Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie Starosty ...

Zarządzenie Starosty Łęczyńskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

2012-01-20 14:34:56
Zarządzenie nr 5 /2012
Starosty Łęczyńskiego
z dnia 19.01.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w zw. z art. 11 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn.zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość gruntową Skarbu Państwa ujawnioną w KW nr LU1I/00288743/0 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, oznaczoną nr działki 1376, o powierzchni 0,2700 ha, w obrębie ewidencyjnym 3 – Jawidz, jednostka ewidencyjna Spiczyn, szczegółowo określoną w załączniku do zarządzenia.

§ 2
Wykaz obejmujący nieruchomość o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy ul. Al. Jana Pawła II 95A, na okres 21 dni . Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www