Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie i dostawę tablic do oznaczania pojazdów, znak: ZP.272.4.23.2011

2011-11-25 14:17:42
Łęczna, dnia 25.11.2011r.


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
do oznaczania pojazdów, znak sprawy: ZP.272.4.23.2011.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:
1. Zamawiający jako kryterium oceny ofert „Nr 3” wprowadził : „termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych – 10 punktów (przyjętą jednostką jest godzina)”, mając na względzie powyższe jaką minimalną ilość godzin określanych jako termin dostawy wtórników uznaje Zamawiający za nienaruszalną zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniam co następuje:

Ad. 1) Zamawiający w SIWZ określił, że:
Kryterium oceny ofert:
Nr 1. cena – 80 punktów;
Nr 2. termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych – 10 punktów
(przyjętą jednostką jest godzina);
Nr 3. termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych– 10 punktów (przyjętą jednostką jest
godzina).

Oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = C + T + W
gdzie poszczególne symbole oznaczają: S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę,
T – punkty za termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych,
W – punkty za termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych.

Jak powyższe zapisy wskazują, Zamawiający określił, oceniany będzie odpowiednią ilością punktów termin dostawy nowych tablic jak i wtórników. Zamawiający nie określił minimalnej ilości godzin dla dostawy powyższych, oceniane będą pełne godziny wskazane w formularzu oferty, a wybrany wykonawca będzie obowiązany dokładnie dotrzymywać określonych w formularzu oferty terminów.
Zamawiający nie zmienia tego zapisu w SIWZ, gdyż Wykonawca, który jest w stanie dostarczyć nowe tablice w określonym przez siebie i wiążącym wybranego Wykonawcę w formularzu oferty terminie, jest też w stanie dotrzymać terminu dostawy dotyczącego wtórników tablic – co w żaden sposób nie narusza zasady uczciwej konkurencji i dotyczy wszystkich potencjalnych Wykonawców jednakowo. We wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie podważano kryterium terminu dostawy nowych tablic.
Z poważaniem:
Starosta Łęczyński - Adam Niwiński

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www