Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" Znak sprawy: ZP. 272.4.20.2011

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dn. 28.10.2011r.
Znak sprawy: ZP.272.4.20.2011

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” (oznaczenie sprawy: Znak sprawy: ZP.272.4.20.2011), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2011r. (Numer ogłoszenia: 279951-2011)
do zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


Pytanie:
W oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o wyjaśnienie czy zakres usług ogranicza się wyłącznie do: "1) oceny projektu w zakresie pomocy publicznej, w tym przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowan9ia prenotyfikacyjnego/notyfikacyjnego (jeżeli zajdzie taka konieczność), 2) reprezentowania Zamawiającego przed odpowiednimi organami - w zakresie określonym w pkt 1", czy też obejmuje szerszą obsługę prawną projektu.


Odpowiedź :
Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 zawarte w piśmie z dnia 27.10.2011r. opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego, tj.
„Usługi doradztwa prawnego obejmują ocenę projektu w zakresie pomocy publicznej, których wykonanie warunkowane jest właściwym zastosowaniem regulacji prawa krajowego
i wspólnotowego w szczególności:
1) Prawa telekomunikacyjnego,
2) Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
3) Pomocy publicznej,
4) Przepisów regulujących kwestie dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.
5) Przepisów regulujących kwestie dotyczące dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej,
6) Prawa cywilnego,
7) Prawa handlowego.
Należy nadmienić, że dokonane wyliczenie gałęzi prawa ma charakter przykładowy
i Wykonawca jest zobowiązany do znajomości wszelkich dziedzin prawa wymaganych do właściwego wykonania objętej zamówieniem usługi.
W związku z powyższym Zamawiający jedynie pomocniczo dokonał wskazania regulacji prawa krajowego i wspólnotowego w opisie przedmiotu zamówienia.”


Adam Niwiński
Przewodniczący Zarządu

Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa