Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pn. Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):

2008-01-28 14:22:47
ZP.3431/2/2008
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28 stycznia 2008 pod poz. 18851-2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I. Nazwa Zamawiającego:
Powiat Łęczyński-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłebokiem, z siedzibą
Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców, NIP: 713-27-12-669, REGON: 432496417, Nr konta bankowego 87 1020 3206 0000 8902 0034 5140, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; strona www: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne : SIWZ;
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godz. 7.00 – 15.00, wtorek: 08:00
-16:00.

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
III. . Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
7) Zadanie Nr 7 jaja, CPV: 01242000-5


IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywne według potrzeb zamawiającego
w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2008r.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy [na formularzu ofertowym - załącznik Nr 1do SIWZ];
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej(rolniczej);
4) oświadczenie wykonawcy lub zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej – dla zadania Nr 6);
6) podpisany i uzupełniony o dane wykonawcy wzór umowy na potwierdzenie,
że wykonawca akceptuje wzajemne obowiązki stron wynikające z wyboru oferty.

VIII.. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe zadanie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w przedmiotowym zadaniu,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty za przedmiotowe zadanie.
CENA = 100 punktów

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

X. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

XI. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna. do dnia 11.02.2008 r. do godz. 10:00 w pokoju Nr 111 (kancelaria ogólna – I piętro)

XII. Termin związania ofertą: do 30 dni od dnia złożenia oferty.
XIII. Pozostałe informacje dotyczące złożenia oferty

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty, nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Podpis Dyrektora MOW

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www