Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" Znak sprawy: ZP. 272.4.20.2011

2011-10-27 14:32:08

Łęczna, dn. 27.10.2011r.
Znak sprawy: ZP.272.4.20.2011

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” (oznaczenie sprawy: Znak sprawy: ZP.272.4.20.2011), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2011r. (Numer ogłoszenia: 279951-2011)
do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


Pytanie nr 1:
Czy możliwa jest zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia w ten sposób, aby ustalona kwota wynagrodzenia płatna była częściami np. w miesięcznych okresach. W chwili obecnej z uwagi na bardzo szeroki zakres świadczonych usług Wykonawcy zobowiązani byliby do poświęcenia znacznych nakładów czasu i pracy bez możliwości uzyskania wynagrodzenia aż do końca okresu wykonywania umowy (tj. co najmniej 6 miesięcy).
Odpowiedź nr 1:
Załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), przewiduje możliwość dokonania płatności w częściach.

Pytanie nr 2:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w ramach realizacji zamówienia „Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w zakresie:
1) oceny projektu w zakresie pomocy publicznej, w tym przygotowanie dokumentacji
i przeprowadzenie postępowania prenotyfikacyjnego/notyfikacyjnego (jeżeli zajdzie taka konieczność),
2) reprezentowania Zamawiającego przed odpowiednimi organami – w zakresie określonym w pkt 1,”

Jednocześnie poniżej znajduje się informacja, iż:
„Usługi doradztwa prawnego objęte zamówieniem dotyczą regulacji prawa krajowego
i wspólnotowego w szczególności w zakresie:
1) Prawa telekomunikacyjnego,
2) Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
3) Pomocy publicznej,
4) Przepisów regulujących kwestie dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego,
5) Przepisów regulujących kwestie dotyczące dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej,
6) Prawa cywilnego,
7) Prawa handlowego.”

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem o faktyczny zakres usług, jakie mają być świadczone w ramach przedmiotowego zamówienia. Czy dotyczą one jedynie doradztwa
z zakresu pomocy publicznej (notyfikacji i prenotyfikacji) czy też dodatkowo wszelkich zagadnień objętych min. prawem telekomunikacyjnym, prawem cywilnym i prawem handlowym, zgodnie z dalszymi informacji Załącznika nr 1. Powyższa informacja konieczna jest celem ustalenia poziomu wynagrodzenia za świadczone usługi. Z przedstawionych informacji wynika, iż Zamawiający może zażądać przygotowania opinii lub analizy na każdy temat związany np. z prawem cywilnym, handlowym i telekomunikacyjnym dotyczącym projektu.

Odpowiedź nr 2:
Usługi doradztwa prawnego obejmują ocenę projektu w zakresie pomocy publicznej, których wykonanie warunkowane jest właściwym zastosowaniem regulacji prawa krajowego
i wspólnotowego w szczególności:
1) Prawa telekomunikacyjnego,
2) Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
3) Pomocy publicznej,
4) Przepisów regulujących kwestie dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.
5) Przepisów regulujących kwestie dotyczące dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej,
6) Prawa cywilnego,
7) Prawa handlowego.
Należy nadmienić, że dokonane wyliczenie gałęzi prawa ma charakter przykładowy
i Wykonawca jest zobowiązany do znajomości wszelkich dziedzin prawa wymaganych do właściwego wykonania objętej zamówieniem usługi.
W związku z powyższym Zamawiający jedynie pomocniczo dokonał wskazania regulacji prawa krajowego i wspólnotowego w opisie przedmiotu zamówienia.Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
Kazimierz Budka

Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych