Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Prośba o złożenie oferty cenowej na zakup zestawów komputerowych

0000-00-00 00:00:00
PZAZ.II.0718-6/08 Łęczna, dn.10.04.2008r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2008 z dn. 18 stycznia 2008r. Kierownika PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro i art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny sprzedaży i dostawy zestawów komputerowych art. biurowych i drukarek dla PZAZ w Łęcznej.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy zestawów komputerowych i drukarek wg CPV:302310000-7, została podana w załączniku formularza ofertowego.
2. Dowóz zakupionych zestawów komputerowych i drukarek do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych zestawów komputerowych i drukarek w przypadku ich złej jakości.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na zestawy komputerowe i drukarki na 2 lata.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
6. Zapłata za sprzedaż i dostawę zestawów komputerowych i drukarek będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1), zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela Nr1).

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VI. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – sprzedaż i dostawa zestawów komputerowych i drukarek dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 24.04.2008r. do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dn. 24.04.2008 r.


………………………
Kierownik PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www