Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową Powiatu i jedn. org. ZP.272.4.12.2011

2011-06-10 13:03:03
Łęczna: Wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. ZP.272.4.12.2011
Numer ogłoszenia: 162459 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. ZP.272.4.12.2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2011 r. do 31.07.2014 r. CPV: 66110000-4 - usługi bankowe. 2. Jednostki organizacyjne objęte niniejszą umową: 2.1. Jednostki niżej wymienione, objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat: 1) Rachunek podstawowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego, 2) Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, 5) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej, 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, 7) Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, 8) Zespół Szkół w Ludwinie, 9) Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, 10) Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, 11) Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, 12) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach, 13) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach. 2.2. Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla n/w jednostek: 1) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, 2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łecznej, 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej, 4) Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej. 2.3. Jednostki dla których kalkulacja obejmować ma każdą usługę oddzielnie, dla n/w jednostki: 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, 3. Obsługa bankowa jednostek wymienionych w punkcie 2.1. ; 2.2. i 2.3. obejmuje w szczególności: 1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na: 1.1. Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w tym walutowych, 1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych 1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych, 1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo), 1.5. Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł), 1.6. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8:00 1.7. Wydawaniu blankietów czekowych, 1.8. Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy, 1.9. W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat, 1.10. Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro, 1.11. W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku, 1.12. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: - wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na konta powiatu i jego jednostek organizacyjnych, - wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków, - zmiany karty wzorów podpisów, - wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, - przyjęcia depozytu, - korzystania z systemu bankowości elektronicznej. 1.13 Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji. 1.14. udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat, Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem - wymienione w dziale IV ust. 2 punkt 2.1. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Łęcznej (wspólny ryczałt stałych opłat). Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. w zakresie punktów: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy. Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla jednostek organizacyjnych (objętych ryczałtem - wymienione w dziale IV ust. 2 punkt 2.2. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. w zakresie punktów: 1.1. do 1.14 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy. Cena za wymienione usługi dla jednostki organizacyjnej - wymienionej w dziale IV ust. 2 punkt 2.3. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. z możliwością osobno ponoszonych wydatków wymienionych w punktach: 1.1. do 1.14 przez tę jednostkę lub wskazanego przez nią płatnika. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy 2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Powiatu Łęczyńskiego Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Powiatu Łęczyńskiego w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty, Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. 3) Lokata OVERNIGHT Bank zapewni możliwości tworzenia lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. 4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału. 4. Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1M według danych z dnia 31 maja 2011 roku; WIBOR 1M - 4,29%: WIBID 1M - 4,09 %; EURIBOR 1M - 1,24% 5. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana jako średnia arytmetyczna z kwotowań od 1 do ostatniego dnia (włącznie) poprzedniego miesiąca. 6. Punk kasowy lub ajencyjny Uruchomienie punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych. 7. Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert: 7.1. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.1. 1) - ilość rachunków bankowych - 52 szt. 2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych - 1288 szt./4586,76zł; 3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych - 20 szt./9966,67zł; 4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych - 1818 szt. 7.2. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.2. 1) - ilość rachunków bankowych - 12 szt.; 2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych - 31 szt./12261,75 zł; 3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych - 81 szt./568,33 zł; 4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych -424 szt. 7.3. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.3. 1) - ilość rachunków bankowych - 6 2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych - 0/0 3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych - 300 szt./135000,00 zł; 4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych - 90 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. koncesje, zezwolenie lub licencję - wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym w postaci oddziału lub filii banku znajdującego się na terenie miasta Łęczna i zobowiążą się do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzania dysponowania osobą.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wymaga potwierdzania znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o koncesję, zezwolenie lub licencję
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii banku, znajdującej się na terenie miasta Łęczna oraz zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego według załącznika nr 7 do siwz oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: 1) zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności: a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy, b) na Powiat Łęczyński zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu Łęczyńskiego, c) zaistnieje potrzeba utworzenia nowego rachunku bankowego, d) pojawią się nowe korzystne dla Powiatu Łęczyńskiego produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Powiatu Łęczyńskiego, e) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne; zakładka siwz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A kancelaria pok. Nr 111 lub Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych