Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana SIWZ na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" Znak sprawy: ZP. 272.4.19.2011

2011-09-20 13:04:55
Łęczna, dn.14.09.2011r.
Znak sprawy: ZP.272.4.19.2011


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” (oznaczenie sprawy: Znak sprawy: ZP.272.4.19.2011), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2011r. (Numer ogłoszenia: 239083 - 2011).

Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XVIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do 16 września 2011 r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: 16 września 2011 r., o godz. 14.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do 23 września 2011 r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: 23 września 2011 r., o godz. 14.30.Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ. Część z w/w zapytań dotyczy warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotu zamówienia. Przed udzieleniem odpowiedzi niezbędne jest dokonanie analizy dotychczasowych zapisów SIWZ w w/w zakresie. Ponieważ czas pozostały do wyznaczonego terminu składania ofert jest niewystarczający na opracowanie i upublicznienie odpowiedzi na pytania oraz na uwzględnienie tych odpowiedzi przez Wykonawców w treści przygotowywanych ofert, Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert i niezwłocznie po opracowaniu odpowiedzi opublikuje ich treść zachowując termin ustawowy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokona ewentualnej zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu

Zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.Wicestarosta

Kazimierz Budka

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa