Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie nr 15 /2012 ...

Zarządzenie nr 15 /2012 Starosty Łęczyńskiego z dnia 02.03.2012r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jawidzu, gm. Spiczyn

2012-03-05 14:53:26
STAROSTA ŁĘCZYŃSKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa położona w miejscowości Jawidz, gmina Spiczyn, powiat łęczyński, województwo lubelskie oznaczona w obrębie ewidencyjnym 3-Jawidz, jednostka ewidencyjna Spiczyn, jako działka numer 1376 o pow. 0,2700 ha, ujawniona w KW nr LU1I/0028743/0. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nie ogrodzona, i nie użytkowana, położona w południowej części wsi, w pobliżu starej gorzelni, w odległości 200 m od drogi wojewódzkiej nr 829 z Łęcznej do Lubartowa. Nieruchomość położona w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P-przemysł, składy, bazy z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady, przemysłowe, bazy i zaplecze budownictwa, składy, magazyny i hurtownie, urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosła produkcyjnego.

3. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) i jest ceną netto. Do ceny sprzedaży( netto) ustalonej w wyniku przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 6 niniejszego ogłoszenia. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być w formie pisemnej a podpisy poświadczone notarialnie.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).

6.Wadium w wysokości – 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) należy wpłacić w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535, najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2012r. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy

7.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.

8.O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych).

9.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca
się bezzwłocznie przelewem.

10.Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

11.Cenę nabycia nieruchomości wraz z podatkiem VAT należy wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto podane w pkt 6 ogłoszenia.

12.W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

13.W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Starosta Łęczyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14.Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 5 (tel. 081 752 64 74)
i pok. Nr 7 ( 081 7526470 ).

STAROSTA

Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków