Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: ZP.272.4.15.2011

2011-08-09 12:37:20

Znak sprawy: ZP. 272.4.15.2011 Łęczna, dn. 09.08.2011 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
na podstawie art. 92 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej”.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Vega Studio Adv Tomasz Muller
ul. Grudziądzka 22/3A, 82- 500 Kwidzyn

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 100 %), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.
Numer oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena ofertowa.
Łączna punktacja
1. Vega Studio Adv. Tomasz Muller
ul. Grudziądzka 22/3A,82- 500 Kwidzyn 100,00 pkt
2. DAUNPOL Sp. z o.o.
ul. Staniewicza 5, 03-310 Warszawa
Wydawnictwo Kartograficzne
ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa 76,33 pkt
3. Appen Helena Bochyńska- Kubisa
ul. Długa 4, 05- 806 Komorów 56,90 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu:
Adam Niwiński
Przewodniczący Zarządu
Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron