Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana ogłoszenia na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_

2011-09-20 14:35:25
Numer ogłoszenia: 249003 - 2011; data zamieszczenia: 19.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239083 - 2011 data 07.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w szczególności w zakresie: 1) przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz prawnych, rekomendacji co do sposobu postępowania, 2) przygotowywania modeli współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, 3) przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego, 4) oceny projektu w zakresie pomocy publicznej, w tym przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania prenotyfikacyjnego/notyfikacyjnego (jeżeli zajdzie taka konieczność), 5) przygotowywania wzorów umów, 6) bieżącego doradztwa prawnego dla Zamawiającego i wskazanych przez niego podmiotów (w szczególności partnerów projektu), 7) reprezentowanie Zamawiającego przed odpowiednimi organami - związane z realizacją projektu, 8) bieżącej oceny projektu pod kątem kwalifikowalności podatku VAT. Usługi doradztwa prawnego objęte zamówieniem dotyczą regulacji prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności w zakresie: 1) Prawa telekomunikacyjnego, 2) Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 3) Prawa zamówień publicznych, 4) Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 5) Pomocy publicznej, 6) Przepisów regulujących kwestie dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego. 7) Przepisów regulujących kwestie dotyczące dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej, 8) Prawa cywilnego, 9) Prawa handlowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w szczególności w zakresie: 1) przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz prawnych, rekomendacji co do sposobu postępowania, 2) przygotowywania modeli współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, 3) przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego, 4) oceny projektu w zakresie pomocy publicznej,5) przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania prenotyfikacyjnego/notyfikacyjnego (jeżeli zajdzie taka konieczność), 6) przygotowywania wzorów umów, 7) bieżącego doradztwa prawnego dla Zamawiającego i wskazanych przez niego podmiotów (w szczególności partnerów projektu), 8) reprezentowanie Zamawiającego przed odpowiednimi organami - związane z realizacją projektu, 9) bieżącej oceny projektu pod kątem kwalifikowalności podatku VAT. Usługi doradztwa prawnego objęte zamówieniem dotyczą regulacji prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności w zakresie: 1) Prawa telekomunikacyjnego, 2) Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 3) Prawa zamówień publicznych, 4) Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 5) Pomocy publicznej, 6) Przepisów regulujących kwestie dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego. 7) Przepisów regulujących kwestie dotyczące dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej, 8) Prawa cywilnego, 9) Prawa handlowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2011 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków