Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na dostawę energii elektrycznej, znak: ZP.272.4.27.2011

2011-12-12 14:36:43


ZP.272.4.27.2011 Łęczna, dnia 12.12.2011r.


Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1
Wykonawcy zainteresowani udziałem w zamówieniu publicznym

Dotyczy: kompleksowej dostawy energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna w okresie 1 roku.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zamówieniu publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

I. - w zakresie Istotnych Warunków Umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:

1. w pkt 3 proponuję dodanie zapisu: „(…)Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowę o świadczeniu usług dystrybucji umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego.”
2. w pkt 6 proponuję modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: „Strony ustalają, iż ceny dostawy energii określone w niniejszej umowie są cenami stałymi przez okres realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy lub aktów wykonawczych do tej Ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny Energii zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”
3. w pkt 8 proponuję zmianę zapisu: „Wykonawca oświadcza, iż do obliczenia ceny przesyłu energii zastosował 100 % ceny taryfowej aktualnej taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który będzie obowiązywał w całym okresie obowiązywania Umowy. Cena za dystrybucję ulegnie zmianie w przypadku zmiany powyższej taryfy dystrybucji. Możliwość dokonania takiej zmiany została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SIWZ.”
4. w pkt 9 proponuję modyfikację zapisu i nadanie mu ostatecznego brzmienia: „Ceny za usługę dystrybucji ulegną zmianie względem tych określonych w ofercie jeśli wzrost cen usług dystrybucji zostanie zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.”
5. w pkt 10 proponuję dodanie zapisu: „Rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego po informacji o tym pochodzącej od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w okresie rozliczeniowym zgodnym z okresem rozliczeniowym OSD”.
6. w pkt 11 proponuję modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: „(…)Faktury płatne będą w terminie 21 dni od ich wystawienia przez Wykonawcę.”
7. w pkt 16 ppkt 2 proponuję dodanie zapisu: „(…)Przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Zamawiającego, w godzinach urzędowania Wykonawcy.”
8. w pkt 17 ppkt 4 proponuję zmianę: „Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Operatora Systemu Dystrybucyjnego dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub obiekcie Zamawiającego w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego.”
9. w pkt 18 ppkt 2 proponuję zmianę: „Przez Zamawiającego za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.”
10. proponuję usunięcie pkt 20, gdyż jest on tożsamy z zapisami w pkt 8 i 9.
11. w pkt 23 proponuję modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: „Spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały polubownie. W razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.”

Propozycje uwag do następujących zapisów:

II. - do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. proponuję zmianę tytułu SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”
2. w pkt 22 SIWZ proponuję dodanie zapisu końcowego w brzmieniu: „Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem projektu Istotnych Warunków Umowy.”
3. w pkt 26 konieczne jest dodanie wypełnionego Załącznika Nr 4 zawierającego dokładne zestawienie wszystkich punków poboru energii elektrycznej.

W odpowiedzi informuję;

I. - w zakresie Istotnych Warunków Umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ: pytania od nr 1 do nr 11 – Zamawiający nie uwzględnia propozycji nowych zapisów, utrzymując zapisy pierwotne załącznika Nr 2 do siwz.
II. – w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: pytania nr 1 do 3 nie uwzględnia się propozycji zmiany zapisów SIWZ, natomiast wprowadza się modyfikację działu 3. Opis przedmiotu zamówienia na następujący, prawidłowy zapis, po zmianach:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2006 r nr 81 poz.615 z późn. zmianami ) do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka ul. Bogdanowicza 9 21-010 Łęczna, w okresie 1 roku. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z obowiązującymi parametrami jakościowymi obsługi i zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej Ustawy i Polskimi Normami. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu: zasilanie obiektu odbywa się z przyłączy kablowych 2x YAKY 4x240 linii niskiego napięcia stacji transformatorowej Łęczna 40 i Łęczna. Układ zasilania obiektu 3-fazowy;
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej :
1) grupa taryfowa C-21, grupa przyłączeniowa IV – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej o nap. znam. nie wyższym niż 1kV oraz mocy przyłącz. większej od 40kW lub prądzie znam. zabezp. przedlicznikiem większym od 63A - (607) w złączu nN: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
2) grupa taryfowa C-12a; grupa przyłączeniowa V, moc przyłączeniowa 18 kW, moc umowna
18 kW - (410) w złączu nn, zabezp. przedlicznikiem 32A: zaciski prądowe na wyjściu od
zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorców.
3. Szacowane zużycie energii [kWh] na cele oświetleniowe obiektów w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi około ok. 100 000 kWh.
4. Dostawca energii musi mieć zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT i akcyzowego obowiązujące na rok 2012, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT i podatku akcyzowego w trakcie obowiązywania umowy w roku 2012, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami- zmienia termin składania ofert na dzień 19.12.2011r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 19.12.2011r. godzina: 10:15.
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe