Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

warunki udziału w przetargu na wybór Agenta emisjii obligacji Powiatu Łęczyńskiego

0000-00-00 00:00:00
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATOWYCH

Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr XXI/106/2008 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 21 lipca 2008r. r. w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Łęcznej oraz na podstawie Art. 701 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz art. 4 pkt 3
lit j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) i art. 35 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu w Łęcznej zaprasza do udziału
w przetargu nieograniczonym na wybór Agenta Emisji obligacji Powiatu Łęczyńskiego.

I. Nazwa i adres Zamawiającego (Emitenta):

Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
z siedzibą Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
tel. kontaktowy: (081) 752 -64-80
fax. (081) 752-64-64
Adres internetowy: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne
Adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

II. Przedmiot przetargu nieograniczonego:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego są usługi w zakresie zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Łęczyńskiego (emisja na kwotę 7.000.000 PLN). Powiat Łęczyński zastrzega sobie prawo wyemitowania obligacji na mniejszą kwotę niż wynika z podjętej uchwały. Emisja będzie miała charakter niepubliczny, skierowany do indywidualnych inwestorów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dokończenie robót budowlano-montażowych inwestycji pn. Szpital Rejonowy w Łęcznej".
Dane finansowe nie ujęte w „Pakiecie informacyjnym” - zał. Nr 3 warunków udziału Zamawiającego będą udostępnione Oferentom – po uprzednim kontakcie telefonicznym lub elektronicznym - w siedzibie Zamawiającego.


III. Emisja obligacji oraz warunki ich wykupu

Określone są w Uchwale Nr XXI/106/2008 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 21 lipca 2008r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu Łęczyńskiego, stanowiącej załącznik Nr 1 do warunków udziału w przetargu.

IV. Warunki wymagane od oferentów do przystąpienia do przetargu nieograniczonego
na wybór Agenta Emisji obligacji Powiatu Łęczyńskiego”:

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym, w oparciu o zapis art. 5a
ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 120 poz.
1300 z późn. zm.).
3) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. są bankiem.
4) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

2. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik Nr 2; 2) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,
aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 4) upoważnienie do prowadzenia ewidencji przez Agenta emisji wynikającej z art. 5a ust. 3
ustawy z dnia 29.06.95 r – Ustawa o obligacjach (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1300
z późn. zm.).
5) oświadczenie, że Agent Emisji znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia

3. Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów:

1) oferty technicznej,
2) oferty cenowej – osobny formularz (Zał. Nr 2),
3) załączników z oświadczeniami,
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, być podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę oraz powinna zawierać
akceptację dla czasu związania ofertą. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz
z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację
(bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych
śladów naruszenia. Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie, które będą zaadresowane
na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenia: „Oferta
w przetargu nieograniczonym na wybór Agenta emisji obligacji powiatowych” oraz: „Nie
otwierać przed 25 sierpnia 2008 r. godz. 10:00".

4. Oferta techniczna powinna zawierać:

1) Opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.
2) Kluczowe aspekty projektu, proponowany sposób jego realizacji, szczegółowy plan pracy
oraz harmonogram pracy.
3) Informację, że Agent emisji zobowiązuje się do nabycia emisji na własny rachunek
4) Krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie prac i zrealizowanych
projektów, w tym mający związek z przedmiotem zamówienia, dane oraz numery
telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy
w razie wyboru Oferenta, (mak. 2 strony).
5). Projekt umowy, parafowany przez przystępującego do przetargu do akceptacji przez
Radcę Prawnego i Skarbnika Powiatu Łęczyńskiego. Jednakże Zamawiający nie będzie
związany projektem umowy przedstawionym przez Oferenta, gdy projekt ten nie uzyska
akceptacji wskazanych osób i zastrzega sobie prawo w takim przypadku do zawarcia
umowy według własnego standardu.
6) Inne informacje uznane przez składającego ofertę za istotne.

V. Opis wybranych zadań Agenta emisji:

1. Przedstawienie koncepcji rozprowadzenia emisji obligacji Agent, zgodnie z podpisaną
umową, zobowiąże się do nabycia całości emisji obligacji na własny rachunek.
2. Udział w akcjach promocyjnych i przeprowadzenie dla wybranych inwestorów prezentacji
warunków wstępnych emisji
a) przez cały czas trwania Umowy Agent emisji odpowiedzialny będzie, w porozumieniu
z Emitentem, za zorganizowanie i przeprowadzenie programu informacyjnego
obejmującego m.in. kontakty z prasą krajową i zagraniczną, oraz zobowiązany będzie do
udziału w akcjach promocyjnych związanych bezpośrednio z Emisją, w szczególności do
udziału przedstawicieli Agenta w konferencjach prasowych i spotkaniach z dziennikarzami.
b) Agent przeprowadza wśród potencjalnych Inwestorów – kolejnych nabywców obligacji
(w obrocie wtórnym) akcję promocyjną („road show”) poprzez prezentacje indywidualne
oraz konferencje informacyjne.
3. Określenie rentowności i kuponu dla emisji
Agent emisji określa w ofercie kupon dla emisji nie wyższy niż przyjęty w uchwale
w sprawie emisji obligacji.
4. Określenie koncepcji i prowadzenie usług depozytowych
a) na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem, Agent Emisji pełnić będzie funkcję Depozytariusza. Agent zobowiązuje się do przyjęcia obligacji do depozytu na rachunek powierniczy Emitenta u Agenta oraz do prowadzenia indywidualnych kont ewidencyjnych Inwestorów, na których zarejestrowany zostanie stan posiadania papierów wartościowych oraz wszelkie jego zmiany,
b) Agent emisji będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z art. 5a
Ustawy o obligacjach,
c) za pośrednictwem kont ewidencyjnych Agent dokonywać będzie w imieniu Emitenta
rozliczeń związanych z emisją.
5. Określenie koncepcji i prowadzenie usług płatniczych
Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem, Agent zapewni obsługę rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.
6. Prowadzenie obsługi rozliczeń finansowych w ramach rynku pierwotnego
Agent jest odpowiedzialny za rozliczenia finansowe subskrypcji oraz zapewni sprawny
przepływ środków pomiędzy nabywcą obligacji a Emitentem.
7. Prowadzenie obsługi rynku wtórnego
a) Agent stworzy wtórny rynek papierów dłużnych pełniąc funkcję podmiotu, gotowego zapewnić płynność obrotu wyemitowanymi walorami,
b) Agent zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów,
c) Agent zobowiąże się do przekazywania informacji o oprocentowaniu i terminie wykupu obligacji, zgodnie z obowiązującymi na rynku zwyczajami, do prasy fachowej,
d) Agent skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
8. Przeprowadzenie wykupu obligacji
Agent zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając
z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
Agent zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych.
VI. Uprawnieni do kontaktów z zainteresowanymi:
Katarzyna Wołos – Skarbnik Powiatu - tel. (081) 752 64 30, (pokój Nr 209), adres email: k.wolos@powiatleczynski.pl
Teresa Olszak- Główny Specjalista ds zamówień publicznych i remontów - tel. (081) 752 64 80, (pokój Nr 114), adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

VII. Kryterium, którym Emitent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Oferty oceniane będą na podstawie wyliczonej ceny oferty razem na podstawie wzoru:
S= Cmin : C of x 100 punktów
Gdzie:
S - ilość zdobytych punktów
Cmin - cena najniższa spośród złożonych ofert,
Cof - cena oferty badanej.
Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów zostanie wybrany.

VIII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A w pokoju nr 111 - kancelaria, nie później niż do dnia 25 sierpnia 2008r., godz. 10.00.
Organizator przetargu otworzy oferty (adres powyżej), w pokoju nr 9 (sali konferencyjnej), dnia 25 sierpnia 2008r., o godz. 10:20.
IX. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.
X. Informacja o wyborze oferty

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej - strona www.powiatleczynski.pl, zakładka zamówienia publiczne. Wynik postępowania zawierać będzie nazwę i siedzibę wybranego oferenta oraz cenę. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie. Załączniki do warunków udziału:
1. Uchwała Nr XXI/106/2008 Rady Powiatu
2. Formularz oferty.
3. Pakiet informacyjny Zamawiającego
Łęczna, 01.08.2008 r.

Wicestarosta

Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych