Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGE Dystrybucja s.a.

2012-07-19 11:23:25

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam,

, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez
pełnomocnika Dariusza Wojtaluka wszczęto postępowanie o ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości polegającego na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń
służących dystrybucji energii elektrycznej poprzez przebudowę istniejącej sieci
napowietrznej średniego napięcia oraz przyłącza napowietrznego niskiego napięcia,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Uciekajka, gm. Ludwin,
powiat łęczyński jako działka nr 164 o pow. 0,17 ha, o nieuregulowanym stanie
prawnym.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie siedmiu dni od daty doręczenia strony mogą zgłaszać żądania,
składać dowody jak też zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów
i materiałów.


Otrzymują:
1. Dariusz Wojtaluk ELTO Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 3 20-011 Lublin – pełnomocnik PGE
Dystrybucja S.A.
2. Starosta Łęczyński – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz dokonania
obwieszczenia na okres 14 dni na stronie internetowej BIP
3. Wójt Gniny Ludwin – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
4. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa