Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na modernizację instalacji CO w budynku Przychodni Zdrowia w Łęcznej

2008-06-02 14:19:26
ZP.3431/6/2008 Łęczna, dnia 02.06.2008r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej, z siedzibą:
Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:
Roboty modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni zdrowia Nr 1 w Łęcznej ul. Rynek II/8 polegające na wykonaniu
1.1.Demontaż istniejącej instalacji c.o.
1.2 Montaż nowej instalacji c.o. (CPV: 45215140-0; 45331100-7) :

- wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Instalacje WOD KAN i C.O.
Mieczysław Rola ul. Relaksowa 4/41, 20-819 Lublin
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą
a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 2 oferty, w tym jedną ofertę złożoną przez P.W. SEMIX Bogdan Sieniec
ul. Średnia 15, 21-010 Łęczna odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z powodu nie załączenia do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz niedostatecznej ilości referencji.
Wyboru dokonano w oparciu o ważną ofertę Nr 1:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
1. Instalacje WOD KAN i C.O. Mieczysław Rola
ul. Relaksowa 4/41, 20-819 Lublin 100,00

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 65 962,56 zł zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
- dział VI "Środki ochrony prawnej".


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków