Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadcz. usług przewozu i rekreacji wycieczki do Austrii ZP.272.4.16.2011

2011-06-29 13:33:16
Łęczna: Świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. ZP.272.4.16.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 752 20 29, faks 81 752 20 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. ZP.272.4.16.2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowej wycieczki dla grupy ok. 45 uczestników. Ostateczna liczba osób, uczestników wycieczki może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu i zostanie podana najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4 2. Miejsce wycieczki: Słowacja - Austria miejscowość Bratysława, Wiedeń, Salzburg, Fusch- Alpy, 3. Opis warunków organizacji wycieczki: Uczestnicy postępowania muszą zapewnić: - transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna -Bratysława (Słowacja)-Wiedeń - Fusch Austria - Łęczna i na wycieczki w Austrii; - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu - suma ubezpieczenia: 5000 PLN, koszty leczenia poza granicami kraju - suma ubezpieczenia 10 000 Euro) dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia; -zapewnienie dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie klimatyzacja, TV, WC, wygodne szerokie siedzenia (możliwość regulacji siedzeń - różne pozycje gdyż uwzględnia się uczestnictwo osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania się), zgodnie z programem wycieczki, -zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2,3,4 osobowych każdy z WC, TV SAT, telefonem; z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, winda, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem - 2 noclegi w Hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym w Bratysławie plus 4 noclegi w Hotelu w okolicach miejscowości Fusch; - wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) na całej trasie wycieczki od pierwszego dnia od obiadu do śniadania ósmego dnia: obiadokolacja w Wiedniu w restauracji przy muzyce na żywo, co najmniej jedna obiadokolacja wyjazdowa poza hotel do restauracji z daniami regionalnymi. - przekąski przy wycieczkach wyjazdowych poza miejscowość noclegową, - przewodnik przy zwiedzaniu Wiednia i Salzburga - korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego; - opieka pilota mówiącego biegle w języku niemieckim, przez cały czas trwania wycieczki; - opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki lub ratownika medycznego do opieki nad uczestnikami wycieczki przez cały czas jej trwania; - pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych, - pokrycia opłat wszystkich w programie biletów wstępu do wskazanych obiektów, muzeów, na atrakcje turystyczne wg programu; - zapewnienie wieczorku integracyjnego w miejscu zakwaterowania, Zamawiający przewiduje następujące atrakcje turystyczno-rekreacyjne: 1. zwiedzanie Bratysławy - min. Parlament z panoramą Bratysławy, Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim, Rynek Główny z fontanną Rolanda, Stary Ratusz, Pałac Arcybiskupi, Deptak przy Dunaju, okolice słynnych Pałaców, Kościoły Bratysławy oraz najstarsze ulice miasta, 2. Wiedeń zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem wiedeńskim: - Ringstrasse - reprezentacyjna ulica Wiednia: Ratusz, Parlament, Opera, muzea, - Pałac Hofburg - siedziba cesarska apartamentami Cesarzowej Sissi - spacer po centrum głównymi ulicami-zwiedzanie - Hundertwasserhaus - przykład niespotykanej architektury - Wiedeńskie kościoły - przykłady architektury sakralnej różnych epok, Katedra Św. Szczepana - Nowy Wiedeń - Pałac Schónbrunn, - Prater - Grinzing 3. całodzienna wycieczka autokarowa do Salzburga, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Starówki, Domu Mozarta ze sklepem z czekoladkami mozartowskimi, Fontanna tzw. Koński Żłób, wejście do wnętrz - Twierdzy Hohensalzburg, Kościoła Św. Piotra; Katedry z XVII w. z kutymi w brązie drzwiami symbolizującymi Wiarę, Nadzieję i Miłość, Ogrodów Mirabell; Zamek Hellbrunn. 4. Wycieczka autokarowa - do Zell am See - zwiedzanie miasta, pobyt na atrakcyjnym kąpielisku nad jeziorem alpejskim z możliwością kąpieli, podziwianie widoków górskich; 5. Zwiedzanie lodowca Kitzsteinhorn- wyjazd kolejką linową na lodowiec i zjazd oraz skorzystanie z atrakcji zimowych na lodowcu. 6. Wycieczka autokarowa - piesza do wodospadów Krimml; 7. całodzienna wycieczka autokarowa - Wysokogórska Droga Alpejska, zwiedzanie punktów widokowych, Alpejskiego Muzeum Przyrodniczego - oglądanie ekspozycji fauny i flory górskiej prezentowanej multimedialnie, postój w najwyżej położonej miejscowości Heiligenblut oraz z punktu widokowego oglądanie najwyższego szczytu Alp Austriackich - Grossglockner i lodowca (Pasterze) 8. Spacer wokół terenów Parku Dzikich Zwierząt koło Fusch; 9. Spacery piesze po Fusch; 10. Plażowanie i kąpiele w basenie z podgrzewaną wodą (min. 2 razy); 11. Korzystanie z sali kominkowej (świetlicy) znajdującej się w Hotelu; 12. Kąpiele w alpejskich wodach termalnych Bad Gastein - co najmniej 1 raz min. 2/3 godz..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 4 do siwz.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami w zakresie: pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu) preferowani piloci posługujący się w sposób komunikatywny językiem niemieckim, o pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa o uprawniającego do wykonywania tego zawodu, o warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz),
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
o Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami w zakresie: pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu) preferowani piloci posługujący się w sposób komunikatywny językiem niemieckim, o pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa o uprawniającego do wykonywania tego zawodu, o warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz),
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1. Cena - 50
• 2. Miejsce i warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz dostosowanie do osób niepełnosprawnych - 30
• 3. Program wypoczynku - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m.in. złe warunki atmosferyczne, stan klęski żywiołowej) b. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz państwowych, zamknięciem obiektów
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2011 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www