Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o usługi kosztorysowania i nadzoru imwestorskiego

2011-06-24 10:30:05

I p

ZP. 2721.6.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót w zakresie remontu budynku Starostwa, usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związanym z pracami nad połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa w zakresie od usytuowanych nowych drzwi wejściowych na każdej z kondygnacji do budynku Starostwa
i polegającym na:
1. II piętro, dotyczy pokoju o nr 216 i 217:
a) wyburzenie istniejącej ściany i położenie nowej ściany (przesunięcie o 1 metr w stosunku do istniejącej w pomieszczeniu Nr 217 w kierunku p. nr 216 ) II piętra i zmiany funkcji z pozostałej powierzchni pokoju biurowego nr 217 na korytarz, łączący korytarz II piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem II piętra budynku (Berlin),
b) ułożenie płytek gresowych w łączniku korytarza, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza,
c) dostosowanie występujących w pokoju nr 217 instalacji do nowej funkcji pomieszczenia.

2. I piętro, dotyczy pokoi o nr 117 i 118:
a) przesunięciu w pokoju nr 118 I piętra ściany o ok. 1 metr w stosunku do istniejącej
w kierunku pokoju nr 117 (do ościeży drzwi nowego wejścia),
b) dobudowa ściany w pokoju nr 117,
c) zmiany funkcji z powstałej powierzchni na korytarz łącznik pomiędzy korytarzem I piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią a korytarzem I piętra budynku (Berlin),
d) ułożenie na powierzchni korytarza - łącznika gresu w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza,
e) demontaż lad dla interesantów ze ścian pokoi nr 117 i 118,
f) dostosowanie występujących w pokoju nr 117 i 118 oraz korytarza - łącznika instalacji do nowej funkcji pomieszczeń.
3. Parter, dotyczy pokoju Nr 10, Sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pokoju socjalnego, sali konferencyjnej oraz pokoju nr 7 i 8:
a) wyburzeniu ściany w pomieszczeniu pomiędzy pokojem socjalnym a sanitariatem,
b) wybudowania ścianek działowych w zakresie nowych sanitariatów:
- dla niepełnosprawnych,
- służbowego,
c) położenie glazury na ścianach, na wybudowanych ściankach, w kolorystyce zgodnej
z kolorystyką istniejącej glazury na pozostałych ścianach oraz uzupełnienie gresu na podłożu, w miejscu demontażu ścian z zgodnej kolorystyce z istniejącym,
d) wyburzenie ściany pomiędzy obecnym sanitariatem dla niepełnosprawnych a pomieszczeniem nr 10 oraz częściowo ściany pomiędzy pokojem nr 10 a salą konferencyjną (dotyczy drzwi wejściowych do pokoju nr 10 i sali konferencyjnej,
e) demontaż drzwi wejściowych do pokoju nr 8, poprzez zabudowę ścianą,
f) instalacja drzwi w ścianie pomiędzy pokojami nr 7 a 8,
g) zmiany funkcji z powstałej powierzchni pokoju gospodarczego, części pokoju nr 10 i części sali konferencyjnej na korytarz łącznik łączący korytarz parteru budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem parteru budynku (Berlin) połączony z poczekalnią dla interesantów oraz sali konferencyjnej na salę obsługi interesantów,
h) położenie płytek gresowych na powierzchni korytarza – łącznika, poczekalni i sali obsługi interesantów, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym,
i) dostosowanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i sieci komputerowych do nowej funkcji pomieszczeń opisanych w punkcie 3 lit. od a do h,
j) instalacja folii antywłamaniowej na oknach Sali obsługi interesantów oraz pokoi nr 7 i 8, w sumie 13 okien,
k) instalacja rolety antywłamaniowej spełniającej funkcję zabezpieczającą
i przeciwwłamaniową w miejscu styku korytarza parteru Starostwa a korytarzem łącznikiem.
4. Skosztorysowanie wszelkich prac związanych z wykonaniem prac remontowych objętych zakresem robót wymienionym wyżej.
5. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru na robotach budowlanych w budynku w Łęcznej, ul Aleja Jana Pawła II 95A w przedmiocie robót do wykonania opisanym w punktach od nr 1 do 4, zgodnie z uszczegółowionym zakresem nadzoru w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
6. Wykonanie wyżej wymienionej usługi kosztorysowania – w terminie nie późniejszym niż do 15.07. 2011r.
7. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w terminie od daty podpisania umowy z wykonawcą robót do dnia zakończenia robót i rozliczenia wykonawcy z zakresu wykonanych robót.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt : 081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2011r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy


Łęczna dnia 24.06.2011r. ....................................... Kierownik Jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron