Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych

2012-02-16 10:24:22

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 11/2010 z dnia 21.01.2010r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 20010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz materiałów
i płynów eksploatacyjnych, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od 24 lutego
do 31 grudnia 2012r.
Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Łęczna.
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej:
- etylina Pb 95 – 3 000 l.
- olej napędowy – 2 500l

oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w ilości określonej w formularzu ofertowym

Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu


Opis sposobu obliczenia ceny oferty:


Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Wykonawca określi cenę paliw oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych na podstawie cen obowiązujących w dniu sporządzania oferty.
Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Pani Agnieszka Jóźwiak, tel.( 081) 752 64 01, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto
oraz określić wysokość stałego rabatu na 1l. paliwa.
Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:
1) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dołączone do formularza ofertowego,
2) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa,
3) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień
do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
4) parafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2012 do godz. 09.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 80%
Rabat 20%

Łęczna, dnia 15.02.2012r.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.
4. Projekt umowyStarosta Łęczyński


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa