Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na dostawę dwudaniowych obiadów dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej

2011-09-02 07:19:17
ZP. 272.1.12.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zlecenia Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, usytuowanego przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna, NIP 5050121010, Regon 061115916
zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
- sporządzenia i dostawy dla osób niepełnosprawnych gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczonego do siedziby Ośrodka w godzinach pomiędzy 12:30 a godziną 13:00.
CPV 555200000-1 usługi dostarczania posiłków.
1. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
1) Gorące posiłki będą dostarczane na bieżąco wg zapotrzebowania dziennego składanego codziennie do godziny 08:30 przez OR-W Łęczna.
2) Obiady powinny być dostosowane do wieku rozwojowego i uwzględniać potrzeby żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku 3 – 25 lat.
3) Przynajmniej 3 razy w tygodniu powinien to być posiłek mięsny.
4) Sporządzenie i dostawa obiadów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt oraz wakacji.
5) Średnio dzienne zapotrzebowanie ilościowe na posiłki będzie wynosiło ok. 13 obiadów, z tendencją rosnącą do końca roku 2011 i dotyczyć będzie podopiecznych w wieku od 3 do 25 lat. Obecnie przebywać będzie w Ośrodku R-W w Łęcznej - 13 podopiecznych w wieku: od 6 do 19 lat.
6) Zamawiający zastrzega, iż ilość podopiecznych korzystających z posiłków w 2011 r. może zmienić się w trakcie obowiązywania umowy. O każdej zmianie na bieżąco Ośrodek będzie informował Zleceniobiorcę do godziny 08:30 każdego dnia.
7) Posiłki powinny być dostarczane w termoizolacyjnych termosach, aby podopieczni otrzymywali posiłek gorący.
2. Dostawa obiadu dwudaniowego dla wyżej wskazanych osób nastąpi w godzinach: 12:30 – 13:00, do siedziby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, usytuowanego przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna, II piętro części szpitalnej – pomieszczenia oznaczone numerem E-104.
3. Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie od 05.09.2011 do 31.12. 2011r.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie musza dostarczyć wykonawcy:
1) Wypełniony w języku polskim pismem czytelnym formularz ofertowy na załączonym druku - zał. nr 1 do zapytania ofertowego, ceny podane do dwóch miejsc po przecinku.
2) KRS lub inny dokument rejestracyjny firmy, lub jeżeli jest to osoba fizyczna, oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Podpisany wzór umowy, jako potwierdzenie, iż wykonawca akceptuje zawarte w nim zapisy.
5. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ceną – 100 %.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna,
ul. Krasnystawska 52
NIP 5050121010, Regon 061115916
Telefon: 81 752 64 80, fax (0-81) 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i podpisaniu umowy w sprawie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług.
4. Wykonawca składający ofertę, będzie nią związany przez 30 dni, począwszy od daty jej złożenia.
5. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną kompletnych usług, wymienionych w formularzu oferty.


Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani:
1. Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt : 081-752-64-80.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2011r. godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Oświadczenie osoby fizycznej;
3. Projekt umowy na wykonanie usług.


Łęczna dnia 01.09.2011r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe