Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » w sprawie ogłoszenia ...

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży

2011-09-26 10:43:03
Uchwała nr 253/2011
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 25b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 564 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr VIII/77/2011 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia
22 lipca 2011 r. w sprawie udzielenie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, po rozpatrzeniu wniosku wspólnoty Mieszkaniowej 8
z siedzibą w Kijanach, gm. Spiczyn, z dnia 6 lipca 2011 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. 75 m2, położoną w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu 4 - Kijany, numerem 78/33, o pow. 0,0469 ha, będącą własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3, wydzierżawioną na okres 12 lat, na podstawie umowy dzierżawy nr 3/11/Powiat-GKN z dnia 25 maja 2011 r. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowe Kijany 8, z siedzibą w Kijanach, gm. Spiczyn. zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz, o którym mowa w § 1 postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy
Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Kazimierz Budka ...................

2. Andrzej Dyczewski .................... Adam Niwiński

3. Zbigniew Rutkowski ...................

4. Szymon Czech ....................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna