Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 316/2011 ...

Uchwała nr 316/2011 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 24 listopada 2011

2012-01-05 14:45:41

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali, będących w zasobie nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 564 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z późn.zm.), § 2 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia
15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§1
Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do lat 3 lokali, oznaczonych numerem 1 (parter) i 305 (III piętro) usytuowanych w budynku A-300 stanowiącym własność Powiatu Łęczyńskiego, położonym w Łęcznej, przy ul. AL. Jana Pawła II 95, na działce oznaczonej nr 2604/3 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Lokale przeznaczone na działalność usługową, nieuciążliwą administracyjno – biurową. Szczegółowe informacje zawarte są
w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Adam Niwiński

Członkowie Zarządu:
1. Kazimierz Budka

2. Andrzej Dyczewski

3. Szymon Czech

4. Zbigniew Rutkowski

Uchwała wraz z Załącznikiem do pobrania poniżej:

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych