Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja ogłoszenia na opracowanie uproszczonych planów urządzeniaq lasu.... ZP.272.4.1.2012

2012-03-02 08:38:30
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 43157-2012 z dnia 2012-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łęczna
1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy Ludwin,...
Termin składania ofert: 2012-03-05

Numer ogłoszenia: 49957 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43157 - 2012 data 23.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, fax. 081 7526464.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3..
* W ogłoszeniu jest: 1.Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców o powierzchni 2097 ha (±10%). 1.2 Warunkowe wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gmin: Ludwin, Milejów i części gminy Cyców w przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 1.3 Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie winien posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.4 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o: -ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2151) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, - Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r. 1.5 Wykonawca ponosi koszty udostępnienia bazy danych z ewidencji gruntów i zakupu kopii map ewidencyjnych. W/w materiały Wykonawca uzyska w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, tel. 081 752 64 73. 1.6 Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców, w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 1.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 1.8 Rejestr działek przyjąć na dzień 30 marca 2012 r. 1.9 Okres obowiązywania planów przyjąć od. 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r. 1.10 W pracach taksacyjnych należy uwzględnić grunty nieujęte w rejestrze geodezyjnym - ewidencji gruntów jako lasy, a będące lasami w myśl art. 3 ustawy o lasach oraz grunty, które z powierzchni leśnej należy wyłączyć ze względu na inne formy użytkowania. 1.11 Do planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasu nie ujmować gruntów kategorii Lz. 1.12 Do prac urządzeniowych należy przyjąć podziały na działki obowiązujące według aktualnej ewidencji gruntów (rejestr i mapa), bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania przepisów prawnych. 1.13 Wyniki prac inwentaryzacyjnych powinny stanowić odrębną część wyodrębnioną jako operat inwentaryzacyjny dla każdego obrębu oddzielnie. 1.14 Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim w formacie A - 4 w twardej oprawie, w 4 egzemplarzach dla każdego obrębu. Do jednego egzemplarza z każdego obrębu dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD, czytaną w programie PDF jako wklejkę. Dodatkowo do każdego opracowania należy dołączyć gospodarczą mapę lasu podklejoną na płótnie w kieszeni na końcu opracowania. Zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów wykonać w 1 egzemplarzu na płycie CD i dołączyć do każdego egzemplarza uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Zadania dla właścicieli lasów należy połączyć z wypisami z rejestru gruntów. W przypadku działek będących współwłasnością zadania gospodarcze należy sporządzić dla każdego z współwłaścicieli. 1.15 Różnice powierzchniowe powstałe podczas prac urządzeniowych wynikające z różnicy pomiędzy ewidencją gruntów a stanem faktycznym oraz proponowane zmiany klasyfikacji użytku leśnego należy dołączyć do opracowania, niezależnie od ujęcia tych powierzchni w uproszczonym planie urządzenia lasu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o lasach, należy sporządzić dla tych gruntów -Wykaz zmian gruntowych. Grunty rolne, wyrównujące granicę polno - leśną należy zaprojektować do zalesienia zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców. 1.16 Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych powiadomi sołtysów wsi o prowadzeniu prac urządzeniowych i uzgodni z nimi sposób informowania o tym fakcie właścicieli lasów. 1.17 Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację urządzeniową wraz z: - wykazem gruntów wykazanych w ewidencji gruntów jako lasy, a w terenie nie będących lasami, wg obrębów geodezyjnych, - wykazem gruntów leśnych ustalonych w terenie, a nie wykazanych w ewidencji jako las, wg obrębów geodezyjnych, 1.18 Po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach geodezyjnych Wykonawca wykłada odpowiednio w Urzędzie Gminy Ludwin, Gminy Milejów i Gminy Cyców do publicznego wglądu na okres 60 dni, jeden egzemplarz projektu uproszczonych planów urządzenia oraz inwentaryzacji stanu lasu. Wyłożone w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji, oraz do przyjmowania zastrzeżeń i wniosków, a także do sporządzenia protokołu ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo Wykonawca poinformuje Wójta Gminy Ludwin, Gminy Milejów i Gminy Cyców, że jest on obowiązany do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o fakcie wyłożenia planów urządzenia lasów do publicznego wglądu, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego. 1.19 Inne nie wymienione zagadnienia uzgodnione zostaną protokołami konieczności pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w przypadkach wystąpienia rozbieżności. 1.20 Wykonawca uzyska pisemną pozytywną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik, Parczew i Chełm dla sporządzonej dokumentacji urządzeniowej. Powyższa opinia zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8 Usługi gospodarki leśnej..
* W ogłoszeniu powinno być: 1.1 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców o powierzchni 2097 ha (±10%). 1.2 Warunkowe wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gmin: Ludwin, Milejów i części gminy Cyców w przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 1.3 Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie winien przedłożyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające przygotowanie fachowe w zakresie wykonawstwa urządzeniowego do wykonywania zamówienia. 1.4 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o: - ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2151) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, - Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r. 1.5 Wykonawca ponosi koszty udostępnienia bazy danych z ewidencji gruntów i zakupu kopii map ewidencyjnych. W/w materiały Wykonawca uzyska w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, tel. 081 752 64 73. 1.6 Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców, w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 1.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 1.8 Rejestr działek przyjąć na dzień 30 marca 2012 r. 1.9 Okres obowiązywania planów przyjąć od. 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r. 1.10 W pracach taksacyjnych należy uwzględnić grunty nieujęte w rejestrze geodezyjnym - ewidencji gruntów jako lasy, a będące lasami w myśl art. 3 ustawy o lasach oraz grunty, które z powierzchni leśnej należy wyłączyć ze względu na inne formy użytkowania. 1.11 Do planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasu nie ujmować gruntów kategorii Lz. 1.12 Do prac urządzeniowych należy przyjąć podziały na działki obowiązujące według aktualnej ewidencji gruntów (rejestr i mapa), bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania przepisów prawnych. 1.13 Wyniki prac inwentaryzacyjnych powinny stanowić odrębną część wyodrębnioną jako operat inwentaryzacyjny dla każdego obrębu oddzielnie. 1.14 Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim w formacie A - 4, w 3 egzemplarzach dla każdego obrębu w tym 1 egzemplarz wykonać w twardej oprawie. Do jednego egzemplarza z każdego obrębu dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD, czytaną w programie PDF jako wklejkę. Dodatkowo do każdego opracowania należy dołączyć gospodarczą mapę umieszczoną w kieszenią na końcu opracowania. Jeden egzemplarz mapy gospodarczej ma być podklejony na płótnie i znajdować się w opracowaniu wykonanym w twardej oprawie. Powyższą dokumentację dodatkowo należy wykonać w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej jako płyta/ty CD plus po jednym egzemplarzu map gospodarczych w wersji papierowej. Zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów wykonać w 1 egzemplarzu na płycie CD i dołączyć do każdego egzemplarza uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Zadania dla właścicieli lasów należy połączyć z wypisami z rejestru gruntów. W przypadku działek będących współwłasnością zadania gospodarcze należy sporządzić dla każdego z współwłaścicieli. 1.15 Sporządzić wykaz rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie a ewidencja gruntów. 1.16 Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych powiadomi sołtysów wsi o prowadzeniu prac urządzeniowych i uzgodni z nimi sposób informowania o tym fakcie właścicieli lasów. 1.17 Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację urządzeniową. 1.18 Po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach geodezyjnych Wykonawca wykłada odpowiednio w Urzędzie Gminy Ludwin, Gminy Milejów i Gminy Cyców do publicznego wglądu na okres 60 dni, jeden egzemplarz projektu uproszczonych planów urządzenia oraz inwentaryzacji stanu lasu. Wyłożone w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji, oraz do przyjmowania zastrzeżeń i wniosków, a także do sporządzenia protokołu ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo Wykonawca poinformuje Wójta Gminy Ludwin, Gminy Milejów i Gminy Cyców, że jest on obowiązany do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o fakcie wyłożenia planów urządzenia lasów do publicznego wglądu, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego. 1.19 Inne nie wymienione zagadnienia uzgodnione zostaną protokołami konieczności pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w przypadkach wystąpienia rozbieżności. 1.20 Wykonawca uzyska pisemną pozytywną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik, Parczew i Chełm dla sporządzonej dokumentacji urządzeniowej. Powyższa opinia zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8 Usługi gospodarki leśnej..

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
* W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia..
* W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży dokumenty jednoznacznie potwierdzające przygotowanie fachowe w zakresie wykonawstwa urządzeniowego do wykonania zamówienia..

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
* W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2012 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna..
* W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2012 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna..
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków