Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na na ...

Wynik przetargu na na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa światłowodu na terenie miasta Łęczna” Znak sprawy: ZP.272.4.11.2011

2011-05-25 18:04:33

Łęczna, dn.25.05.2011r.
Znak sprawy: ZP.272.4.11.2011


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na _Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa światłowodu na terenie miasta Łęczna”_
znak: ZP.272.4.11.2011, realizowanego w ramach projektu Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 128215 - 2011; data zamieszczenia ogłoszenia: 02.05.2011r.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.).


Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 18.05.2011r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.05.2011r. do godz. 14.00 wpłynęło osiem ofert.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. kwotę 561.200,00 zł brutto.
Komisja powołana przez Zarząd Powiatu dokonała otwarcia ofert i stwierdziła,
że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena tej oferty wynosi 639.782,84 zł brutto. Oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Handlowo - Usługowe LUBTEL Sp. z o.o.,
ul. Energetyków 12, 20-468 Lublin.
Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że jest zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec niemożności zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty

Zatem postępowanie należało unieważnić.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński


Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2. a/a.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna