Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na przewóz osób niepełnosprawnych

2011-08-30 15:16:55
ZP. 272.1.11.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zlecenia Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, usytuowanego przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna, NIP 5050121010, Regon 061115916
zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
- przewozu maksymalnie jednorazowo 10 osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej (na terenie powiatu łęczyńskiego) do siedziby Ośrodka w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52 i z powrotem. Pojazd musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
CPV: 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

1. Przewóz osób będzie dotyczył:
1) przewozu 2 osób z terenu miasta Łęczna,
2) przewozu 2 osób z terenu Wólki Cycowskiej, Gmina Cyców,
3) przewozu 1 osoby z terenu Stręczyna Nowego, Gmina Cyców,
4) przewozu 1 osoby z terenu Świerszczowa, Gmina Cyców,
5) przewozu 1 osoby z terenu Turowoli, Gmina Puchaczów,
6) przewozu 1 osoby z terenu Nowa Wólka, Gmina Spiczyn,
7) przewozu 2 osób z terenu Milejowa, Gmina Milejów.
2. Przywóz do Ośrodka odbywać się będzie w godzinach: 07:30 – 09:00 rano,
3. Wyjazd z Ośrodka odbywać się będzie w godzinach: 16:00 – 17:30.
4. Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie od 01.09.2011 do 31.12. 2011r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna,
ul. Krasnystawska 52
NIP 5050121010, Regon 061115916
Telefon: 81 752 64 80, fax (0-81) 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
i podpisaniu umowy w sprawie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług.
4. Wykonawca składający ofertę, będzie nią związany przez 30 dni, począwszy od daty jej złożenia.
5. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną kompletnych usług, wymienionych w formularzu oferty.


Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani:
1. Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt : 081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty oraz pozostałe odpowiednie załączniki.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2011r. godziny 13:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Oświadczenie osoby fizycznej;
3. Projekt umowy na wykonanie usług.


Łęczna dnia 30.08.2011r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków