Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg na nieruchomość po byłym szpitalu powiatowym w Jaszczowie gm. Milejów

2012-07-18 11:23:08

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po dawnym szpitalu powiatowym w Jaszczowie, gm. Milejów

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona
w Jaszczowie, gm. Milejów, składająca się z dwóch działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 8 - Jaszczów, numerem ewidencyjnym działki 247/7
o pow. 3,5839 ha i numerem 247/4 o pow. 1,02 ha, będąca własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00140229/2.
2. Nieruchomość usytuowana jest w centrum miejscowości Jaszczów, gm. Milejów, pow. łęczyński, jej wschodnią granicę stanowi droga wojewódzka nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów - Biskupice), wzdłuż jej północnej granicy biegnie droga powiatowa nr 2024L (Jaszczów – Jaszczów stacja PKP), w bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się także drogi powiatowe nr 2023L – prowadząca do Mełgwi oraz droga nr 2027L prowadząca do Chojna, gm. Siedliszcze.
3. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowań siedliskowych, drobnych zakładów naprawczych (samochodowe), od strony północnej dom pogrzebowy oraz zabudowania po SKR przeznaczone na produkcję rolną.
4. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest kompleksem zabudowań po dawnym szpitalu powiatowym w Jaszczowie. Na działce znajduje się główny budynek szpitala (pochodzący sprzed 1935 r.,) oraz budynki pomocnicze, zarówno o funkcji medycznej: laboratorium, przychodnia przyszpitalna, sterylizatornia, apteka, jak i o funkcji gospodarczej: magazyny, pralnia, hydrofornia, kotłownia, budynek magazynowy oraz dawny budynek hotelu pielęgniarek. Na terenie przyszpitalnym wykonane są drogi dojazdowe do każdego budynku o nawierzchni asfaltowej. Łączna nawierzchnia dróg, wjazdów i chodników wynosi 5400 m2.
5. Obszar zabudowań ogrodzony jest od strony wschodniej na długości 100 metrów ogrodzeniem z ram metalowych wypełnionych siatką posadowionych na betonowym cokole pomiędzy słupkami murowanymi, pozostałe ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach metalowych.
6. Na terenie nieruchomości jest wykonana:
– sieć wodociągowa z własnego ujęcia głębinowego z hydrofornią,
- sieć kanalizacyjna do własnego szamba,
- sieć ciepłownicza z własnej kotłowni na olej opałowy,
- sieć energetyczna (wraz z agregatem prądotwórczym na wypadek awarii).
7. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Łęcznej, który zrezygnuje z użytkowania po wyłonieniu nabywcy nieruchomości.
8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem J1ZDP – tereny zabytkowego zespołu dworsko – parkowego wpisanego do ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego oraz RP – teren upraw polowych. W chwili obecnej złożony jest wniosek
o zmianę w planie i przeznaczenie terenu całej nieruchomości na usługi publiczne.
9. Cena wywoławcza wynosi 1 750 000 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus należny podatek VAT.
10. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 6 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa
w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosowanego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
11. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
- dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
- pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
- aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
- umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
12. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).
13. Wadium w wysokości – 88 000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 września 2012r. na konto Powiatu Łęczyńskiego, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.
14. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
15. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).
16. Postąpienie wynosić będzie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych, to jest nie mniej niż 17 500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych).
17. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
18. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
19. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
20. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
21. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 17 lipca 2012 r. na okres 2 miesięcy, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz w inny zwyczajowy przyjęty sposób, ponadto ogłoszenie o przetargu zamieszczone będzie w prasie o zasięgu krajowym.
22. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 2 lub 7 (tel. 081 752 64 72)

Łęczna, dn. 12.07.2012 r.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa