Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na wykonanie zasadniczej mapy wektorowej- utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla miasta Łęcznej. ZP.272.4.9.2012

2012-07-09 13:50:35
Łęczna, 2012-07-09
ZP.272.4.9..2012
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zamówienia na wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej – utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla miasta Łęcznej.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 100 000,00 złotych brutto, kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia zwiększono w dniu 09.07.2012 r. do wysokości najkorzystniejszej oferty.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 8 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Przyznana punktacja Termin wykonania*
1. GEFOS Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków Wykluczenie /odrzucenie 14.12.2012
2. Globmatix, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 2 Wykluczenie /odrzucenie 14.12.2012
3. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 85 ,37-500 Jarosław,
GEORES Sp. z o.o. , 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 Wykluczenie /odrzucenie 14.12.2012
4. LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce 100,00 14.12.2012
5. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. , 31-530 Kraków, ul. Grzegórzecka 10 Wykluczenie /odrzucenie 14.12.2012
6. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140 Wykluczenie /odrzucenie 14.12.2012
7. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o. 20-072 Lublin, ul. Czechowska 2 86,72 14.12.2012
8. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1 Wykluczenie /odrzucenie 14.12.2012

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty Nr 1,2,3,5,6,8.
Zamawiający w „Warunkach technicznych opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej – utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla miasta Łęczna” stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ określił zakres prac przewidzianych do wykonania przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty Nr:
1 - GEFOS Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków,
2 - Globmatix, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 2 ,
3 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 85 ,37-500 Jarosław, GEORES Sp. z o.o., 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3,
5 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., 31-530
Kraków, ul. Grzegórzecka 10,
6 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. 75-613 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 140 ,
8 - Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów,
ul. Geodetów 1,
- pomimo wezwania z dnia 04.07.2012r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w wykonawcy nie przedstawili w wyznaczonym terminie udokumentowanego wykazu usług, potwierdzonego należytym ich wykonaniem w postaci referencji lub innych dokumentów w zakresie założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455). W związku z tym nie wykazali się wymaganym doświadczeniem niezbędnym do udziału w przedmiotowym postępowaniu
i podlegają wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 44 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu Nr 1,2,3,5,6 i 8 podlegają odrzuceniu. Ponadto oferta Nr 3, złożona przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław, GEORES Sp. z o.o. , 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, zawiera potwierdzoną przez wykonawcę, rażącą nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i z tego tytułu także podlega odrzuceniu na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono 6 ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 18 lipca 2012r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 9.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe