Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników PZAZ. ZP.272.4.6.2012

2012-04-24 13:45:38
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami
________________________________________
Łęczna: Świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. ZP.272.4. 6.2012
Numer ogłoszenia: 92873 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 752 20 29, faks 81 752 20 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. ZP.272.4. 6.2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 6-dniowej wycieczki dla 2 grup po ok. 35 uczestników każda. Ostateczna liczba osób, uczestników wycieczki może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu i zostanie podana najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4 2. Miejsce wycieczki: Rzym, Watykan, Florencja z Asyżem, Castel Gandolfo 3. Opis warunków organizacji wycieczki: Uczestnicy postępowania muszą zapewnić: a) transfer autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna -Warszawa, Warszawa-Łęczna b) przelot lotniczy bezpośredni na trasie Warszawa-Rzym-Warszawa, wylot/przylot nie późnej niż do godz. 13:00, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do czterech osób na wózku inwalidzkim. c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu - suma ubezpieczenia: 5000 PLN, koszty leczenia poza granicami kraju suma ubezpieczenia 10 000 Euro, bagaż suma ubezpieczenia 1000 PLN) bądź gwarancji bankowych na ok. 15 000 zł dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia; d) zapewnienie transferu na terenie Włoch (włącznie z opłatami parkingowymi) autokarem o podwyższonym standardzie klimatyzacja, TV, WC, możliwość korzystania z wody i napojów gorących w barku autokarowym, wygodne szerokie siedzenia (możliwość regulacji siedzeń - różne pozycje gdyż uwzględnia się uczestnictwo osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania się), zgodnie z programem wycieczki: e) całodniowa wycieczka do Florencji i Asyżu, f) wycieczka do Castell Gandolfo, g) całodniowa wycieczka do Watykanu, h) 2 x wycieczka do Rzymu (w tym jedna całodniowa druga obejmująca Rzym po zachodzie słońca) i) autokar do dyspozycji grupy min. 8 godz. dziennie, j) zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2 osobowych każdy z WC, TV SAT, telefonem, lodówko-barem; z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, winda, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem - 5 noclegów w hotelu położonym nie dalej niż 40 km od Rzymu, nie dalej niż 100m od plaży; k) wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu (tradycyjna kuchnia włoska, jak również dania kuchni europejskiej), oraz ciepłe przekąski w porze obiadowej (4 razy) o wartości nie mniej niż 5 EUR/os. podczas wycieczek, napoje dla uczestników min 1 litr wody mineralnej dziennie, obiad 2 daniowy z napojem po przylocie do kraju - w Warszawie l) opieka pilota biura przez cały czas trwania wycieczki; (Przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota), m) opieka ratownika medycznego ( Przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji), n) korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego; o) Realizowanie programu przez licencjonowanego przewodnika z językiem polskim na wycieczki wg programu (Watykan, 2 x Rzym, Castel Gandolfo, Florencja z Asyżem) p) Słuchawki dla każdego uczestnika przy zwiedzaniu Rzymu i Watykanu r) korzystanie z parasoli i leżaków na plaży; s) korzystanie z basenu hotelowego oraz parasoli i leżaków przy basenie; t) podstawowe wyposażenie apteczki; u) pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych, w) pokrycia opłat biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Koloseum, Panteon oraz Muzea Watykańskie); y) obiadokolacja z dodatkowymi regionalnymi przystawkami i napojami podczas wieczoru z muzyką regionalną na żywo w hotelu - 1x; z) obiadokolacja z przystawkami i napojami na dyskotece z DJ-em w hotelu - min.1x; Zamawiający przewiduje następujące atrakcje turystyczno-rekreacyjne: 1) całodniowa wycieczka autokarowa do Florencji i Asyżu zwiedzanie miast z przewodnikiem; a) Florencja: Kościół Santa Croce, Piazza del Duomo, Katedra Santa Maria del Fiore, wieża Giotta, most złotników. b) Asyż: zwiedzanie Bazyliki Św. Franciszka, Bazylika Santa Maria Deli Agneli, Plac Ratuszowy, Bazylika Św. Klary, zamek Rocca Maggiore z zewnątrz, spacer po mieście; 2) wycieczka autokarowa do Castel Gandolfo; zwiedzanie z przewodnikiem - Pałac Papieski wraz z ogrodami - letnia rezydencja papieży; 3) całodniowa wycieczka autokarowa do Watykanu (z możliwością udziału w papieskiej audiencji generalnej na Placu św. Piotra, możliwość udziału w modlitwie Anioł Pański ); Zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem: Muzeum Watykańskie (wejście), Kaplica Sykstyńska, Bazylika Św. Piotra, Groby Papieskie - indywidualna modlitwa przy grobie Ojca Św. Jana Pawła II. 4) całodniowa wycieczka autokarowa do Rzymu - Zwiedzanie Rzymu z licencjonowanym przewodnikiem. Rzym Starożytny: Plac Wenecki, Panteon (wejście), Forum Trajana, Kapitol, Forum Romanum, Łuk Konstantyna, Koloseum (wejście) , Bazylika św. Jana na Lateranie, Pawła za murami, Matki Boskiej Większej; 5) wieczorna wycieczka autokarowa do Rzymu, wieczorny spacer z przewodnikiem po Rzymie: Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia w zakresie wykonywania usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) - tj. wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 4 do siwz.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami w zakresie: 1) uprawnionego pilota - który załączy oświadczenie iż posiada legitymację pilota wycieczek, wydaną przez uprawniony do tego Urząd Marszałkowski, 2) uprawnionego ratownika medycznego - który załączy oświadczenia iż posiada dyplom lub świadectwo uprawniające do wykonywania tego zawodu. Warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 150 tys. zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m.in. złe warunki atmosferyczne, stan klęski żywiołowej) b. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz państwowych, zamknięciem obiektów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków