Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanychw ZSG Łeczna z podziałem na 2 zadania. Znak sprawy: ZP.272.4.2.2012

2012-03-14 13:14:29
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z załącznikami
________________________________________
Łęczna: Roboty remontowe w budynku ZSG Łęczna podzielone na 2 zadania. ZP.272.4.2.2012
Numer ogłoszenia: 59305 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Powiatu Łęczyńskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w budynku ZSG Łęczna podzielone na 2 zadania. ZP.272.4.2.2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót remontowych w budynku ZSG Łęczna podzielonych na 2 następujące zadania: 1) Zadanie nr 1: wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili pcv : opisanymi dwoma przedmiarami robót pn.: wymiana stolarki okiennej na stolarkę z profili pcv oraz wymiana stolarki okiennej na stolarkę z profili pcv w Sali nr 201, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załącznikami graficznymi. 2). Zadanie nr 2: remont łazienek dla chłopców na parterze i I piętrze: opisanymi dwoma przedmiarami robót pn.: modernizacja łazienek dla chłopców na parterze i I piętrze oraz modernizacja łazienek dla chłopców na I piętrze (drugi sanitariat), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załącznikami graficznymi. Każde z w/w zadań objęte jest odrębnymi przedmiarami robót, przydzielonymi w folderze do poszczególnego zadania, podlegającymi odrębnej zgodnej z zadaniem wycenie. Przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania robót oraz graficzne rysunki stanowią załączniki do siwz - których zadaniem jest wskazać wykonawcy dokładny zakres robót jak też rzeczowe określenie zobowiązania dla użycia przewidywanych materiałów. Kosztorys ofertowy odrębny dla każdego zadania, winien opisywać oraz określać ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót i nie budzący wątpliwości rodzaj oferowanych przez wykonawcę materiałów i być załączony do oferty. CPV: 45421132-8 - instalowanie okien, 45211310-5 - roboty budowlane w zakresie łazienek. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia; Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8, 45.21.13.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej : W zadaniu nr 1 - trzy roboty budowlane o wartości nie niższej niż 50 tysięcy brutto każda z robót, w zakresie instalacji, wymiany, montażu okien. W zadaniu nr 2 - trzy roboty budowlane o wartości nie niższej niż 50 tysięcy brutto każda z robót, w zakresie prac ogólno- remontowych wewnątrz budynków.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże ze dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy w zadaniu nr 1 - jedną osobą do kierowania robót w branży ogólnobudowlanej, w zadaniu 2 - osobą (osobami do kierowania robót w branżach; ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia (wraz z dowodem opłaty) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 tys. zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
brak
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy. Wzór umowy w załączeniu. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: dalsze zmiany dotyczące stawek podatku VAT, które zostaną wprowadzone w trakcie obowiązywania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z załącznikami
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z załącznikami.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: 16.1. Oferty należy składać/przesłać do dnia 04.04.2012 r., godz.10:00 w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie robót remontowych w budynku ZSG Łęczna podzielonych na 2 następujące zadania: 1. Zadanie nr 1: wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili pcv,.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili pcv : opisanymi dwoma przedmiarami robót pn.: wymiana stolarki okiennej na stolarkę z profili pcv oraz wymiana stolarki okiennej na stolarkę z profili pcv w Sali nr 201, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załącznikami graficznymi..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie robót remontowych w budynku ZSG Łęczna podzielonych na 2następujące zadania: Zadanie nr 2: remont łazienek dla chłopców na parterze i I piętrze..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2: remont łazienek dla chłopców na parterze i I piętrze: opisanymi dwoma przedmiarami robót pn.: modernizacja łazienek dla chłopców na parterze i I piętrze oraz modernizacja łazienek dla chłopców na I piętrze (drugi sanitariat), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załącznikami graficznymi..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.10-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.08.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron