Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe - wykonanie geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej

2008-03-14 08:31:34

GKN.7004 - 3/08 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej.

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95A.
REGON: 431019425
NIP: 505 – 001 – 77 – 32
Telefon: /081/ 752 – 64 – 77
Faks: /081/ 752 –64 –64
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:
geodezyjny podział działki nr 247/2 o pow. 3,6600 ha położonej w Jaszczowie, gmina Milejów, na dwie części zgodnie z wstępnym projektem podziału zaopiniowanym pozytywnie postanowieniem Wójta Gminy Milejów z dnia 12 lutego 2008 r. znak: IPR 7331/01/08.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, inż. Stanisław Dylewski,
tel. /081/ 752 – 64 –77, e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym niezmywalnym atramentem. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana prze osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 19 marca 2008 r. do godz. 1000 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752 – 64 – 64 lub
e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%


Łęczna, dnia 12 marca 2008 r.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych