Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerwego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej. Znak sprawy ZP. 272.4.15.2011

2011-07-19 22:36:47
Łęczna: Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej w ramach realizacji projektu _Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego_
Numer ogłoszenia: 197179 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400 begin_of_the_skype_highlighting              81 7526400      end_of_the_skype_highlighting, faks 81 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej w ramach realizacji projektu _Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego_.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przygotowanie przewodnika rowerowego o nakładzie 1000 szt., formacie A5 długość - 148 mm, szerokość 210 mm, objętości ok 60 stron, okładka: zintegrowana, zszywana, papier 300 g, druk 4+1 folia matowa, lakier punktowy, tylna część okładki z kieszenią na płytę CD, środek: o gramaturze papieru 170 g/m2 kreda matowa powlekana; przy czym w ramach opracowania przewodnika Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) Opracowania redakcyjnego tekstów dostarczonych przez Zamawiającego, b) Dokonania korekt językowych, c) Adiustacji tekstu, d) Opracowania identyfikacji wizualnej, projektów graficznych i typograficznych publikacji e) Obróbki fotografii dostarczonych przez Zamawiającego f) Sporządzenia map na podkładzie geodezyjnym g) Wykonanie obróbki graficznej map h) Wykonania łamania publikacji i) Wykonania druku j) Wykonania oprawy 2) Przygotowanie mapy turystycznej z uwzględnieniem szlaków rowerowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego o nakładzie 5000 szt. , formacie zbliżonym do A2- falcowanie mapy w _harmonijkę_- 4 łamy (5 szpalt) wzdłuż dłuższego boku;1 łam (2 szpalty) wzdłuż krótszego boku, o gramaturze papieru 115g/m2 g-print; druk: pełny kolor 4+4; przy czym w ramach opracowania mapy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) Sporządzenia mapy na podkładzie geodezyjnym (sytuacyjno- wysokościowym) w skali 1:75000. Awers mapy winien zawierać: aktualny układ dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i innych), wszystkie miejscowości z zachowaniem podziału administracyjnego wraz z granicami, zalesienie, sieć wodną (zbiorniki wodne, rzeki, jeziora), główne atrakcje turystyczne oraz wyróżnienie miejscowości, w których znajdują się obiekty interesujące turystycznie (zabytki sakralne, zabytki architektury, parki, pomniki przyrody,). Ponadto mapa winna zawierać sieć oznakowanych tras i szlaków rowerowych i sieć usług noclegowo- gastronomicznych. Rewers winien zawierać zdjęcia najciekawszych obiektów (zabytki sakralne, zabytki architektury, parki, pomniki przyrody, jeziora) oraz 4 pomniejszone mapy, na których będą zaznaczone numerem obiekty interesujące turystycznie. Każdemu miejscu na mapie powinna odpowiadać ścieżka audio na przewodniku w formacie mp3. b) Przygotowania graficznego mapy, 3) Przygotowanie audioprzewodnika na płycie CD o nakładzie 1000 szt. z nadrukiem na płytę - 4+0. Przy czym w ramach opracowania audioprzewodnika Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) Opracowania tekstu dostarczonego przez Zamawiającego. Tekst winien być czytany przez profesjonalnego lektora, syntezator mowy + wkomponowanie tła muzycznego. Ponadto audioprzewodnik powinien zawierać starannie wyselekcjonowanie infromacje historyczne i kulturalne o odwiedzanych miejscach, zabytkach, muzeach, placach, ulicach i znanych mieszkańcach terenów Powiatu Łęczyńskiego a także aktualne informacje praktyczne. b) Audioprzewodnik powinien być zapisany w fromacie mp3. c) Zamieszczenia dodatkowo na płycie CD, o której mowa w pkt 3 przewodnika rowerowego o którym mowa w pkt 1. w formacie pdf oraz mapy turystycznej, o której mowa w pkt 2 w formacie pdf. d) Płyta CD powinna znajdować się w foliowej kopercie i winna być umieszczona na wewnętrznej stronie tylnej okładki przewodnika rowerowego, o którym mowa w pkt 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda z zakresu przygotowania do druku i druku publikacji książkowych, których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, pokój nr 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2011 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VII Kultura, Turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria III Infrastruktury turystyki projekty lokalne (do 4 mln PLN) i współfinansowany w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron