Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej. Znak sprawy: ZP 272.4.15.2011

2011-07-26 21:43:07

Znak sprawy: ZP.272.4.15.2011 Łęczna, dn. 26.07.2011 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą,
al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 19.07.2011 r. pod numerem 197179-2011) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
Jakie szczegóły powinna zawierać identyfikacja wizualna?
Odpowiedź nr 1:
Identyfikacja wizualna powinna zawierać w szczególności logotyp projektu „Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego” w ramach, którego wydawane są materiały, wspólną kolorystykę oraz wspólną typografię przedmiotów zamówienia.

Pytanie nr 2:
Czy oczekują Państwo opracowania również księgi wizualizacji?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie oczekuje opracowania księgi wizualizacji.

Pytanie nr 3:
Z jakiego zakresu i w jakiej ilości oczekują Państwo od Wykonawcy opracowania projektów graficznych?
Odpowiedź nr 3:
Wykonawca winien opracować jeden logotyp projektu „Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego” wykorzystywane w przewodniku rowerowym i mapie turystycznej. Wszystkie przedmioty zamówienia powinny być wykonane przy użyciu jednego spójnego projektu graficznego.

Pytanie nr 4:
Jakie mapy, z jakiego obszaru, w jakiej ilości i o jakiej szczegółowości powinny się tam znaleźć? Jakie obiekty trzeba będzie tam nanieść?

Odpowiedź nr 4:
Wykonawca winien przygotować 8 map z obszaru Powiatu Łęczyńskiego. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przygotuje 1 mapę turystyczną i 7 map w przewodniku rowerowym. 1 mapa powinna zawierać wszystkie trasy rowerowe i winna być umieszczona w przewodniku rowerowym. Pozostałe 6 powinny być podzielone na poszczególne trasy rowerowe. Zamawiający przekaże Wykonawcy tekst z podziałem na poszczególne trasy. Ponadto wszystkie mapy, na której będą zaznaczone ścieżki i szlaki rowerowe powinny zawierać aktualny układ dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i innych) większe miejscowości z zachowaniem podziału administracyjnego wraz z granicami, zalesienie, sieć wodną (zbiorniki wodne, rzeki, jeziora oraz zaznaczone obiekty interesujące turystycznie (zabytki sakralne, zabytki architektoniczne, parki, pomniki przyrody).

Pytanie nr 5:
„Wykonanie obróbki graficznej map”- Co macie Państwo na myśli pisząc o takim obowiązku Wykonawcy?
Odpowiedź nr 5:
Wykonawca winien przygotować mapy w przewodniku, które będą ze sobą spójne graficznie.

Pytanie nr 6:
Czy lektor ma być osobą znaną o charakterystycznym głosie jak np. Jan Englert, Zbigniew Zamachowski itp.?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie wskazuje czy lektor ma być znaną osobą. Tekst w audioprzewodniku ma być czytany w sposób profesjonalny.

Pytanie nr 7:
Czy audioprzewodnik ma zostać przygotowany identycznie jak przewodnik tzn. czy ma być czytany zgodnie z tekstem napisanym w przewodniku w wersji papierowej?
Odpowiedź nr 7:
Audioprzewodnik ma zostać przygotowany identycznie jak przewodnik natomiast informacje czytane mają być wyselekcjonowane.

Pytanie nr 8:
Czy wspomniane wyselekcjonowane informacje historyczne i kulturalne otrzymamy od Zamawiającego? Jeśli nie to kto te informacje ma zbierać i selekcjonować oraz wg. jakiego klucza?
Odpowiedź nr 8:
Wykonawca otrzyma tekst przewodnika od Zamawiającego. Zamawiający na podstawie tekstu wyselekcjonuje informacje historyczne i kulturalne itp. i przekaże je Wykonawcy.

Pytanie nr 9:
Jakiego efektu oczekujecie Państwo od syntezatora mowy?
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający rezygnuje z wykorzystania syntezatora mowy. Tekst na audioprzewodniku winien być czytany w całości przez lektora.

Pytanie nr 10:
„Na płycie winien być nagrany przewodnik rowerowy i mapa turystyczna w formacie PDF oraz audioprzewodnik w formacie mp3”- Czy ze względu na przydatność takiego audioprzewodnika w terenie należy wykonać 2 płyty?

Odpowiedź nr 10:
Z uwagi na fakt, iż audioprzewodnik będzie także zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca winien wykonać i umieścić audioprzewodnik, przewodnik rowerowy i mapę turystyczną na 1 płycie.

Pytanie nr 11:
Po czyjej stronie leży korekta merytoryczna awersu?
Odpowiedź nr 11:
Po przygotowaniu przez Wykonawcę mapy i przedstawieniu jej Zamawiającemu, Zamawiający sprawdzi treść mapy. Ewentualna korekta leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 12:
Kto i w jakiej ilości zobowiązany jest do wykonania zdjęć? Jeśli zdjęcia musi dostarczyć Wykonawca to należy podać dokładną ilość, przedmiot zdjęć, oraz czasookres wykonania tychże zdjęć? / pory roku/
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający informuje iż przekaże zdjęcia do Wykonawcy.

Pytanie nr 13:
Jakie mapy, z jakiego obszaru i o jakiej szczegółowości powinny się tam znaleźć?
Odpowiedź nr 13:
Wykonawca winien przygotować 7 map obszaru Powiatu Łęczyńskiego. 1 mapa powinna zawierać wszystkie trasy rowerowe natomiast pozostałe 6 powinny być podzielone na poszczególne trasy rowerowe. Zamawiający przekaże Wykonawcy tekst z podziałem na poszczególne trasy. Ponadto mapa, na której będą zaznaczone wszystkie ścieżki i szlaki rowerowe powinna zawierać aktualny układ dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i innych) większe miejscowości z zachowaniem podziału administracyjnego wraz z granicami, zalesienie, sieć wodną (zbiorniki wodne, rzeki, jeziora oraz zaznaczone obiekty interesujące turystycznie (zabytki sakralne, zabytki architektoniczne, parki, pomniki przyrody)

Pytanie nr 14:
Czy również zapewniają Państwo podkład geodezyjny do tych map?
Odpowiedź nr 14:
Przygotowanie podkładu geodezyjnego map leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 15:
„Każdemu miejscu na mapie powinna odpowiadać ścieżka audio na przewodniku w formacie mp3”- Co dokładnie macie Państwo na myśli?
Odpowiedź nr 15:
Przewodnik zawiera 6 tras rowerowych związku z tym na płycie powinno znaleźć się 6 ścieżek audio. Każda ścieżka audio powinna odpowiadać każdej trasie z przewodnika rowerowego.

Pytanie nr 16:
Ze względu na krótki czas wykonania usługi, o którym piszecie Państwo w umowie
w § 2 pkt. 1. czy dopuszczają Państwo wydłużenie terminu wykonania umowy do 50 dni od dnia przekazania kompletu materiałów przez Zamawiającego?
Odpowiedź nr 16:
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17:
Proszę podać ilość stron z których należy wykonać proofy cyfrowe?
Odpowiedź nr 17:
Wykonawca winien wykonać proofy cyfrowe stron na których będą znajdowały się mapy oraz 2 strony ze zdjęciami i tekstem oraz okładki: przewodnika rowerowego, mapy turystycznej i płyty CD.

Pytanie nr 18:
Ile korekt przewidują Państwo przy realizacji poszczególnych przedmiotów zamówienia?
Odpowiedź nr 18:
Zamawiający przewiduje po trzy korekty dla poszczególnych przedmiotów zamówienia.

Pytanie nr 19:
„Podpisanie protokołu odbioru usługi nie stanowi potwierdzenia braku wad w realizacji usługi”- W takiej sytuacji w jakim celu stosujecie Państwo taki protokół?
Odpowiedź nr 19:
Zamawiający stosuje w/w protokół w celu odbioru przedmiotu zamówienia od Wykonawcy. Po sprawdzeniu i potwierdzeniu braku wad Wykonawca i Zamawiający podpiszą końcowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Natomiast jeśli Zamawiający dostrzeże wady wówczas zgodnie z § 4 ust. 7 poinformuje Wykonawcę o dostrzeżonych wadach w ciągu 7 dni od ich stwierdzenia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 7 dni od dokonania zawiadomienia Zamawiającego.

Pytanie nr 20:
W jakim terminie od dostawy potwierdzicie Państwo prawidłowe wykonanie usługi?
Odpowiedź nr 20:
Zamawiający potwierdzi prawidłowe wykonanie usługi niezwłocznie po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21
Czy zatem tekst ma być czytany przez lektora czy odtwarzany przez syntezator?
Odpowiedź nr 21:
Zamawiający informuje iż tekst w audioprzewodniku powinien być czytany w całości przez lektora.

Pytanie nr 22
Jeśli tekst jest zapewniany przez Zamawiającego, to dlaczego wymieniacie Państwo zakres jego zawartości - tak jakby zależał on od Wykonawcy?
Odpowiedź nr 22:
Zamawiający przekaże Wykonawcy tekst przewodnika. Z uwagi na fakt iż tekst czytany na audioprzewodniku będzie przygotowany na podstawie tekstu do przewodnika rowerowego w formie papierowej, Wykonawca po dokonaniu korekty tekstu prześle go Zamawiającemu i ten na podstawie tekstu wyselekcjonuje najistotniejsze informacje historyczne i kulturalne itp.

Pytanie nr 23
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający dysponuje podkładem geodezyjnym niezbędnym do sporządzenia mapy, czy też jego wykonanie leży po stronie wykonawcy?
Odpowiedź nr 23:
Wykonanie podkładu geodezyjnego leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 24.
Ile znaków będzie podlegało zapisowi na audio przewodniku? Jest to niezbędna informacja ze względu na wykonanie kosztorysu.
Odpowiedź nr 24:
W tekście przewodnika jest 100.119,00 znaków ze spacjami (86201,00 znaków bez spacji), jednakże Wykonawca najpierw musi zrobić korektę tekstu dopiero nastąpi wybranie wiadomości, wyselekcjonowanie wiadomości do audioprzewodnika.


Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu, Zamawiający biorąc pod uwagę zakres pytań i treść udzielonych odpowiedzi uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:
1. rozdziału XX. Opis sposobu przygotowania ofert
w brzmieniu przed zmianą:
C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów
[.....]
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej - Znak sprawy ZP. 272.4.15.2011, nie otwierać przed dniem 28.07.2011 r. przed godz. 14.30.” Dostarczyć do pokoju nr 111 (kancelaria ogólna) do godz. 14.00 .
po zmianie otrzymuje brzmienie
C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów
[.....]
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz
z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej - Znak sprawy ZP. 272.4.15.2011, nie otwierać przed dniem 01.08.2011 r. przed godz. 09.30.” Dostarczyć do pokoju nr 111 (kancelaria ogólna) do godz. 09.00 .

2. rozdziału XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
w brzmieniu przed zmianą:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a,
21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 28.07.2011 r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: do dnia 28.07.2011r., godz. 14.30.
po zmianie otrzymuje brzmienie
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a,
21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 01.08.2011 r., do godz. 09.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: dnia 01.08.2011r., godz. 09.30.Przewodniczący Zarządu

Adam Niwiński


Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www