Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości.

0000-00-00 00:00:00
GKN. 3020-31/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości.

Zamawiający:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168
NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70
Faks: /081/ 752-64-74 E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia
Zadanie nr 1. Opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów polegającej na doprowadzeniu do zgodności ze stanem prawnym nieruchomości położonej w Łęcznej oznaczonej jako działka nr 2270.
Zadanie nr 2. Opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów polegającej na doprowadzeniu do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości nie ujawnionej w ewidencji gruntów, położonej w Zawadowie przydzielonej do dożywotniego użytkowania Decyzją Naczelnika Gminy Puchaczów z dn. 22.01.18N988 r. znak. GG 7011/5/10/87.
Zadanie nr 3. Opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów polegającej na doprowadzeniu do zgodności ze stanem prawnym nieruchomości położonej w Jawidzu oznaczonej jako działka nr 1376.

Pożądany termin: 29.08.2008 r.
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Lucyna Fronc, tel. /081/ 752-64-74

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2008 r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Łęczna dnia 24.07.2008 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych