Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania na kosztorysowanie remontu Starostwa

2011-06-27 12:04:57
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonania kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót w zakresie remontu budynku Starostwa, usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związanym z pracami nad połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa w zakresie od usytuowanych nowych drzwi wejściowych na każdej z kondygnacji do budynku Starostwa
i polegającym na:
1. II piętro, dotyczy pokoju o nr 216 i 217:
a) wyburzenie istniejącej ściany i położenie nowej ściany (przesunięcie o 1 metr w stosunku do istniejącej w pomieszczeniu Nr 217 w kierunku p. nr 216 ) II piętra i zmiany funkcji z pozostałej powierzchni pokoju biurowego nr 217 na korytarz, łączący korytarz II piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem II piętra budynku (Berlin),
b) ułożenie płytek gresowych w łączniku korytarza, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza,
c) dostosowanie występujących w pokoju nr 217 instalacji do nowej funkcji pomieszczenia.

2. I piętro, dotyczy pokoi o nr 117 i 118:
a) przesunięciu w pokoju nr 118 I piętra ściany o ok. 1 metr w stosunku do istniejącej
w kierunku pokoju nr 117 (do ościeży drzwi nowego wejścia),
b) dobudowa ściany w pokoju nr 117,
c) zmiany funkcji z powstałej powierzchni na korytarz łącznik pomiędzy korytarzem I piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią a korytarzem I piętra budynku (Berlin),
d) ułożenie na powierzchni korytarza - łącznika gresu w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza,
e) demontaż lad dla interesantów ze ścian pokoi nr 117 i 118,
f) dostosowanie występujących w pokoju nr 117 i 118 oraz korytarza - łącznika instalacji do nowej funkcji pomieszczeń.
3. Parter, dotyczy pokoju Nr 10, Sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pokoju socjalnego, sali konferencyjnej oraz pokoju nr 7 i 8:
a) wyburzeniu ściany w pomieszczeniu pomiędzy pokojem socjalnym a sanitariatem,
b) wybudowania ścianek działowych w zakresie nowych sanitariatów:
- dla niepełnosprawnych,
- służbowego,
c) położenie glazury na ścianach, na wybudowanych ściankach, w kolorystyce zgodnej
z kolorystyką istniejącej glazury na pozostałych ścianach oraz uzupełnienie gresu na podłożu, w miejscu demontażu ścian z zgodnej kolorystyce z istniejącym,
d) wyburzenie ściany pomiędzy obecnym sanitariatem dla niepełnosprawnych a pomieszczeniem nr 10 oraz częściowo ściany pomiędzy pokojem nr 10 a salą konferencyjną (dotyczy drzwi wejściowych do pokoju nr 10 i sali konferencyjnej,
e) demontaż drzwi wejściowych do pokoju nr 8, poprzez zabudowę ścianą,
f) instalacja drzwi w ścianie pomiędzy pokojami nr 7 a 8,
g) zmiany funkcji z powstałej powierzchni pokoju gospodarczego, części pokoju nr 10 i części sali konferencyjnej na korytarz łącznik łączący korytarz parteru budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem parteru budynku (Berlin) połączony z poczekalnią dla interesantów oraz sali konferencyjnej na salę obsługi interesantów,
h) położenie płytek gresowych na powierzchni korytarza – łącznika, poczekalni i sali obsługi interesantów, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym,
i) dostosowanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i sieci komputerowych do nowej funkcji pomieszczeń opisanych w punkcie 3 lit. od a do h,
j) instalacja folii antywłamaniowej na oknach Sali obsługi interesantów oraz pokoi nr 7 i 8, w sumie 13 okien,
k) instalacja rolety antywłamaniowej spełniającej funkcję zabezpieczającą
i przeciwwłamaniową w miejscu styku korytarza parteru Starostwa a korytarzem łącznikiem.
4. Skosztorysowanie wszelkich prac związanych z wykonaniem prac remontowych objętych zakresem robót wymienionym wyżej.
5. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru na robotach budowlanych w budynku w Łęcznej, ul Aleja Jana Pawła II 95A w przedmiocie robót do wykonania opisanym w punktach od nr 1 do 4, zgodnie z uszczegółowionym zakresem nadzoru w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
6. Wykonanie wyżej wymienionej usługi kosztorysowania – w terminie nie późniejszym niż do 15.07. 2011r.
7. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w terminie od daty podpisania umowy z wykonawcą robót do dnia zakończenia robót i rozliczenia wykonawcy z zakresu wykonanych robót.


2. Określenie wartości zamówienia brutto: 5 000,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 , Rozdz. 75020, § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro oraz przesłał e-mail do znanych kosztorysantów:
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BARKON Tomasz Fiedorowicz, 20-830 Lublin, ul. Polan 5, e-mail: barkon@poczta.onet.eu
3) Usługi Remontowo-Budowlane PAWLO ul. Romera 55A, 20-487 Lublin, e-mail: pawpap@op.pl ,
4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGA Grzegorz Cieszko, ul. Dziewanny 11/48, 20-539 Lublin, e-mail: gcieszko@wp.pl .


5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BARKON Tomasz Fiedorowicz, 20-830 Lublin, ul. Polan 5, e-mail: barkon@poczta.onet.eu - na wartość:
a) za sporządzenie kosztorysów i przedmiarów robót – 1790,00 zł netto plus 23 % VAT= brutto 2201,70 zł brutto
b) za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru – 2100,00 zł netto plus 23 % VAT + 2583,00 zł brutto;
2) Usługi Remontowo-Budowlane PAWLO ul. Romera 55A, 20-487 Lublin, e-mail: pawpap@op.pl ,
a) za sporządzenie kosztorysów i przedmiarów robót – 2500,00 zł netto plus 23 % VAT= brutto 3075,00 zł brutto
b) za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru – 4000,00 zł netto plus 23 % VAT = 7920,,00 zł brutto;
3) ARC ADIA – Gościniec Sp. z o.o. z siedzibą 26-060 Chęciny, Gościniec 53, tel. 41 315-14-74, e-mail: z.gajos@wp.pl ,
a) za sporządzenie kosztorysów i przedmiarów robót –1800,00 zł netto plus 23 % VAT= brutto 2214,00 zł brutto
b) za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru – 2200,00 zł netto plus 23 % VAT + 2706,00 zł brutto;

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BARKON Tomasz Fiedorowicz,
20-830 Lublin, ul. Polan 5, e-mail: barkon@poczta.onet.eu - na wartość:
a) za sporządzenie kosztorysów i przedmiarów robót – 1790,00 zł netto plus 23 % VAT= brutto 2201,70 zł brutto
b) za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru – 2100,00 zł netto plus 23 % VAT + 2583,00 zł brutto; oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

27.06.2011r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam
Wicestarosta
mgr Kazimierz Budka

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków