20.11 Wzoru umowy o treści „„Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego mogąca powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy wynika z zasad ogólnych i ograniczona zostaje do kwoty ………….. . Strony zgodnie oświadczają, iż wszelka odpowiedzialność Wykonawcy zarówno z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 k.c., art. 637 k.c. oraz art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nieokreślonego w niniejszej umowie ulega wyłączeniu.”
Odpowiedź nr 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt. 20.11. Wzoru umowy o treści „Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego mogąca powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy wynika z zasad ogólnych i ograniczona zostaje do kwoty ………….. . Strony zgodnie oświadczają, iż wszelka odpowiedzialność Wykonawcy zarówno z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 k.c., art. 637 k.c. oraz art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nieokreślonego w niniejszej umowie ulega wyłączeniu.”

Zestaw Pytań nr 2
Pytanie nr 1:
Dotyczy Załącznik 1, pkt. 7.1.1.
W tym punkcie jest mowa o systemie poczty głosowej, ale w kolejnych podrozdziałach zawierających szczegółowe wymagania na poszczególne elementy systemu nie ma już w ogóle mowy o poczcie głosowej. Bardzo proszę o potwierdzenie, czy system poczty głosowej ma zostać dostarczony w ramach tego postępowania? A jeżeli tak, to proszę również o podanie szczegółowych wymagań na system poczty głosowej, a także proszę o określenie liczby użytkowników tego systemu.
Odpowiedź nr 1:
Zgodnie z pkt. 7.1.1 załącznika nr 1 Zamawiający potwierdza zamówienie funkcjonalności poczty głosowej w ramach telefonii IP. Poczta głosowa powinna być uruchomiona na każdym stanowisku, na którym będzie uruchomiona usługa telefonii IP. Poczta głosowa powinna umożliwiać odczytywanie wiadomości, które zostały zarejestrowane kiedy użytkownik telefonii IP nie odebrał połączenia, był nieosiągalny lub linia w tym czasie była zajęta. Odczytywanie wiadomości powinno być udostępnione poprzez terminal głosowy.
Pytanie nr 2:
Dotyczy Załącznik 1, pkt. 7.1.1.
W tym punkcie jest mowa o systemie Contact Center na 5 agentów, ale w kolejnych podrozdziałach zawierających szczegółowe wymagania na poszczególne elementy systemu nie na już w ogóle mowy o Contact Center. Bardzo proszę o potwierdzenie, czy system Contact Center ma zostać dostarczony w ramach tego postępowania? A jeżeli tak, to proszę również o podanie szczegółowych wymagań na ten system.
Odpowiedź nr 2:
Zgodnie z pkt. 7.1.1 załącznika nr 1 Zamawiający potwierdza zamówienie funkcjonalności Contact Center w ramach telefonii IP.
System powinien realizować funkcje zapowiedzi słownych oraz dystrybucji wywołań ACD (Automatic Call Distribution) rozdzielający bez udziału operatora przychodzące połączenia według predefiniowanych zasad, np. tak by skierować klienta do odpowiedniego konsultanta przy pomocy IVR. Użytkownicy Contact Center będący abonentami systemu powinni mieć możliwość obsługi kolejek ACD i muszą posiadać oprogramowanie na PC dedykowane do obsługi połączeń oraz edycji stanu gotowości (gotowy/nie gotowy/wylogowany) do przyjmowania połączeń. System powinien realizować funkcje nadzorcze w zakresie podglądu stanu kolejek ACD oraz poszczególnych agentów Contact Center.
Pytanie nr 3:
Dotyczy Załącznik 1, pkt. 7.1.1.
W tym punkcie jest mowa o konieczności zapewnienia licencji dla terminali IP użytkowników i wymienione są m.in. „4 terminale wideo (podstawowego i zaawansowanego)", ale w kolejnych podrozdziałach zawierających szczegółowe wymagania na poszczególne elementy systemu nie ma już w ogóle mowy o tych terminalach wideo. Bardzo proszę o potwierdzenie, czy te 4 terminale wideo mają zostać dostarczone w ramach tego postępowania?
A jeżeli tak, proszę o podanie szczegółowych wymagań na te terminale.
Natomiast jeżeli Zamawiający posiada te terminale i należy tylko dostarczyć licencje, proszę o podanie rodzaju tych terminali.
Odpowiedź nr 3:
Zgodnie z pkt. 7.1.1 załącznika nr 1 Zamawiający potwierdza zamówienie licencji oraz terminali IP wideo. Terminale powinny umożliwić przeprowadzenie transmisji wideo pomiędzy terminalami wideo.
Pytanie nr 4:
Dotyczy Załącznik 1, pkt. 7.1.1. i pkt. 7.1.3
W punkcie 7.1.1. jest mowa, że platforma sprzętowa powinna umożliwiać dalsze skalowanie systemu bez konieczności rozbudowy do poziomu co najmniej 1000 użytkowników, natomiast w punkcie 7.1.3., że do 2000 użytkowników. Proszę o jednoznacznie określenie do jakiej ilości użytkowników ma być zapewniona możliwość rozbudowy systemu bez konieczności rozbudowy platformy sprzętowej.
Odpowiedź nr 4:
Możliwość rozbudowy systemu bez konieczności rozbudowy platformy sprzętowej ma być zapewniona do poziomu co najmniej 1000 użytkowników.
Pytanie nr 5:
Dotyczy Załącznik 1, pkt. 7.1.1.2
W tym punkcie jest wymóg „Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2,5GB . Proszę o doprecyzowanie o jaką pamięć chodzi? RAM?"
Odpowiedź nr 5:
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2,5GB pamięci RAM.
Pytanie nr 6:
Dotyczy Załącznik 1 pkt. 7.1.10
W tym punkcie określającym wymagania dot. platformy do prowadzenia konferencji Web, jest wymóg zapewnienia wsparcia technicznego dostępnego przez 24/7 przez telefon i email.
Proszę o doprecyzowanie rodzaju wsparcia i okresu przez jaki ma być ono realizowane. Czy jest to wsparcie dla użytkowników czy wsparcie producenta w zakresie awarii i problemów systemu?
Odpowiedź nr 6:
Wsparcie techniczne powinno obejmować wsparcie producenta w zakresie awarii i problemów technicznych systemu. Wsparcie powinno zostać zapewnione na min. 24 miesięcy od daty uruchomienia systemu.
Pytanie nr 7:
Dotyczy Załącznik. 1, str. 141.
W ostatnim zdaniu rozdziału 7 jest napisane, że „ w lokalizacjach, w których sieć teletechniczna nie występuje lub nie spełnia wymagań do wdrożenia telefonii IP, powinna zostać przewidziana budowa nowej lub modernizacja istniejącej sieci teletechnicznej."
Niestety w SIWZ nie ma żadnych informacji na temat obecnego stanu sieci teletechnicznej w tych 110 lokalizacjach, w których ma zostać wdrożona telefonia IP. Proszę więc o podanie informacji, które umożliwią uwzględnienie tych kosztów w ofercie, czyli:
- w tych lokalizacjach należy założyć budowę nowej sieci oraz jaka ma być ilość punktów logiczno-elektrycznych
- w ilu lokalizacjach należy założyć modernizację sieci oraz jaka ilość punktów logiczno- elektrycznych ma zostać objęta tymi pracami
- czy prace te mają obejmować również dostawę przełączników sieci LAN dla nowych lub modernizowanych jednostek? Jeżeli tak, to proszę o podanie ilość przełączników, które należy dostarczyć do poszczególnych lokalizacji.
Odpowiedź nr 7:
W niżej wymienionych lokalizacjach powinna zostać przewidziana budowa sieci teletechnicznej:
• Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijach – 24 podwójne punkty logiczno-elektrycznych
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 37 podwójnych punktów logiczno-elektrycznych
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 18 pojedynczych punktów logiczno-elektrycznych
• Starostwo Powiatowe w Łęcznej – min. 40 podwójnych punktów logiczno-elektrycznych

Minimalne wymagania:
• Sieć natynkowa w kategorii 6
• Kable kat. 6 UTP nieekranowane.
• Punkty logiczne 2-wu gniazdowe lub logiczno-elektryczne 2-gniazdowe kat. 6
• Całość okablowania zamontowana w korytkach ochronnych
• Zakończona na patchpanelach w szafie rack dostarczonej przez Wykonawcę
• Powinien zostać przewidziany montaż szafy rozdzielczej i tablicy elektrycznej
• Sieć powinna być certyfikowana przez producenta
• Wykonanie pomiarów logicznych i elektrycznych
Z posiadanej przez Zamawiającego wiedzy, w pozostałych lokalizacjach sieć teletechniczna występuje.
Pytanie nr 8:
Dotyczy Załącznik. 7, pkt. 14.4
W punkcie 14.4 Zamawiający opisuje wymaganie na dostarczenie zapasowych urządzeń serwisowych. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia "magazynu serwisowego" w kompletny zestaw urządzeń, które zostaną użyte do budowy systemu telefonii IP?
Zamawiający opisuje model wdrożenia z wykorzystaniem serwerów redundantnych. Czy w ofercie w związku w tym dopuszczalne jest przyjęcie wyceny tylko dla:
1. Zapasowych aparatów telefonicznych IP (proszę o podanie wymaganej ilości),
2. Zapasowych Bram głosowych (proszę o podanie wymaganej Ilości),
3. Terminali mobilnych (proszę o podanie wymaganej ilości)?
Odpowiedź nr 8:
W związku ze skreśleniem w załączniku nr 7, pkt. 14.4 w brzmieniu:
„W celu umożliwienia Zamawiającemu stworzenia rezerwy każdego z urządzeń
i oprogramowań usługowych, routerów IP i urządzeń telefonii IP objętych Umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu urządzeń
i oprogramowań usługowych, routerów zapasowych i urządzeń telefonii IP wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”,
Zamawiający nie wymaga wyposażenia "magazynu serwisowego" w kompletny zestaw urządzeń, który zostanie użyty do budowy systemu telefonii IP.
Pytanie nr 9:
Dotyczy Załącznik. 7, pkt. 14.9
W punkcie tym jest mowa o uruchomieniu usług klienckich, które zostały określone
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Niestety w Szczegółowym Opisie Zamówienia, w części dot. telefonii IP, usługi te nie zostały opisane. Bardzo proszę
o sprecyzowanie tych usług i wymaganych ilości tych usług.
Odpowiedź nr 9:
Szczegółowy opis w/w usług i wymaganych ilości tych usług znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 7.1.1.

Zestaw Pytań nr 3:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający posiada pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowlane dla wszystkich konstrukcji masztowych występujących w projekcie?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie posiada pozwoleń budowlanych dla konstrukcji masztowych występujących w projekcie. Zgodnie z pkt.10.1 wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód, opinii, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający posiada podpisane umowy z właścicielami budynków na których będą posadowione maszty?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami na których będą posadowione maszty. Prawo do dysponowania nieruchomością wynika m.in. z umów dzierżawy z właścicielami budynków na których będą posadowione maszty.
Pytanie nr 3:
Czy na terenie obejmującym inwestycje występuje konserwator zabytków? Jeżeli tak, proszę o informację w których lokalizacjach.
Odpowiedź nr 3:
Wojewódzki Konserwator Zabytków nie obejmuje nadzorem lokalizacji objętych inwestycją.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący planowaną inwestycję?
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający posiada decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące planowanej inwestycji, poza dwoma lokalizacjami, co do których obecnie trwa jeszcze procedura uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zamawiający będzie dysponował niezbędnymi dokumentami dotyczącymi wszystkich lokalizacji do czasu podpisania umowy z Wykonawcą.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający posiada informację odnośne wysokości poszczególnych konstrukcji
w odniesieniu do każdej lokalizacji?
Odpowiedź nr 5:
Min. wysokość konstrukcji antenowej stacji abonenckiej to 3 m. Zamawiający wymaga aby wysokość poszczególnej konstrukcji zapewniała widoczność stacji bazowej.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający przesunie termin zakończenia umowy, jeżeli w którejś z lokalizacji wystąpią problemy z uzyskaniem zgłoszenia budowlanego bądź pozwolenia na budowy?
Odpowiedź nr 6:
W związku z udzieloną odpowiedzią w ramach zestawu pytań nr 1, odpowiedź nr 2, Zamawiający we wzorze umowy dodaje pkt. 23.1.19 o treści:
„zmiana terminu wykonania Dzieła – w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną”. Zatem po wprowadzeniu modyfikacji wzoru umowy Zamawiający przewiduje taką zmianę.
Pytanie nr 7:
Czy wszystkie konstrukcje masztowe będą zlokalizowane na istniejących budynkach? Czy będzie występowała potrzeba instalacji w gruncie? Jeżeli tak, proszę o wskazanie w których lokalizacjach.
Odpowiedź nr 7:
W pkt. 4.3 załącznika nr 1 do SIWZ wymienione zostały lokalizacje,
w których może zaistnieć konieczność budowy masztów doświetlających o wysokości powyżej 10m. Są to miejscowości Majdan (Powiat Świdnicki), Osowa (Powiat Włodawski), Zahajki (Powiat Włodawski). Powyższe lokalizacje wskazane zostały na wypadek gdyby w wyniku przeprowadzonego planowania radiowego wystąpiła taka konieczność. Zamawiający zakłada możliwość wprowadzenia zmian w zakresie ilości masztów i ich lokalizacji.
Pytanie nr 8:
W jaki sposób w miejscach instalacji konstrukcji Zamawiający wymaga by wykonać instalacje elektryczne?
Odpowiedź nr 8:
Instalacje konstrukcji podantenowych wraz z urządzeniami na nich zamontowanymi powinny zostać podłączone do instalacji elektrycznych istniejących w obiektach.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający posiada określone miejsce, w którym należy zainstalować zakończenia linii radiowych? Jeżeli tak, proszę o określenie tych miejsc.
Odpowiedź nr 9:
Lokalizacje rozmieszczenia połączeń radioliniowych zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ w tabeli w pkt 2.2 (str.7). Lokalizacje rozmieszczenia stacji abonenckich WiMAX zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ w tabeli w pkt 4.1 (str.17).


Zestaw Pytań nr 4
Pytanie nr 1:
Dotyczy Załącznik nr 1, pkt.7.1.1
W tym punkcie we fragmencie dot. funkcjonalności oprogramowania w zakresie systemowym jest mowa o „możliwości realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem terminali wideotelefonicznych, a także terminala telefonicznego (obsługa głosu dla połączenia) współpracującego z dodatkową, opcjonalną aplikacją instalowaną na stacji roboczej (obsługa obrazu dla tego samego połączenia)". Bardzo proszę o sprecyzowanie, czy planowane jest wdrożenie tej funkcjonalności w momencie wdrożenia systemu czy tez system ma mieć możliwości rozbudowy i wdrożenia tej funkcjonalności w przyszłości?
Odpowiedź nr 1:
Funkcjonalność realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem terminali wideotelefonicznych planowana jest w momencie wdrożenia systemu.
Funkcjonalność realizacji wideotelefonii z wykorzystaniem terminali telefonicznych (obsługa głosu dla połączenia) oraz dodatkowej aplikacji instalowanej na stacji roboczej (obsługa obrazu dla połączenia) planowana jest do wdrożenia w przyszłości.
Pytanie nr 2:
Dotyczy Załącznik. 1, pkt. 7.1.1.2
W tym punkcie jest wymóg dot. bramy głosowej „Musi posiadać układy DSP dla
6 kanałów głosowych". W celu poprawnego doboru rodzaju modułu PVDM, proszę
o sprecyzowanie jakie kodeki będą wykorzystywane w systemie?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie decyduje i nie posiada wiedzy o rodzaju wykorzystywanych Kodeków w systemie w przyszłości. Kodeki wykorzystywane w systemie zostaną określone w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz w oparciu o jego propozycję na etapie wykonywania umowy.
Pytanie nr 3:
Dotyczy Załącznik. 1, pkt. 7.1.10
Bardzo proszę o określenie czasu trwania, przez jaki ma być zapewniona usługa konferencji webowej ?
Odpowiedź nr 3:
Usługa konferencji webowej ma być zapewniona na czas nieograniczony,
w zależności od woli rozmawiających.
Pytanie nr 4:
Dotyczy Załącznik.1, pkt. 4.3.2.2
Czy Zamawiający dopuści jako spełniający warunki SIWZ router o pamięci RAM 512 MB- bez możliwości rozbudowy do wymaganej wielkości 768MB - spełniający jednak pozostałe wymagania funkcjonalne i wydajnościowe. Pozwoli to na zaoferowanie bardziej ekonomicznego rozwiązania, nie obniżając przy tym żadnego z wymagań wydajnościowych i funkcjonalnych.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający dopuści router o pamięci RAM 512 MB- bez możliwości rozbudowy do wymaganej wielkości 768MB jako spełniający warunki SIWZ.
Pytanie nr 5:
Dotyczy Załącznik.1, schematy sieci na str. 56 i 68
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie powyższych schematów w lepszej jakości, gdyż te zawarte w załączniku 1 są nieczytelne.
Odpowiedź nr 5:
Schematy w większej rozdzielczości zostały umieszczone pod linkiem:
http://powiatleczynski.home.pl/pub/schematy.zip
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w pkt 5.2 Wzoru umowy zapisu „Obowiązek współdziałania Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których zamawiający nie ma we własnym władaniu"?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w pkt. 5.2 wzoru umowy zapisu „Obowiązek współdziałania Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których Zamawiający nie ma we własnym władaniu”.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 6.3 Wzoru umowy „Termin zostanie przedłużony automatycznie w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną"?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt. 6.3 do wzoru umowy o treści „Termin zostanie przedłużony automatycznie w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną”. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniem pkt. 23.2 projektu umowy wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższa regulacja pozostaje w istotnej sprzeczności z postulowanym przez Wykonawcę postanowieniem. Regulacja postanowienia pkt. 23.2 jednoznacznie przesądza o wyłączeniu możliwości wprowadzania jakichkolwiek „automatycznych” zmian warunków umowy. Ponadto należy zauważyć, że zmiana terminu realizacji umowy, niezależnie od przyczyn z którymi miałaby być motywowana, stanowi zmianę istotnego postanowienia umowy. Tymczasem zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pzp zakazuje się istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu zamówienia lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Cytowana regulacja wprowadza obowiązek uprzedniego przewidzenia możliwości wprowadzania istotnych postanowień zawartej umowy względem treści oferty – w związku z powyższym Zamawiający dodaje do wzoru umowy postanowienie pkt. 23.1.19 o treści:
„zmiana terminy wykonania Dzieła – w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną”.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w pkt 8.8. Wzoru umowy zapisu „zwłoki"
i dodanie zapisu „opóźnień" oraz dodania zapisu „wystąpiły opóźnienia" i wykreślenia zapisu „zwłoka Zamawiającego"?
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w postanowieniu pkt. 8.8. wzoru umowy zapisu „zwłoki” i dokonanie zapisu „opóźnień” oraz dodanie zapisu „wystąpiły opóźnienia” i wykreślenia zapisu „zwłoka Zamawiającego”. W konsekwencji wprowadzenia przedmiotowej zmiany postanowienie pkt. 8.8. wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „W przypadku opóźnień Zamawiającego w dotrzymaniu terminów, o których mowa w pkt. 8.7., kary umowne za zwłokę Wykonawcy nie będą naliczane za okres, w którym wystąpiły opóźnienia Zamawiającego”.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt 9.13 Wzoru umowy zapisu „nie stanowią przyczyny zależne od" oraz wykreślenie zapisu „wina"?
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w pkt 9.13 Wzoru Umowy zapisu „nie stanowią przyczyny zależne od” oraz wykreślenie zapisu „wina”. W związku z wprowadzoną zmianą postanowienie pkt 9.13 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „Brak odbioru Szczegółowego Projektu Dzieła w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania Umowy, o ile przyczynę braku odbioru nie stanowią przyczyny zależne od Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez konieczności wskazywania dodatkowych przyczyn. Prawo to Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od dnia upływu powyższego terminu”.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 19.10 do Wzoru umowy o treści
„W przypadku gdy nośniki oprogramowania systemowego lub innego oprogramowania zostały dostarczone przez Wykonawcę ze standardowo dołączoną licencją producenta lub preinstalacji oprogramowania w pamięci dostarczonego sprzętu lub innego dostarczenia oprogramowania (np. licencja shrink wrap) w razie wystąpienia różnic pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy, a udzielaną licencją przez producenta oprogramowania, zastosowanie będą miały postanowienia licencji producenta?
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 19.10 do wzoru umowy o treści
„W przypadku gdy nośniki oprogramowania systemowego lub innego oprogramowania zostały dostarczone przez Wykonawcę ze standardowo dołączoną licencją producenta lub preinstalacji oprogramowania w pamięci dostarczonego sprzętu lub innego dostarczenia oprogramowania (np. licencja shrink wrap) w razie wystąpienia różnic pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy, a udzielaną licencją przez producenta oprogramowania, zastosowanie będą miały postanowienia licencji producenta”.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt 20.1 do Wzoru umowy zapisu „wyłącznie w przypadku gdy szkoda wynikająca z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy powstała z winy Wykonawcy. W żadnym wypadku Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za utracone korzyści."?
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w pkt. 20. 1 zapisu o treści „wyłącznie w przypadku gdy szkoda wynikająca z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy powstała z winy Wykonawcy. W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za utracone korzyści”.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pkt 20.2 z Wzoru umowy?
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia pkt. 20.2. z Wzoru Umowy.
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pkt 20.4 z Wzoru umowy?
Odpowiedź nr 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia pkt. 20.4. z Wzoru umowy.
Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w pkt 20.6 z Wzoru umowy zapis „200%"
i dodanie zapisu „50%" oraz dodanie zapisu „oraz zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenia"?
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w pkt. 20.6. z Wzoru umowy zapisu „200%” i dodanie zapisu „50%” oraz dodanie zapisu „oraz zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenia”.
Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt 20.8 Wzoru umowy zapisu „leżących wyłącznie"?
Odpowiedź nr 15:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w pkt 20. 8. Wzoru umowy zapisu „leżących wyłącznie”. Po wprowadzeniu przedmiotowej zmiany postanowienie otrzymuje brzmienie: „Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia.”
Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 20.9 Wzoru umowy o treści „żadna z kar umownych nie zostanie naliczona w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną?
Odpowiedź nr 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt 20.9. Wzoru umowy o treści „żadna z kar umownych nie zostanie naliczona w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną”. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że zastrzeżenie kary umownej nie zmienia ogólnych zasad odpowiedzialności. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się bowiem z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika z art. 471 k.c., gdyż od przewidzianego tym przepisem odszkodowania kara umowna różni się tylko tym, że przysługuje ona niezależnie od poniesionej szkody. Dłużnik jest zatem zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniającą naliczenie kary umownej jest okoliczność, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (por. W . Czachórski, Zobowiązania 2009, s. 350). Przenosząc powyższe rozważania na stan sprawy, należy zauważyć, że jeżeli opóźnienia w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień będą wynikały z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, nie będą one stanowiły podstawy do naliczenia kar umownych.
Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 20.10 Wzoru umowy o treści
„Wykonawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty jak
i utracone korzyści) powstałe wskutek zakłócenia działalności, utraty danych, informacji gospodarczych lub innych okoliczności, będących następstwem używania Dzieła jak
i niemożności jego używania, w tym za szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich, wynikłe z wprowadzenia przez Zamawiającego błędnych danych lub obsługi oprogramowania niezgodnej z jego dokumentacją, ewentualnie będących wynikiem przyczyn takich jak błędna interpretacja informacji, czy innych przyczyn należących do grupy tzw. ryzyk związanych z użytkowaniem zaawansowanych systemów informatycznych?
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt. 20.10 Wzoru umowy o treści: „Wykonawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (starty i utracone korzyści) powstałe wskutek zakłócenia działalności, utraty danych, informacji gospodarczych lub innych okoliczności, będących następstwem używania Dzieła jak i niemożności jego używania, w tym za szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich, wynikłe z wprowadzenia przez Zamawiającego błędnych danych lub obsługi oprogramowania niezgodnej z dokumentacją, ewentualnie będących wynikiem przyczyn takich jak błędna interpretacja informacji, czy innych przyczyn nienależących do tzw. ryzyk związanych z użytkowaniem zaawansowanych systemów informatycznych”. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady zakres odpowiedzialności Wykonawcy ograniczony jest do zachowań Wykonawcy, którym można przypisać winę.
Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt 20.11 Wzoru umowy o treści
„Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego mogąca powstać
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy wynika
z zasad ogólnych i ograniczona zostaje do kwoty……………………. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelka odpowiedzialność Wykonawcy zarówno z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 k.c., art. 637 k.c. oraz art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nie określonego w niniejszej umowie ulega wyłączeniu"?
Odpowiedź nr 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt. 20.11. Wzoru umowy o treści „Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego mogąca powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy wynika z zasad ogólnych i ograniczona zostaje do kwoty ………….. . Strony zgodnie oświadczają, iż wszelka odpowiedzialność Wykonawcy zarówno z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 k.c., art. 637 k.c. oraz art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nieokreślonego w niniejszej umowie ulega wyłączeniu.”
Pytanie nr 19:
6.2.5 Macierz Dyskowa - 1 szt. - str. 73 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy nie posiadającej obsługi RAID 3 ?
Odpowiedź nr 19:
Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy nie posiadającej obsługi RAID 3.
Pytanie nr 20:
6.2.5 Macierz Dyskowa - 1 szt. - str. 73 1 Wg naszej wiedzy funkcja Thin Provnioning nie posiada możliwości opisanej w specyfikacji SIWZ jako: W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. Czy zatem Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy nie posiadającej powyższej funkcjonalności ?
Odpowiedź nr 20:
Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy nie posiadającej powyższej funkcjonalności.


Zestaw pytań nr 5:
Pytanie nr 1:
Czy wymagane w punkcie 7.1.8. 82 licencje są równoznaczne z 82 użytkownikami?
Odpowiedź nr 1:
82 licencje są równoznaczne z 82 użytkownikami.
Pytanie nr 2:
W celu dobrania kanałów faksowych prosimy o informacje ile jednoczesnych połączeń ma obsługiwać system?
Odpowiedź nr 2:
Wykonawca nie dysponuje wiedzą o ilości jednoczesnych połączeniach natomiast należy przyjąć rozwiązanie modelowe, typowe dla takiego rozwiązania.
Pytanie nr 3:
Jaka jest przybliżona ilość faksów odebranych i wysłanych w ciągu dnia?
Odpowiedź nr 3:
Średnia ilość faksów odebranych w ciągu dnia dla jednego użytkownika wynosi 15 szt. a wysłanych 20 szt.
Pytanie nr 4:
Z jakim systemem poczty będzie zintegrowany system faksowy, proszę podać nazwę
i wersję?
Odpowiedź nr 4:
System faksowy musi być zintegrowany z systemem pocztowym wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 6.9.1 przedstawionym w z ofercie Wykonawcy.
Pytanie nr 5:
Czy do systemu faksowego będą podłączone maszyny wielofunkcyjne. Jeśli tak, jakiego producenta i w jakiej ilości?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie posiada na chwilę obecną wiedzy na temat podłączenia maszyn wielofunkcyjnych do systemu faksowego.
Pytanie nr 6:
Czy wymagany system będzie instalowany na maszynie wirtualnej?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji systemu na maszynie wirtualnej.
Pytanie nr 7:
Czy system będzie pełnił funkcję scentralizowanego systemu faksów. Jeśli nie będzie to system scentralizowany, w jakich lokalizacjach będzie instalowany?
Odpowiedź nr 7:
System będzie pełnił funkcje scentralizowanego systemu faksów.
Pytanie nr 8:
Jaki rodzaj komunikacji będzie wybrany z dostępnych: SIP lub h323 (Foip) , ISDN, PRI lub BRI Analog? Chcielibyśmy zauważyć, że łącza analogowe znacznie powiększą liczbę kanałów ze względu na fakt, iż nie można przypisać do jednego kanału kilku numerów wewnętrznych.
Odpowiedź nr 8:
Zgodnie z pkt 7.1.1. Załącznika nr 1 do SIWZ system powinien zapewniać obsługę protokołów komunikacyjnych SIP oraz h.323.
Pytanie nr 9:
Czy numery faksów są rozproszone po różnych lokalizacjach. Jeśli tak to czy istnieje możliwość przekierowania numerów do centralnego punktu?
Odpowiedź nr 9:
Numery faksów są rozproszone po różnych lokalizacjach. Nie istnieje jednak możliwość przekierowania numerów do centralnego punktu.
Pytanie nr 10:
W jakim okresie wymagają Państwo przetrzymywania faksów w archiwum?
Odpowiedź nr 10:
Min. 3 miesiące.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający udostępni udział sieciowy w celu przechowywania faksów?
Odpowiedź nr 11:
Istnieje możliwość udostępnienia udziału sieciowego w celu przechowywania faksów.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający udostępni bazę M55QI w celu składowania indeksów oraz logów systemu faksowego?
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający nie udostępni bazy danych w celu składowania indeksów oraz logów systemu faksowego. Zapewnienie bazy danych leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający zapewni maszynę serwerową lub wirtualną pod kątem serwera faksowego?
Odpowiedź nr 13:
Istnieje możliwość udostępnienia serwera wirtualnego ale zapewnienie oprogramowania oraz systemu operacyjnego dla serwera leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający zapewni licencje Windows Serwer 2008 pod kątem implementacji systemu faksowego?
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający nie zapewni licencji systemu operacyjnego pod kątem implementacji systemu faksowego.
Pytanie nr 15:
Jaką centralę telefoniczną posiadają Państwo?
Odpowiedź nr 15:
Zamawiający nie planuje używania posiadanych centrali telefonicznych w budowanym systemie telefonii IP.
Pytanie nr 16:
Czy system faksowy będzie zintegrowany z Active Directory?
Odpowiedź nr 16:
System faksowy będzie zintegrowany z Active Directory.
Pytanie nr 17:
Jaki system operacyjny posiadają użytkownicy, którzy będą podpięci do systemu faksowego?
Odpowiedź nr 17:
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP.


Zestaw Pytań nr 6
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający eksploatuje aktualnie system monitorowania środowiska IT? Jeżeli tak to jaki? Czy Zamawiający oczekuje rozbudowy istniejącego systemu monitorowania, czy wdrożenia nowego?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie eksploatuje aktualnie systemu monitorowania środowiska IT. Zamawiający wymaga wdrożenia nowego systemu.
Pytanie nr 2:
Czy system monitorowania ma obejmować elementy infrastruktury IT (serwery sieci) będące przedmiotem tego postępowania, czy również inne posiadane przez Zamawiającego elementy infrastruktury?
Odpowiedź nr 2:
System monitorowania ma obejmować elementy będące przedmiotem postępowania oraz inne posiadane elementy infrastruktury posiadane przez Zamawiającego.
Pytanie nr 3:
Jakie protokoły komunikacji udostępniają urządzenia monitorujące parametry środowiskowe serwerowni używane przez Zamawiającego?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający korzysta z urządzeń Satel CA-64, Polon Alfa 4100
Pytanie nr 4:
Ilu administratorów będzie jednocześnie zalogowanych do konsoli systemu monitorowania?
Odpowiedź nr 4:
Min. 5 administratorów będzie jednocześnie zalogowanych do konsoli systemu monitorowania.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający oczekuje zawarcia platformy sprzętowej niezbędnej dla systemu monitorowania w ofercie, czy platforma zostanie dostarczona przez Zamawiającego?
Odpowiedź nr 5:
Zapewnienie platformy sprzętowej leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 6:
Jakie są wymagane metody powiadamiania administratorów o awariach przez system monitorowania?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający wymaga, aby administratorzy byli powiadamiani o awariach w formie elektronicznej za pomocą skrzynki pocztowej (e-mail) oraz przez wiadomość tekstową (sms).
Pytanie nr 7:
Jaki jest wymagany okres retencji danych dla systemu monitorowania?
Odpowiedź nr 7:
Minimalny okres retencji wynosi 3 miesiące.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający oczekuje monitorowania pojedynczych stron WWW (url), czy stałych procesów realizowanych przez użytkowników na aplikacjach WWW?
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający oczekuje monitorowania pojedynczych stron WWW.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuszcza aktywne monitorowanie stron WWW?
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający dopuszcza aktywne monitorowanie stron www.
Pytanie nr 10:
Jakiego typu map inteligentnych oczekuje Zamawiający w systemie monitorowania? Czy mają być to mapy geograficzne, czy np. mapy rozmieszczenia urządzeń w budynkach.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający oczekuje map, które przedstawiają graficzne schematy sieci.
Pytanie nr 11:
W ilu podsieciach znajduje się sprzęt, który będzie podlegał inwentaryzacji?
Odpowiedź nr 11:
Sprzęt, który będzie podlegał inwentaryzacji będzie się znajdował w 20 podsieciach.
Pytanie nr 12:
Jaka jest przepustowość łącza między podsieciami?
Odpowiedź nr 12:
Min. 50 Mb/s.
Pytanie nr 13:
Jaka ilość sprzętu będzie podlegała inwentaryzacji, w podziale na podsieci?
Odpowiedź nr 13:
Min. 20 urządzeń w jednej podsieci.
Pytanie nr 14:
Zaawansowana inwentaryzacja oprogramowania (audyt licencji}
Odpowiedź nr 14:
Zgodnie z opisem w pkt. 9.27 załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie nr 15:
Moduł administracyjno-rozliczeniowy
Odpowiedź nr 15:
Zgodnie z opisem w pkt. 9.27 załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie nr 16:
Czy "Moduł administracyjno-rozliczeniowy" będzie dodatkowo zasilany danymi, poza oprogramowaniem i sprzętem na którym zainstalowane jest oprogramowanie? Jeśli tak, to z ilu źródeł będą pochodziły informacje?
Odpowiedź nr 16:
Informacje będą pochodziły z jednego źródła.
Pytanie nr 17:
Czy zakres informacji z różnych źródeł będzie się pokrywał?
Odpowiedź nr 17:
Informacje będą pochodziły z jednego źródła.
Pytanie nr 18:
Jaka jest przewidywana liczba środków trwałych?
Odpowiedź nr 18:
Szacunkowa liczba środków trwałych wynosi 5000 – 7000 szt.

Zestaw pytań nr 7:
Pytanie nr 1:
W SIWZ pkt. VI. IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
2) Próbki - dla zweryfikowania (w zakresie opisanym w ofercie z wykorzystaniem załączonego w ofercie z formularza stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ) zgodności zaoferowanych dostaw ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, jakiego rodzaju dokumenty Wykonawca zdaniem Zamawiającego powinien załączyć/ przedłożyć by potwierdzić niniejszy zapis?
Odpowiedź nr 1:
W związku z tym, że Zamawiający będzie przeprowadzał testy oferowanego sprzętu, do oferty Wykonawcy nie należy załączać żadnej dokumentacji.


Zestaw pytań nr 8:
Pytanie nr 1:
dot. pkt. 6.2.2. - Kasety Blade –10 szt. oraz pkt. 6.2.3. Rozbudowa posiadanych DELL ME 1000e o moduły Pass-Through- 3 szt.
Ponieważ Zamawiający wymaga aby dostarczone serwery blade były zainstalowane w posiadanych obudowach Dell M1OOOe w celu doboru poprawnej konfiguracji prosimy o podanie serwis tagu obudowy/obudów, w których będą one zainstalowane oraz prosimy o przekazanie schematu rozłożenia serwerów oraz modułów Pass Throug objętych postępowaniem.
Odpowiedź nr 1:
Serwis tag obudowy/obudów, na których będą zainstalowane kasety blade i moduły
pass-through: DTSNX4J, JCXNX4J oraz GTSNX4J. Wszystkie sloty modułów pass-through w obudowach m1000e (w/w) są wykorzystane. W obudowach kasetowych są zainstalowane po dwie kasety blade.
Pytanie nr 2:
dot. pkt. 6.2.S Macierz Dyskowa (1 szt.)
Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg w pkt. 6.2.5 Macierz Dyskowa (1 szt.) iż macierz lub jej moduł NAS powinien współpracować z Active Directory Service i obsługiwać dostęp plikowy. Jednocześnie Zamawiający zawarł zapis o możliwości doposażenia macierzy w co najmniej 2 identyczne kontrolery dedykowane do obsługi dostępu plikowego. Czy moduły Nas są elementem tego postępowania?
Odpowiedź nr 2:
Nie, moduły Nas nie są elementem tego postępowania.

Zestaw pytań nr 9 :
Pytanie nr 1:
Dotyczy Załącznik.1, pkt. 7.1.8.
W tym punkcie są wymagane tylko 82 licencje do systemu faksowego. Aby w odpowiedni sposób zwymiarować i wycenić system faksowy, bardzo proszę o podanie:
- ilu użytkowników będzie korzystać z systemu Fax Serwera?
- ile Zamawiający posiada numerów faksu od operatora?
- czy jest potrzeba wysyłania/odbioru jednocześnie kilku faksów? A jeżeli tak, to proszę określić, ile należy założyć jednoczesnych faksów do odbioru/wysłania?
Odpowiedź nr 1:
- 82 użytkowników będzie korzystało z systemu Fax Serwera.
- Zamawiający posiada 82 numery fasu od operatora
- Tak. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości jednoczesnych faksów do odbioru/wysłania. Należy przyjąć rozwiązania modelowe.


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie – modyfikacji treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z treścią powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania (udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ w niniejszym postępowaniu) oraz w niżej określonym zakresie:

1. W SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
1) Postanowienia SIWZ w zakresie pkt VI.IV. w brzmieniu:
VI. IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć:
1) Opis - wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zgodnie
z formularzem stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ).
2) Próbki - dla zweryfikowania (w zakresie opisanym w ofercie
z wykorzystaniem załączonego do oferty formularza stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ) zgodności zaoferowanych dostaw ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia testów oferowanych produktów:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przeprowadzenia
testów we wskazanym przez siebie zakresie, terminie, miejscu.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania testów i ich wyników.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wzywania wykonawców na testy bez podania przyczyn.
d) Testy Wykonawców będą odbywały się w kolejnych dniach zgodnie z zasadą pierwszy prezentuje wykonawca który przedłożył ofertę z najkorzystniejszą ceną, następnie kolejny itd.
e) Wykonawca musi zabezpieczyć infrastrukturę oraz inne zasoby niezbędne do przeprowadzenia testów.
f) Ocena oferowanych produktów zostanie przeprowadzona w oparciu o jednakową dla wszystkich procedurę testów, która ma na celu zbadanie zgodności oferowanego urządzenia ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
g) Procedura szczegółowo będzie regulować sposób oraz zakres oceny zgodności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Procedura zostanie przekazana Wykonawcom w wezwaniu do przeprowadzenia testów.
Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem testów obciążają Wykonawcę i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Otrzymują następujące brzmienie:
VI. IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy:
3) przedłożyć opis - wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ).
4) przeprowadzić próbę - demonstrację - (w zakresie opisanym w ofercie z wykorzystaniem załączonego do oferty formularza stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ) dla zweryfikowania zgodności zaoferowanych dostaw ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia testów oferowanych produktów.
3. Ocena oferowanych produktów zostanie przeprowadzona w oparciu o jednakową dla wszystkich procedurę przygotowania, przeprowadzenia i oceny demonstracji określoną w załączniku nr 8 do SIWZ - która ma na celu zbadanie zgodności oferowanych urządzeń ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem testów obciążają Wykonawcę i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

2) Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XXIII. w brzmieniu:
XXIII. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ;
Wzór formularza – opis oferowanego przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.2 do SIWZ;
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 – załącznik
nr 4 do SIWZ;
5. Wzór wykazu wykonanych dostaw – załącznik nr 5 do SIWZ;
6. Wzór wykazu osób – załącznik nr 6 do SIWZ;
7. Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ;

Otrzymują następujące brzmienie:
XXIII. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ;
Wzór formularza – opis oferowanego przedmiotu zamówienia - załącznik
nr 2.2 do SIWZ;
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 – załącznik nr 4 do SIWZ;
5. Wzór wykazu wykonanych dostaw – załącznik nr 5 do SIWZ;
6. Wzór wykazu osób – załącznik nr 6 do SIWZ;
7. Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ;
8. Procedura przygotowania, przeprowadzenia i oceny demonstracji- załącznik nr 8 do SIWZ

2. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
1) w punkcie 7.1.9 – Skaner szczelinowy – 82 szt. - wprowadza się zapis „Skaner szczelinowy – 40 szt.”
2) treść punktu 8.1.3 System Autentykacji. Po wprowadzeniu przedmiotowej zmiany postanowienie otrzymuje brzmienie „Centralny system autentykacji i logowania musi umożliwiać centralne autoryzowanie użytkowników WiFi i WiMax do sieci. System musi zapewniać logowanie aktywności użytkowników w sieci LAN, WAN, Intenet. System musi pozwalać na selekcję treści, ograniczenie prędkości i czasu dostępu do internetu dla poszczególnych grup użytkowników. System musi archiwizować logi oraz udostępniać informację o poszczególnych użytkownikach dla uprawnionych służb np. policji, prokuraturze itp.”
3) do treści punktu 9.30 System wspomagający zarządzanie- oprogramowanie CR dodaje się w „DEKLARACJE I SPRAWOZDANIA” podpunkt „System powinien umożliwiać pełną integralność z programem BeSTi@. Aplikacja powinna pozwalać na pełną wymianę danych z systemem BeSTi@”
4) w punkcie 6.6 System archiwizacji pozwalający na archiwizację serwerów wirtualnych wykazanych powyżej. System powinien być kompatybilny, skonfigurowany i uruchomiony ze streamerem Dell PowerVault 2000 w tebeli Wymagania minimalne skreśla się podpunkt w brzmieniu „Oferent musi zatrudniać co najmniej dwóch inżynierów posiadających certyfikat – Symantec Technical Specialist Backup Exec 12 lub nowszy” oraz „Musi posiadać (jako opcja) moduł bazodanowy
do backupu systemu archiwizacyjnego Symantec Enterprise Vault”
5) wprowadza się załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie gwarancyjno-serwisowe urządzeń w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 02.08.2012r.
6) wprowadza się załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie serwisowe systemów i oprogramowań (licencji) w brzmieniu zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 02.08.2012r.

3. W załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy wprowadza się następujące zmiany:
1) Dodaje się postanowienie pkt 1.13 w brzmieniu:
„Producent – należy przez to rozumieć producenta w znaczeniu określonym przez art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, po. 935 z późn. zm.) tj., osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem .
2) Postanowienie 2.1. otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dzieło w postaci wykonania sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną na terenie Obszaru Inwestycji, na które składają się elementy określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w szczególności:”
3) Postanowienie 2.4.4. otrzymuje brzmienie:
będzie dysponował prawem do korzystania z Infrastruktury Telekomunikacyjnej niezbędnej do realizacji projektu.
4) Postanowienie pkt 14.4. skreśla się:
5) Postanowienie pkt 19.6. otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się także udzielić Zamawiającemu licencji na korzystanie z wszelkich oprogramowań i systemów działających w ramach Dzieła na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy zakres oprogramowań zostanie określony w Szczegółowym Projekcie Dzieła. W przypadku gdy jakaś licencja nie wynika ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca Udzieli jej na warunkach, o których mowa w pkt. zd. 4-19.9. Udzielana licencja obejmuje co najmniej następujące pola eksploatacji:”
6) Postanowienie pkt 19.8 otrzymuje brzmienie:
„Licencja jest udzielana na okres 5 lat, a po tym okresie przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i jest niewypowiadana. Niewypowiadalność licencji nie dotyczy sytuacji, w której doszło do istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji, a Zamawiający nie zaprzestał naruszeń w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia (pod rygorem nieważności) o takim naruszeniu. W sytuacji gdy Zamawiający będzie kontynuował wskazane w piśmie naruszenie postanowień umowy licencyjnej, Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej za 6 – miesięcznym okresem wypowiedzenia”
7) Dodaje się postanowienie pkt 19. 10
„ W przypadku gdy nośniki oprogramowania systemowego lub innego oprogramowania zostały dostarczone przez Wykonawcę ze standardowo dołączoną licencją producenta lub preinstalacji oprogramowania w pamięci dostarczonego sprzętu lub innego dostarczenia oprogramowania (np. licencja shrink wrap) w razie wystąpienia różnic pomiędzy postanowieniami Umowy zastosowanie będą miały postanowienia licencji producenta”.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 02.08.2012r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 02.08.2012r.
3. Dotychczasową treść załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy, zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma –Wzór umowy po modyfikacji z dnia 02.08.2012r.
4. Wprowadza się załącznik nr 8 do SIWZ - Procedura przygotowania, przeprowadzenia
i oceny demonstracji, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu, w zakresie sekcji III.1.4. Inne szczególne warunki. Zmiana ta jest zmianą istotną.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 pkt 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XI w brzmieniu:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 20 sierpnia 2012 r., do godz. 10.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 20 sierpnia 2012 r., godz. 10. 30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

Otrzymują następujące brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 27 sierpnia 2012 r., do godz. 10.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 27 sierpnia 2012 r., godz. 10. 30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i przekaże zmianę ogłoszenia do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych