Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pn. "Przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach realizacji projektu pn. Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich. CPV: 78200000-9

2008-01-28 12:17:22
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono dnia 2008-01-28 pod pozycją: 18366-2008.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ Tacis CBC 2004 – 2006

ZP.3431/1/2008 Łęczna, 29.01.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach realizacji projektu pn. „Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich”. CPV: 78200000-9.

1.1 Wydanie przewodnika
Nakład: 3000 szt., objętość: ok. 36 str., format: 190 mm x 190 mm, papier: Munken Pure 80g lub równoważny, druk: 4+4, szycie drutem; okładka ze skrzydełkami ok. 15 cm, druk: 5+5, folia matowa, lakier UV. Wersja polsko – ukraińsko - angielska.
1.2 Wydanie publikacji „Legendy łęczyńskie”
Nakład: 3000 szt., objętość: ok. 72 stron + okładka, format: 190 mm x 190 mm, papier: Munken Pure 80g lub równoważny , druk: 2+2; okładka: 2000 szt. oprawa miękka – karton 300 g ,folia matowa, lakier UV, druk: 5+5, 1000 szt. oprawa twarda – okleina płótno lub papier płótnopodobny, nadruk sitowy, druk 2+0, wyklejki 2+ 0. Wersja polsko – ukraińsko – angielska. Ryciny lub rysunki do ok. 21 legend.
1.3 Wydanie folderu do wystawy
Nakład: 2000 szt., objętość: ok. 24 str. + okładka, format: A5, papier: kreda mat 150 g, druk: 4+4, okładka: druk 5+5, lakier UV, szycie drutem. Wersja polsko – ukraińsko – angielsko - niemiecka.
1.4 Wydanie publikacji z płytą na konferencję
Nakład: 1200 szt. (600 szt. – wersja polska, 300 szt. – wersja ukraińska, 300 szt. – wersja angielska), objętość ok. 108 str., format 190 mmx190 mm, papier: Munken Pure 80 g lub równoważny, druk: 1+1; okładka miękka klejona i szyta nićmi ze skrzydełkami ok. 15 cm, druk: 5+5, papier: folia mat., lakier punktowy; płyta CD z nadrukiem kolorowym w technologii nadruku atramentowego min. 4800 dpi.
1.5 Druk plakatów
Nakład 300 szt., format B2, papier: kreda mat 150 g, druk 4+0.
1.6 Druk zaproszeń z kopertami
Nakład 300 szt., format ok. B6 – rozkładany , papier: kreda mat. 150 g, druk 2+0.
2. W związku z faktem, iż treść publikacji jest w trakcie opracowywania liczba stron została podana w przybliżeniu. Wahania liczby stron publikacji nie będą przekraczać 12 stron.
3. We wszystkich publikacjach, w których występują skrzydełka wymagane jest zastosowanie bigowania.
4. Płyta CD stanowi integralną część publikacji opisanej w pkt. 1.4 i powinna zostać wklejona w kopercie na 2 lub 3 stronie okładki.
5. Wielkość koperty do zaproszeń opisanych w pkt. 1.6 powinna zostać dostosowana do wielkości zaproszenia.
6. Realizacja usługi obejmuje:
1) opracowanie redakcyjne
2) opracowanie projektów graficznych i typograficznych
3) obróbkę fotografii
4) wykonanie rycin lub rysunków do publikacji „Legendy Łęczyńskie”
5) łamanie publikacji
6) tłumaczenie tekstów na języki:
a) język angielski,
b) język ukraiński,
c) język niemiecki,
7) korekty językowe
8) adiustację tekstu
9) druk
10) oprawę
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Łęczyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej, z siedzibą:
Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna.
Strona WWW: www.powiatleczynski.pl zakładka: zamówienia publiczne, ogłoszenia o przetargach E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godz. 700 - 1500, wtorek godz. 800 - 1600.
Telefon: /081/ 752-64-80, fax. /081/ 752-64-64.

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony:

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy
- Kodeks cywilny.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl zakładka: zamówienia publiczne, SIWZ z załącznikami, uzyskać odpłatnie w siedzibie Powiatu Łęczyńskiego, Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A lub drogą elektroniczna: t.olszak@powiatleczynski.pl na podstawie wniosku o przesłanie dokumentacji przetargowej. Koszt SIWZ w wersji papierowej lub na płycie CD - 10,00 zł łącznie z kosztami przesyłki pocztowej.

IV. Termin wykonania zadania:

Termin wykonania zamówienia zgodny z przedstawioną ofertą, maksymalny do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia:
a) wykonali co najmniej 3 usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (przygotowanie do druku, druk i oprawa publikacji książkowych
i/lub folderowych) w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości przekraczającej lub równej 50 000 zł netto każda;
b) dysponują przynajmniej 1 osobą z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji nie mniej niż 8 projektów typograficznych lub graficznych okładek i książek lub folderów.
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3. Dokumenty wymagane:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2
specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych usług (co najmniej 3) o zakresie i złożoności porównywalnej
z przedmiotem zamówienia (przygotowanie do druku, druk i oprawa publikacji książkowych i/lub folderowych) w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości przekraczającej lub równej 50 000 zł netto każda wykonana z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ, zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605)
2) wykaz osób i podmiotów zgodnie z zał. nr 4 do siwz, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w tym co najmniej 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji nie mniej niż 8 projektów typograficznych lub graficznych okładek i książek lub folderów.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 3
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł;

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 4
specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;

5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie,
że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument,
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
II. Informacje o próbkach jakie mają dołączyć Wykonawcy w celu potwierdzenia,
że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
(na podstawie zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 87 poz. 605)
1. W celu potwierdzenia należy załączyć:
a) 1 książkę formatu około 190x190 mm, druk 4+4., o obj. min 60 str., oprawa twarda, szyta
nićmi,
b) portfolio - co najmniej 8 projektów typograficznych lub graficznych okładek, książek lub
folderów wykonanych przez osobę, która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia.
2. Zamawiający pokwituje odebrane próbki, a po zakończonym postępowaniu przetargowym
próbki zostaną oddane Wykonawcom na ich wniosek. Zwrot próbek nie dotyczy Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym do realizacji zadania.
3. Nie dołączenie próbek skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.
4. Ocena próbek będzie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Wykaz załączonych próbek należy sporządzić zgodnie z zał. nr 5 do siwz.

VIII. Informacja na temat wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena – 100 punktów;
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów.
S = ( Cmin / Cof..) x 100 pkt. gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 1 do SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 1 do SIWZ danej oferty,

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru)
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
– Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 06.02.2008 r., do godz. 10:00.

XI. Termin związania ofertą:

Przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Przewodniczący Zarządu:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa