Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na wykonanie ostatecznej kocepcji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kijanach

2008-02-25 11:36:34
ZP.3431/3/2008 Łęczna, dnia 25.02.2008r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:
mający na celu adaptację Pałacu (powierzchnia użytkowa Pałacu w obmiarach zewnętrznych murów 2500 m2) w Kijanach Gm. Spiczyn, będącego w trwałym zarządzie w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, na cele wielofunkcyjne, w tym szkoleniowo - konferencyjno – hotelowe do realizacji dalszej (część projektowa i wykonawcza) z pozyskanych na podstawie powyższego dzieła środków unijnych. CPV: 74222000-1.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie:
1. Koordynacji czynności i prac oraz poniesienia kosztów tych prac i czynności, w zakresie wykonania oceny stanu technicznego budynku Pałacu w Kijanach z uwzględnieniem:
1) geotechniki
2) badań archeologicznych
3) inwentaryzacji architektonicznej
4) opinii konstrukcyjnej
2. Wykonania oraz poniesienia kosztów wykonania konserwatorskiego programu ochrony i dostępności inwestycyjnej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kijanach, zawierającego:
1) program inwestorski uzgodniony z zamawiającym
2) inwentaryzację dendrologiczną
3) kwerendę materiałów historycznych
4) wynik badań archeologicznych
3. Wykonania oraz poniesienia kosztów wykonania projektu koncepcji ostatecznej, w oparciu o:
1) projekt koncepcji wstępnej zatwierdzonej przez Zamawiającego
2) konserwatorski program ochrony i dostępności inwestycyjnej Zespołu Pałacowo -Parkowego w Kijanach uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
4. Uzgodnienia projektu ostatecznej koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi służbami zgodnie
z obowiązującym prawem i przepisami,
wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez INSEA Serwis Inwestycyjny
i Architektura, Al. Niepodległości 130/34, 02-554 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą
a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęła 1 ważna oferta Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
1. INSEA Serwis Inwestycyjny i Architektura
Al. Niepodległości 130/34
02-554 Warszawa 100,00

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 95 770,00 zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dyrektor ZSR Kijany

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www