Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie postępowania na prace remontowe, znak sprawy: ZP.272.4.18.2011

2011-09-08 11:53:14
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: zamówienia na prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa i przystosowaniem budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych. CPV: 45453000-7- prace remontowe i renowacyjne.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: plan środków budżetowych: 27 215,30 złotych brutto, kwota kosztorysu inwestorskiego: 77 755,66 złotych brutto, Zamawiający w dniu 05.09.2011r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łęczyńskiego nie zwiększył kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wartości wybranej oferty, tym samym zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 punkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł zamówienia Termin realizacji robót
1. Sell-Bud Inwest s.c. ul. Zagnańska 71, 25-953 Kielce 69 079,30 15.10.2011r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www