Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » siwz na świadcz. usług ...

siwz na świadcz. usług przewoz. i rekreac. wycieczka do Austrii ZP.272.4.16.2011

2011-06-29 13:45:57
ZP.272.4.16.2011


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 29 20
Fax 81 752 29 20


CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


Zatwierdził:

……………………………………………..
Dyrektor PZAZŁęczna, 29.06.2011 r.

Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielania zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego.
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców.
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
12. Wymagania dotyczące wadium.
13. Termin związania ofertą.
14. Opis sposobu przygotowania ofert.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16. Opis sposobu obliczenia ceny.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
19. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert.
20. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania.
21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do siwz.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
25. Wykaz załączników.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 29 20
WWW: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Fax 752 64 64
godziny pracy: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 15:00, wtorek 08:00-16:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowej wycieczki dla grupy ok. 45 uczestników. Ostateczna liczba osób, uczestników wycieczki może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu i zostanie podana najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4

2. Miejsce wycieczki:
Słowacja - Austria (miejscowość Bratysława, Wiedeń, Salzburg, Fusch- Alpy),

3. Opis warunków organizacji wycieczki:
Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:
a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna –Bratysława (Słowacja)-Wiedeń - Fusch (Austria) – Łęczna i na wycieczki w Austrii;
b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia: 5000 PLN, koszty leczenia poza granicami kraju suma ubezpieczenia 10 000 Euro) dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia;
c)zapewnienie dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie klimatyzacja, TV, WC, wygodne szerokie siedzenia (możliwość regulacji siedzeń – różne pozycje gdyż uwzględnia się uczestnictwo osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania się), zgodnie z programem wycieczki,
d) zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2,3,4 osobowych każdy z WC, TV SAT, telefonem;
z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, winda, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem – 2 noclegi w Hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym w Bratysławie + 4 noclegi w Hotelu w okolicach miejscowości Fusch;
e) wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) na całej trasie wycieczki od pierwszego dnia od obiadu do śniadania ósmego dnia: obiadokolacja w Wiedniu w restauracji przy muzyce na żywo, co najmniej jedna obiadokolacja wyjazdowa poza hotel do restauracji z daniami regionalnymi.
f) przekąski przy wycieczkach wyjazdowych poza miejscowość noclegową,
g) przewodnik przy zwiedzaniu Wiednia i Salzburga
h) korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego;
i) opieka pilota mówiącego biegle w języku niemieckim, przez cały czas trwania wycieczki;
j) opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki lub ratownika medycznego do opieki nad uczestnikami wycieczki przez cały czas jej trwania;
k) pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych,
l) pokrycia opłat wszystkich w programie biletów wstępu do wskazanych obiektów, muzeów, na atrakcje turystyczne wg programu;
m) zapewnienie wieczorku integracyjnego w miejscu zakwaterowania,
Zamawiający przewiduje następujące atrakcje turystyczno-rekreacyjne:
1. zwiedzanie Bratysławy - min. Parlament z panoramą Bratysławy, Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim, Rynek Główny z fontanną Rolanda, Stary Ratusz, Pałac Arcybiskupi, Deptak przy Dunaju, okolice słynnych Pałaców, Kościoły Bratysławy oraz najstarsze ulice miasta,
2. Wiedeń zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem wiedeńskim:
- Ringstrasse - reprezentacyjna ulica Wiednia: Ratusz, Parlament, Opera, muzea,
- Pałac Hofburg - siedziba cesarska apartamentami Cesarzowej Sissi
- spacer po centrum głównymi ulicami-zwiedzanie
- Hundertwasserhaus - przykład niespotykanej architektury
- Wiedeńskie kościoły – przykłady architektury sakralnej różnych epok, Katedra Św. Szczepana
- Nowy Wiedeń
- Pałac Schónbrunn,
- Prater
- Grinzing
3. całodzienna wycieczka autokarowa do Salzburga, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Starówki, Domu Mozarta ze sklepem z czekoladkami mozartowskimi, Fontanna tzw. Koński Żłób, wejście do wnętrz – Twierdzy Hohensalzburg, Kościoła Św. Piotra; Katedry z XVII w. z kutymi w brązie drzwiami symbolizującymi Wiarę, Nadzieję i Miłość, Ogrodów Mirabell; Zamek Hellbrunn.
4. Wycieczka autokarowa – do Zell am See – zwiedzanie miasta, pobyt na atrakcyjnym kąpielisku nad jeziorem alpejskim z możliwością kąpieli, podziwianie widoków górskich;
5. Zwiedzanie lodowca Kitzsteinhorn- wyjazd kolejką linową na lodowiec i zjazd oraz skorzystanie z atrakcji zimowych na lodowcu.
6. Wycieczka autokarowa – piesza do wodospadów Krimml;
7. całodzienna wycieczka autokarowa – Wysokogórska Droga Alpejska, zwiedzanie punktów widokowych, Alpejskiego Muzeum Przyrodniczego – oglądanie ekspozycji fauny i flory górskiej prezentowanej multimedialnie, postój w najwyżej położonej miejscowości Heiligenblut oraz z punktu widokowego oglądanie najwyższego szczytu Alp Austriackich – Grossglockner i lodowca „Pasterze”;
8. Spacer wokół terenów Parku Dzikich Zwierząt koło Fusch;
9. Spacery piesze po Fusch;
10. Plażowanie i kąpiele w basenie z podgrzewaną wodą (min. 2 razy);
11. Kąpiele w alpejskich wodach termalnych Bad Gastein – co najmniej 1 raz min. 2/3 godz.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2011, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2011, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie.
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Nie dotyczy.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wycieczka jest planowana w dwóch terminach po uzgodnieniu z Zamawiającym w okresie wakacyjnym, termin rozpoczęcia nie później niż do 31.08.2011r..

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 4 do siwz.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym.
4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
w zakresie:
• pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu) preferowani piloci posługujący się w sposób komunikatywny językiem niemieckim,
• pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa
uprawniającego do wykonywania tego zawodu,
warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę – należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz),
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. zł

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 50 % ogólnej liczby.
8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
Lp. Warunek do spełnienia przez wykonawcę Dokument potwierdzający spełnienie warunku Uwagi
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. na druku załącznika nr 8 do siwz a także dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)- wpis do rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych. Dokumenty te będą stanowić załączniki do oferty
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, przed ogłoszeniem niniejszego przetargu - podobnych usług zawierający dane: wartość, data i miejsce usługi odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009 r. (Dz. U Nr 226, poz. 1817) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością odpowiednim dokumentem, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ;) Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
w zakresie:
• pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu) preferowani piloci posługujący się w sposób komunikatywny językiem niemieckim
• pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu Dokumenty te będą stanowić załączniki do oferty, wg załączonego wzoru nr 7
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi kopię opłaconej polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. zł
Należy dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz kopię dokonanego przelewu opłaty za wskazaną polisę
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawca na potwierdzenie tego faktu przedstawi oświadczenie Dokument ten będzie stanowić załącznik Nr 2 do siwz, wg załączonego wzoru

Zamawiający żąda w celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. (Dokument ten będzie stanowić załącznik Nr 2 do siwz, wg załączonego wzoru).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca będący osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. na druku załącznika nr 8 do siwz
3) dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)- wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).

UWAGA:
• Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
• Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
• Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

10.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, lub faxem do Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.2 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).
10.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16.1. specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.
10.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów
tel. (81) 752 64 80, fax (81) 752 64 64
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Godziny pracy: poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. od 7.00 -14.00. wtorek w godz. 8.00 -15,00

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 30 dni.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

14.1 Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;
14.2 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji;
14.3 Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;
14.4 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wymogami specyfikacji;
14.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
14.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
14.6 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;
14.7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisujących ofertę;
Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:
 zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;
 musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
 jeden z podmiotów zostanie wyznaczony do reprezentowania wszystkich występujących wspólnie podmiotów i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli pozostałych podmiotów
 wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
14.8 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
• osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
• osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
14.9 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust. 1 Ustawy);
14.10 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
14.11 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
OFERTA – na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 08.07.2011 r., nie otwierać przed godz.1015.

14.12 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

15.1 Oferty należy składać/przesłać do dnia 08.07.2011 r. do godz. 1000
w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111
I piętro Kancelaria Ogólna, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
15.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
15.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
15.4 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
15.5 Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym, adres jw. w sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9) w dniu 08.07.2011 r. o godz.1015.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających
z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia omyłki w ofercie.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena łączna.
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OFERT.


Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie
- waga
1. Cena oferty (brutto) - C 50 %

2. Miejsce i warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz dostosowanie do osób niepełnosprawnych - Z 30 %

3. Program wypoczynku - P 20 %


Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:

1. Cena oferty (brutto) - Cmin – cena najniższej oferty, Cof – cena ocenianej oferty). Oferta z najniższą ceną brutto uzyska maksymalną liczbę punktów - 50.
Dla pozostałych ofert liczba punktów wyliczona zostanie proporcjonalnie obliczona wg wzoru:

C = (Cmin/ Cof)x 100 x 50%
2. Miejsce, warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - Z
Oferta oceniana zgodnie z wzorem może uzyskać maksymalną liczby punktów – 30.

Z = (Zof / Zmax)x 100 x 30%

Z – ilość punktów przyznana danej ofercie za miejsce, warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ,
Z of – suma punktów jaką uzyska badana oferta,
Z max – najwyższa ilość punktów spośród wszystkich złożonych ofert
Miejsc w kolorze szarym nie wypełniać

L.p. KRYTERIA OCENY
miejsce, warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych Wpisać X (lub tak –nie) w odpowiedniej kratce Skala oceny* (wypełni komisja)
spełnia oczekiwania 2 pkt. średnio spełnia – 1 punkt Nie spełnia oczekiwań 0 pkt.
I. Miejsce Bratysława
1. nocleg w Bratysławie
2. nocleg w okolicach Bratysławy do 10 km
3. nocleg w okolicach Bratysławy i powyżej 10 km
II. Miejsce Fusch
1. nocleg w Fusch
2. nocleg w okolicach Fusch do 10 km
3. nocleg w okolicach Fusch i powyżej 10 km
III. Standard hotelu w Bratysławie
1. wyposażony w windę
2 . dostosowany do osób niepełnosprawnych (wjazd dla wózków – pochylnia)
3. pokoje z szerokimi drzwiami min. 90cm (ilość 3)
4. w łazienkach:
a) prysznic z dodatkowym krzesełkiem dla osób niepełnosprawnych min. 3 szt. łazienek dostosowanych,
b) szeroki wjazd,
c) oporęczowanie,
IV. Standard hotelu w Fusch
1. wyposażony w windę
2 . dostosowany do osób niepełnosprawnych (wjazd dla wózków – pochylnia)
3. pokoje z szerokimi drzwiami min. 90cm (ilość 3)
4. w łazienkach:
a) prysznic z dodatkowym krzesełkiem dla osób niepełnosprawnych min. 3 szt. łazienek dostosowanych,
b) szeroki wjazd,
c) oporęczowanie,
V. Restauracje w miejscach zakwaterowania
1. wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
VI Standard autobusu
1. o podwyższonym standardzie, wyposażony w łazienkę, barek, regulowane siedzenia (pionowo, poziomo i na szerokość)

3. Program wypoczynku - P
Oferta oceniana zgodnie z wzorem może uzyskać maksymalną liczbę punktów – 20.

P = (Pof / Pmax) x100 x 20%

P – ilość punktów przyznana danej ofercie za program wycieczki,
P of – suma punktów jaką uzyska badana oferta,
P max – najwyższa ilość punktów spośród wszystkich złożonych ofert


L.p. KRYTERIA OCENY
Program wypoczynku Wpisać X (lub tak –nie) w odpowiedniej kratce Skala oceny* (wypełni komisja)
spełnia oczekiwania 2 pkt. średnio spełnia
oczekiwania
1 pkt. nie spełnia oczekiwań
0 pkt.
1. BRATYSŁAWA
a) Parlament z panoramą Bratysławy
b) Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim
c) Rynek Główny z fontanną Rolanda
d) Stary Ratusz
e) Pałac Arcybiskupi
f) Deptak przy Dunaju
g) okolice słynnych Pałaców
h) Kościoły Bratysławy
i) najstarsze ulice miasta
2. WIEDEŃ
a)zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem wiedeńskim
b) Ringstrasse - reprezentacyjna ulica Wiednia: Ratusz, Parlament, Opera, muzea
c)Pałac Hofburg - siedziba cesarska apartamentami Cesarzowej Sissi
d) Hundertwasserhaus
e) Katedra Św. Szczepana
f) Nowy Wiedeń, Pałac Schonbrunn
g) Prater
3. SALZBURG
a) całodzienna wycieczka autokarowa do Salzburga zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem
b) Starówka
c) Domu Mozarta ze sklepem z czekoladkami mozartowskimi
d) Fontanna tzw. Koński Żłób
e) Twierdza Hohensalzburg
f) Kościół Św. Piotra
g) Katedra z XVII w. z kutymi w brązie drzwiami symbolizującymi Wiarę, Nadzieję i Miłość
h) Ogród Mirabell
i) Zamek Hellbrunn
4. Zell am See
a) zwiedzanie Zell am See
b)pobyt na atrakcyjnym kąpielisku nad jeziorem alpejskim z możliwością kąpieli
c) podziwianie widoków górskich
5. Lodowiec Kitzsteinhorn
a) Lodowiec Kitzsteinhorn- wyjazd kolejką linową na lodowiec i zjazd
b) korzystanie z atrakcji zimowych na lodowcu
6. Wycieczka do wodospadów Krimml
7. Wysokogórska Droga Alpejska
a) wycieczka autokarowa – Wysokogórska Droga Alpejska zwiedzanie punktów widokowych
b) Alpejskie Muzeum Przyrodnicze – oglądanie ekspozycji fauny i flory górskiej prezentowanej multimedialnie
c) postój w najwyżej położonej miejscowości Heiligenblut oraz z punktu widokowego oglądanie najwyższego szczytu Alp Austriackich – Grossglockner i lodowca „Pasterze”;
8. Spacer wokół terenów Parku Dzikich Zwierząt koło Fusch;
9. Plażowanie i kąpiele w basenie z podgrzewaną wodą (min. 2 razy);
10. Kąpiele w alpejskich wodach termalnych Bad Gastein – co najmniej 1 raz min. 2/3 godz.


Punkty przyznawane przez Zamawiającego za kryterium w pkt. 1, 2, 3 obliczone zostaną odpowiednio dla oferowanego zadania zgodnie z informacjami.
Ocena końcowa ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
Punktowa ocena ofert O zostanie obliczona w/g wzoru:

Ostateczna ilość punktów O – uzyskana przez daną ofertę wynosić będzie: O = C + Z + P
a oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów O zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia odpowiednio dla zadania zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w danym zadaniu.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie
(za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.19. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

19.1 Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Ustawy);
19.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
19.3 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Ustawy);
19.4 Zamawiający sprawdzi komisyjnie podczas posiedzenia niejawnego:
19.5 - czy Wykonawcy spełniają warunki określone w specyfikacji oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych;
19.6 - w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;
19.7 - Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.

20. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 jest niezgodna z ustawą;
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759);
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,
 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- została złożona tylko jedna oferta; lub,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.
22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia.
23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Wzór umowy w załączeniu.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m.in. złe warunki atmosferyczne, stan klęski żywiołowej)
b. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz państwowych, zamknięciem obiektów
24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

24.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
24.4 W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
24.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
24.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
24.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 do 4 - Wzór oferty, wzory oświadczeń i wykaz usług
Załącznik Nr 5 - Część szczegółowa potrzeb zamawiającego;
Załącznik Nr 6 – Wzór umowy
Załącznik Nr 7 – wzór oświadczenia o dysponowaniu osobą
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie osoby fizycznej

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków