Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu dla PZAZ w Łęcznej znak: ZP.272.4.22.2011

2011-11-15 15:07:46
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl

Łęczna: Zakup jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 379784 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 752 20 29, faks 81 752 20 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu łęczyńskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją 9 - osobową przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, według minimalnych parametrów technicznych oraz warunków gwarancji i serwisu: 1. Wymagania techniczne: 1) rok produkcji 2011, model 2011 2) wymiary- długość całkowita: 4950-5400: 3) pojemność silnika - od 2.0 l do 2,5 l; 4) moc silnika - od 100 KM do 160 KM; 5) rodzaj paliwa - diesel; 6) norma emisji spalin EURO 4 7) typ nadwozia - Van Kombi lub Passenger Kombi 8) zbiornik paliwa (l) - 90 9) katalizator - w standardzie; 10) ABS z układem EBV; 11) ESP; czujniki cofania; 12) zużycie paliwa (l-100km): cykl miejski - do 9,8 cykl pozamiejski - do 7 cykl mieszany - do 8 emisja CO2 (g-km) - do 215 13) lakier metaliczny; 14) zamek centralny; autoalarm 15) wzmocniony akumulator; 16) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, lusterko wsteczne wewnętrzne; 17) komputer pokładowy; 18) fotel kierowcy i 2- miejscowa, stała przednia kanapa dla pasażerów; 19) 3 fotele w II rzędzie z zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami, zewnętrzny pas po prawej stronie uchylny; 20) 3 niezależne fotele w III rzędzie z możliwością demontażu ich bez użycia narzędzi w celu umiejscowienia wózka inwalidzkiego; wózek montowany zamiennie z środkowym fotelem III rzędu; 21) przestrzeń bagażowa za trzecim rzędem foteli o powierzchni minimum 90x120 cm; 22) podłoga antypoślizgowa wykonana ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną pcv; 23) oklejenie samochodu emblematami o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe; 24) najazdy z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu z możliwością ich stabilnego zamocowania podczas transportu; 25) uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwnych; 26) pełnowymiarowe koło zapasowe. 2. Minimalne wymogi bezpieczeństwa: 1) poduszka powietrzna dla kierowcy i 2 pasażerów; 2) reflektory przeciwmgielne; 3) przednie tarcze wentylowane, tylne tarcze pełne; 4) system antypoślizgowy ASR; 5) szyby w ścianach bocznych i z tyłu dodatkowo przyciemniane, 6) pojazd powinien posiadać homologację na pojazd 9 osobowy skompletowany przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych; 7) stopień przy drzwiach przesuwnych ułatwiający wsiadanie na wysokości progu; 3. Wymagane minimalne wyposażenie: 1) skrzynia biegów 6-biegowa mechaniczna 2) klimatyzacja przednia i dodatkowo w części tylnej + dodatkowe ogrzewanie w części tylnej, moc min. 2 kV + nawiewy + panel sterujący 3) lusterko wsteczne 4) wspomaganie układu kierowniczego 6) fabryczne czujniki parkowania; 7) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; 8) elektrycznie otwierane szyby; 9) fabryczna instalacja radiowa z odtwarzaczem CD ;MP 3 10) antena 11) fotel kierowcy z regulacją wysokości; 12) komplet opon (po 4 szt.) na sezon letni oraz zimowy; 13) gaśnica samochodowa 14) trójkąt ostrzegawczy, 15) apteczka samochodowa 16) mobilna nawigacja GPS (ekran min. 5) z mapą Polski, 17) siatka zabezpieczająca za 3 rzędem siedzeń- fabryczna, 18) pólka za 3 rzędem siedzeń, zakrywająca przestrzeń ładunkową, 19) słupki i parapety osłonięte elementami tapicerowanymi bądź tworzywem. 4. Wymagana minimalna gwarancja producenta: Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum: 24 miesięcy lub 100 000 km gwarancji ogólnej na samochód wraz z wyposażeniem 5. Wymagania dotyczące serwisu: 1. dostępność serwisu - autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maksymalnie 60 km od siedziby Zamawiającego; 2. czas usunięcia usterki - do 24 godzin roboczych; 3. czas dostawy części zamiennych - do 72 godzin. 6. CPV: 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: brak

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych dostaw oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 1 do siwz

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

brak

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2011 godzina 10:00, miejsce: w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, w pokoju Sekretariatu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa