Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » zaproszenie do udziału w ...

zaproszenie do udziału w przetargu na obligacje powiatowe

2008-08-26 10:07:37
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym
wyboru Agenta emisji obligacji dla finansowania inwestycji
na dokończenie robót budowlano-montażowych inwestycji
pn. Szpital Rejonowy w Łęcznej".

Powiat Łęczyński z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna rozpoczął postępowanie mające na celu pozyskanie finansowania w formie emisji obligacji na realizację dokończenie robót budowlano
-montażowych inwestycji pn. Szpital Rejonowy w Łęcznej".
Wybór Agenta emisji odbędzie się w drodze przetargu nieograniczonego i oceny ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów oraz w przypadku uzyskania punktów w tej samej wysokości, ostatecznych negocjacji z tymi oferentami.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym, w oparciu o zapis art. 5a
ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 120 poz.
1300 z późn. zm.).
3) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. są bankiem.
4) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Informujemy, że ostateczny termin składania ofert upływa dn. 03 września 2008r. godz. 10:00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną niezwłocznie odesłane Nadawcom.
Liczymy na zainteresowanie Państwa emisją obligacji Powiatu Łęczyńskiego.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego określone są w warunkach udziału w przetargu nieograniczonym, zamieszczone są wraz z załącznikami w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce SIWZ pod adresem: www.powiatleczynski.pl

Łęczna, dnia 26.08.2008r.

Wicestarosta

Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna