Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kijanach

2008-02-07 11:09:26
ZP.3431/3/2008 Łęczna, 2008-02-...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2008. pod poz. 25805-2008 r.
I. Przedmiot zamówienia
mającego na celu adaptację Pałacu (powierzchnia użytkowa Pałacu w obmiarach zewnętrznych murów 2500 m2) w Kijanach Gm. Spiczyn, będącego w trwałym zarządzie w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, na cele wielofunkcyjne, w tym szkoleniowo - konferencyjno – hotelowe do realizacji dalszej (część projektowa i wykonawcza) z pozyskanych na podstawie powyższego dzieła środków unijnych. CPV: 74222000-1.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie:
1. Koordynacji czynności i prac oraz poniesienia kosztów tych prac i czynności, w zakresie wykonania oceny stanu technicznego budynku Pałacu w Kijanach z uwzględnieniem:
1) geotechniki
2) badań archeologicznych
3) inwentaryzacji architektonicznej
4) opinia konstrukcyjna

2. Wykonania oraz poniesienia kosztów wykonania konserwatorskiego programu ochrony i dostępności inwestycyjnej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kijanach, zawierającego:
1) program inwestorski uzgodniony z zamawiającym
2) inwentaryzację dendrologiczną
3) kwerendę materiałów historycznych
4) wynik badań archeologicznych

3. Wykonania oraz poniesienia kosztów wykonania projektu koncepcji ostatecznej, w oparciu o:
1) projekt koncepcji wstępnej zatwierdzonej przez Zamawiającego
2) konserwatorski program ochrony i dostępności inwestycyjnej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kijanach uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

4. Uzgodnienia projektu ostatecznej koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi służbami zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

5. Przedmiot zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości 5 kpl oraz w 1 kpl. na płycie CD nagranej w programie PDF lub JPG lub CorelDraw.
6. Zamawiający dostarczy:
1) podkład mapowy do celów opiniodawczych,
2) badania geotechniczne gruntu wraz z wynikami badań odkrywek wykonanych w budynku Pałacu, uzgodnione z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Powiecie Łęczyńskim,
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
1. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą Pzp. W treści dokumentacji przetargowej używany też będzie skrót: SIWZ – dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn strona www.powiatleczynski.pl ; e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600. Telefon/fax: /081/ 752-64-80 oraz fax /081 752-64-64, NIP 713-10-07-383, Regon 000095012,
IV. Termin wykonania zamówienia:
Dwa miesiące od daty uzgodnienia konserwatorskiego programu ochrony i dostępności inwestycyjnej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kijanach.


V. Warunki udziału:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym; Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie (lecz nie krótszym niż dwa lata), przynajmniej 3 projekty koncepcyjne rewaloryzacji i adaptacji obiektu zabytkowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w rodzaju podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda z usług.
3) Dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie (kierować pracami projektowymi), posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (zgodnie z § 16.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
wykaz wykonanych usług (co najmniej 3) o zakresie i złożoności porównywalnej
z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości przekraczającej lub równej 50 000 zł brutto każda, wykonana z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ, zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605)

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 3 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w tym co najmniej 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji usług zbliżonych do niniejszego zamówienia - załącznik Nr 4 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 4 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł.;

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 5 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp;

6. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena – 100 punktów;
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = ( Cmin / Cof..) x 100 gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 1 do SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 1 do SIWZ danej oferty,

VIII. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami można uzyskać pod adresem: Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój Nr 114, I piętro.
Cena za dokumentację w wersji elektronicznej na płytach CDR przesłane pocztą kwota 10,00 PLN
- wpłaconej na konto: 86 1020 3206 0000 8102 0006 4444. Jest możliwość przesłania bezpłatnie elektronicznej wersji dokumentacji przy użyciu poczty e-mail Outlook, w tym wypadku niezbędnym jest posiadanie poczty o pojemności conajmniej 500 MB oraz możliwość odebrania wiadomości większej niż 250 MB.

IX. Wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 200,00 PLN, (słownie: jeden tysiąc dwieście zł.).

X. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 18 lutego 2008 r., do godz. 10:00.

XI. Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

XII. Pozostałe informacje dotyczące złożenia oferty:
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty, nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.


................................................................
/Dyrektor ZSR w Kijanach/

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków