Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała Zarządu Powiatu ...

Uchwała Zarządu Powiatu w Łęcznej

2012-06-08 09:42:17

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 25b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 564 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego
z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Jaszczowie, gm. Milejów, składającą się z dwóch działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 8 - Jaszczów, numerem ewidencyjnym działki 247/7 o pow. 3,5839 ha i numerem 247/4 o pow. 1,02 ha, będącą własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00140229/2, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kijanach, gm. Spiczyn, składająca się z dwóch działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 4- Kijany, numerem ewidencyjnym działki 78/12 o pow. 0,09 ha objętej KW
nr LU1I/00143832/3 i numerem 78/49 o pow. 0,4102 ha objętej KW nr LU1I/00159809/8, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
3. Wykaz postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna