Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na na ...

Wynik przetargu na na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa światłowodu na terenie miasta Łęczna” Znak sprawy: ZP.272.4.14.2011

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dn.26.07.2011r.
Znak sprawy: ZP.272.4.14.2011

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa światłowodu na terenie miasta Łęczna”

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Handlowo-Usługowe LUBTEL Sp. z o.o.
ul. Energetyków 12, 20-468 Lublin

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Handlowo-Usługowe LUBTEL Sp. z o.o.
ul. Energetyków 12, 20-468 Lublin
100,00 pkt

2.Technitel Polska S.J.
ul. Górnicza 12/14, 91-765 Łódź
62,82 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa