Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za wykonanie ,,Operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej nr 247/6 położonej w Jaszczowie gm. Milejów”

2008-05-21 10:09:47
Znak sprawy: GKN.7004-3/08
Łęczna, dnia 19.05.2008 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro


ZAMAWIAJĄCY – Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
REGON: 431019425
NIP: 505-001-77-32
Telefon: (0-81) 752-64-77
Faks: (0-81) 752-64-64

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie ,,Operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej nr 247/6 położonej w Jaszczowie gm. Milejów”.


Cel wyceny:

Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej nr 247/6 o pow. 0,0706 ha położonej w Jaszczowie, gmina Milejów dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargowym.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego.

Zapytania o przedmiot zamówienia

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela podinspektor ds. geodezji - Henryk Gański tel. /081/ 752 – 64 –77, e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania ofrety

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, pismem maszynowym. Wszystkie kwoty
w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 26 maja 2008 r. do godz. 1000 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752 – 64 – 64 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa