Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ z załącznikami na ...

SIWZ z załącznikami na termomodernizację budynku byłej Przychodni Nr 2 w Łęcznej przy ul. Staszica 9

2008-06-16 08:30:36
ZP.3431/1/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację, częściowy remont wnętrza budynku biurowo- usługowego oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku dawnej Przychodni Nr 2 usytuowanego przy ul. Staszica9 w Łęcznej, 21-010 Łęczna.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą:
ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna. Strona WWW: www.pcprleczna.pl zakładka przetargi: siwz,
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
Telefon: /081/ 462 31 11-12, fax. /081/ 462 31 11, NIP 713 24 42 046, Regon 431029694,zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655.),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz.
605),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2007 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U z dnia 27.12.2007 r. Nr 241 poz. 1763), oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Termomodernizacja budynku biurowo- usługowego dawnej Przychodni Nr 2 w Łęcznej ul. Staszica 9 polegająca na wykonaniu:
1.1.Ociepleniu ścian budynku systemem bezspoinowym (Kod CPV 45450000-6).
1.2 Termoizolacji stropodachu i stropu granulowaną wełną mineralną (Kod CPV 45321000-3).
1.3.Wykonaniu pokrycia dachowego (Kod CPV 45261210-9).
1.4.Montażu okien PCV (Kod CPV 45421125-6)
2. Częściowy remont wnętrz budynku biurowo- usługowego dawnej Przychodni Nr 2 w Łęcznej ul. Staszica 9 polegająca na wykonaniu (Kod CPV 45450000-6):
2.1.Remoncie trzech toalet na I piętrze budynku.
3. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (Kod CPV 45262600-7).

4. Wykonawca przyjmując do wykonania roboty określone w ust.1, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, wykorzystując posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową – stanowiącą załącznik Nr 3, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik Nr 2 oraz kosztorys ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 SIWZ, zgodnie
z normami państwowymi i obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
i dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy w przypadku konieczności wykonania zamówienia niewymienionego w ust.1, pominiętego w przedmiarach robót
a niezbędnego do wykonania.

II. Termin realizacji zamówienia:

Termin wymagany wykonania zamówienia według robót uszczegółowionych w punkcie I:
90 dni od dnia podpisania umowy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne roboty w okresie ostatnich 5-ciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, lecz nie krócej niż 2 lata przed ogłoszeniem niniejszego przetargu;
3) posiadają niezbędne uprawnienia budowlane oraz sanitarne w zakresie wymaganych robót i instalacji oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) udzielą gwarancji na wykonane prace – 5 lat od daty odbioru końcowego robót,
7) posiadają Deklarację Zgodności na wyrób /dotyczy okien/,
8) posiadają zaświadczenie o przeszkoleniu przez Systemodawcę z wykonywania dociepleń.

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko
i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt 1 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 2 i 3
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-u lat podobnych robót zawierający min. dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch robót z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5 do SIWZ;
2) kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 4
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł.;

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 5
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy;

5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4 do SIWZ;
2) wypełniony kompletnie kosztorys ofertowy o wartości cen jednostkowych robót z wykorzystaniem wzoru
– (załącznik Nr 1 do SIWZ);
3) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik Nr 6 do SIWZ, jako potwierdzenie,
że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 1, ust 3 cyt.
Rozporządzenia – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz
z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 4 pkt. 3);
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć (np. pieczęcią lakową).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie;
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Według definicji oferty (na podstawie Kodeksu Cywilnego Art 66 § 1), ofertą jest oświadczenie woli w celu zawarcia umowy, pozostałe dokumenty dołączone do oferty są potwierdzeniem spełnienia wymagań SIWZ i podlegać będą jawności po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie
na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu
lub ofert,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
i sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego
w pisemnym zawiadomieniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp, który ponosił będzie pełną odpowiedzialność za realizację całości zadania;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane pełnomocnika.

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja o sposobie
porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1. W sprawie dokumentacji przetargowej – , Pani Joanna Dejko, tel. /081/ 462 31 11-12, e-mail:pcprleczna@op.pl oraz Pan Tomasz Fiedorowicz, tel. 0606765511
2. Sposoby porozumiewania się Stron:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem formy przekazania protestu (wniesionego w oparciu o zapis art. 180 ustawy), gdzie jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą jest forma pisemna: przesłana pocztą, kurierem lub bezpośrednio doręczona do siedziby Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: pcprleczna@op.pl ; nr faksu: /081/ 462 31 11.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

VII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników:
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej jw.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie
uczestników postępowania na wskazanej jw. stronie internetowej.

VIII. Termin związania ofertą wynosi: przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IX. Wymagania dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł (słownie:dwa tysiące złotych brutto).
Oferent wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna
Nr 26 1020 3206 0000 8502 0006 4261 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania – potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty):
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 145, poz. 1537).
2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 03.07.2008r. do godz. 11.00.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
4. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
5. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami
w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

X. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie w rozbiciu na odrębne 70 % i 30 % wartości kwoty zabezpieczenia (ze względu na dwa różne terminy uwolnienia wniesionego zabezpieczenia), które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1. w pieniądzu, wpłacone na konto w PKO BP S.A O/Łęczna Nr 37 1020 3206 0000 8602 0061 3034 do dnia podpisania umowy;
2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 145, poz. 1537) - załączone do umowy;
5. inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: weksle z poręczeniem wekslowym banku, ustanowiony zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowiony zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

XI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Górnicza 3, pokój nr 37 (sekretariat) do dnia 03.07.2008r. do godz. 11.00.

1. Kopertę należy zaadresować: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ull. Górnicza 3, 21-010 Łęczna, „ Oferta w postępowaniu na „wykonanie termomodernizacji w budynku biurowo- usługowym, byłej Przychodni Nr 2 w Łęcznej przy ul. Staszica 9”. Nie otwierać przed dniem: 03.07.2008r. godz. 11.20 i oznaczyć adresem Wykonawcy.
2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w / w opisem ponosi oferent.
Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XII. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”:

Koperta oznakowana w ten sposób będzie odczytana w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane.
Koperta oznakowana dopiskiem „ZAMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty.

XIII. Pozostałe informacje dotyczące złożenia oferty

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 5 SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

XIV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.2008r. o godz. 11.20, w siedzibie Zamawiającego
w Łęcznej ul. Górnicza 3, pok. nr 39 (sala konferencyjna):

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym oferentom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, ilość załączników dołączonych do formularza oferty.

XV. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty:

1) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje;
2) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia;
3) cena może być tylko jedna;
4) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:

1. Cena – 100 punktów;
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = ( Cmin / Cof..) x 100
gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 3 SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 3 SIWZ danej oferty,

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru)
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.
Protest winien wskazywać:
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
żądanie Protestującego,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie, na podstawie zapisu art. 184 ust.1 ustawy.

XVIII. Ogłoszenia wyników przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
w pokoju Nr 37 i na stronie internetowej – strona: www.pcprleczna.pl
Wynik postępowania zawierać będzie nazwę i siedzibę wybranego Wykonawcę cenę i termin wykonania zamówienia.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne o wyborze oferty zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem lub
e-mailem lub listownie.

Załączniki do specyfikacji:
1. Kosztorys ofertowy
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3. Dokumentacja projektowa
4. Formularz oferty.
5. Wykaz podobnych robót /referencje/.
6. Wzór umowy.

Łęczna, 09.06.2008


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe