Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" Znak sprawy: ZP. 272.4.19.2011

2011-09-20 13:08:57
Łęczna, dn.19.09.2011r.
Znak sprawy: ZP.272.4.19.2011

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” (oznaczenie sprawy: Znak sprawy: ZP.272.4.19.2011), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2011r. (Numer ogłoszenia: 239083 - 2011)
do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


Pytanie nr 1:
Czy doświadczenie 5 letnie adwokata/radcy prawnego przy świadczeniu usług z zakresu obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego, które wskazane jest jako jeden
z wymogów może obejmować okres sprzed uzyskania uprawnień radcy prawnego lub adwokata. Tj. czy osoba, może wykazać, że jako prawnik (pracownik Kancelarii) świadczyła usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zanim uzyskała uprawnienia radcy prawnego lub adwokata jeżeli okres uzyskania uprawnień jest krótszy niż 5 lat?
Odpowiedź nr 1:
Tak. Doświadczenie adwokata/radcy prawnego przy świadczeniu usług z zakresu obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego, które wskazane jest jako jeden z wymogów może obejmować okres sprzed uzyskania uprawnień radcy prawnego lub adwokata.

Pytanie nr 2:
Czy przewidują Państwo możliwość zmiany wymogu w zakresie minimalnego jednorazowego pobytu w ciągu tygodnia wykonawcy w siedzibie Zamawiającego celem świadczenia usług, w ten sposób aby obowiązek takiego pobytu zastąpić np. telekonferencją organizowaną minimum raz w tygodniu a usługi w siedzibie Zamawiającego musiałby być świadczone np. minimalnie raz w miesiącu.
Odpowiedź nr 2:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia wymóg minimalnego jednorazowego pobytu w ciągu tygodnia w siedzibie Zamawiającego w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:
Czy możliwa jest zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia w ten sposób, aby ustalona kwota wynagrodzenia płatna była częściami np. w miesięcznych okresach. W chwili obecnej z uwagi na bardzo szeroki zakres świadczonych usług Wykonawcy zobowiązani byliby do poświęcenia znacznych nakładów czasu i pracy bez możliwości uzyskania wynagrodzenia aż do końca okresu wykonywania umowy (tj. co najmniej 7 miesięcy).
Odpowiedź nr 3:
W odpowiedzi na pytanie zamawiający zmienia zasady wypłaty wynagrodzenia w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:
W świetle zapisu z rozdziału XIII pkt 1 ust. 2 - czy Zamawiający dopuszcza złożenie w ofercie dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem?
Odpowiedź nr 4:
Tak. W odpowiedzi na pytanie zamawiający zmienia SIWZ w zakresie pkt XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób opisany w dalszej części pisma.

Pytanie nr 5:
W związku z treścią SIWZ dot. Zamówienia publicznego na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” Znak sprawy: ZP. 272.4.19.2011 niniejszym wnosimy o wyjaśnienie oraz odpowiedź na pytanie czy w ocenie Zamawiającego sformułowane w SIWZ pkt XII.1.4) lit a) wymogi w zakresie dysponowania przez Wykonawcę adwokatem lub radcą prawnym posiadającym doświadczenie w świadczeniu co najmniej 1 usługi z zakresu notyfikacji pomocy publicznej w zakresie telekomunikacji są proporcjonalne mając na uwadze przedmiot zamówienia (art. 22 ust. 4 PZP) , którym jest zgodnie z SIWZ i zał. nr 1 do SIWZ:
„Kompleksowe świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. „ Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap lll” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w szczególności w zakresie:
1) przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz prawnych, rekomendacji co do sposobu postępowania,
2) przygotowywania modeli współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi,
3) przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego,
4) oceny projektu w zakresie pomocy publicznej, w tym przygotowanie dokumentacji
i przeprowadzenie postępowania prenotyfikacyjnego/notyfikacyjnego (jeżeli zajdzie taka
konieczność),
5) przygotowywania wzorów umów,
6) bieżącego doradztwa prawnego dla Zamawiającego i wskazanych przez niego podmiotów (w szczególności partnerów projektu),
7) reprezentowanie Zamawiającego przed odpowiednimi organami — związane z realizacją projektu,
8) bieżącej oceny projektu pod kątem kwalifikowalności podatku VA T.
Usługi doradztwa prawnego objęte zamówieniem dotyczą regulacji prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności w zakresie:
1) Prawa telekomunikacyjnego,
2) Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
3) Prawa zamówień publicznych,
4) Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
5) Pomocy publicznej,
6) Przepisów regulujących kwestie dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.
7) Przepisów regulujących kwestie dotyczące dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej,
8) Prawa cywilnego,
9) Prawa handlowego ”
Przedmiot zamówienia wspomina o ocenie projektu w zakresie pomocy publicznej i dopiero ewentualnym dokonaniu notyfikacji jako jednym z 8 zakresów (i to ewentualnym zakresie zamawianej usługi). W tym względzie wymóg posiadania w zespole osoby posiadającej doświadczenie w notyfikacji i to notyfikacji projektów telekomunikacyjnych w znacznej mierze narusza konkurencję i jest nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający zamierza dokonać zmiany w tym zakresie uwzględniając wymóg proporcjonalności, o którym mowa w art. 22 ust. 4 PZP.
Nadto czy Zamawiający zamierza dokonać zmiany SIWZ, zał. nr 1 w zakresie zasad ponoszenia kosztów przez Wykonawcę. W zał. nr 1 do SIWZ wskazano
„ Wybrany Wykonawca będzie świadczył usługi objęte zamówieniem w siedzibie Zleceniodawcy jak i również poza jego siedzibą, stosownie do potrzeb Zleceniodawcy, z tym jednak że obsługa prawna w siedzibie Zamawiającego będzie się odbywać co najmniej raz w tygodniu. Nadto obsługa prawna będzie prowadzona za pomocą urządzeń komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, faksów.
Do czasu wykonywania obsługi prawnej wlicza się także:
1). czas niezbędny do udziału w postępowaniach przed organami administracji/innymi podmiotami,
2). czas niezbędny do załatwienia spraw Zleceniodawcy, wynikłych w toku bieżącego wykonywania obsługi prawnej, w tym m.in. na życzenia Zamawiającego udział w spotkaniach, wyjazdach
Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi, nie podlegają zwrotowi, stanowią część wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający może pokryć koszty Wykonawcy, poniesione w związku ze zleceniem mu świadczenia usług poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej”
Tak sformułowane zapisy powodują, iż koszty świadczenia usługi mogą być wyższe od wynagrodzenia a nadto, iż Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo skalkulować ceny oferty nie wiedząc ile i jakich wyjazdów na terenie PL może zażyczyć sobie Zamawiający choćby w przypadku obowiązku stawiennictwa na rozprawach czy też spotkaniach poza siedzibą Zamawiającego. Czy Zamawiający zamierza dokonać zmiany SIWZ w tym zakresie i wskazać, iż pokrywane będą koszty wyjazdów poza siedzibę Zamawiającego lub też poza terenem powiatu?
Odpowiedź nr 5:
W odpowiedzi na pytanie zamawiający zmienia zapisy SIWZ w sposób i w zakresie określonym w załącznikach do niniejszego pisma. W pozostałym zakresie Zamawiający uznaje dotychczasowe zapisy SIWZ za zasadne, zaś opisane warunki udziału w postępowaniu za adekwatne i proporcjonalne w stosunku do przedmiotu zamówienia.


Uwzględniając powyższe odpowiedzi Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

1. Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w brzmieniu:
XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

Otrzymują następujące brzmienie:
XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (w formie oryginału-według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)

2. dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 19.09.2011 r.”
3. dotychczasową treść załącznika nr 7 do SIWZ „wzór umowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma „wzór umowy po modyfikacji z dnia 19.09.2011 r.”


Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Zmiany w powyższym zakresie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie
art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym:
Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XVIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do 23 września 2011 r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: 23 września 2011 r., o godz. 14.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do 26 września 2011 r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: 26 września 2011 r., o godz. 14.30.

Adam Niwiński
Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa