Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prace remontowe w ZSG Łeczna ZP.272.4.13.2011

2011-05-13 10:52:27
Łęczna: prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remontu sanitariatów w ZSG Łęczna, z podziałem na dwa zadania. ZP.272.4.13.2011
Numer ogłoszenia: 137059 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remontu sanitariatów w ZSG Łęczna, z podziałem na dwa zadania. ZP.272.4.13.2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remontu sanitariatów w ZSG Łęczna, z podziałem na dwa zadania. CPV: 44221100-6 - okna 45421132-8 - instalowanie okien 45211310-5 - roboty budowlane w zakresie łazienek. UWAGA: W przypadku składania oferty tylko na jedno z w/w zadań, należy wyodrębnić z przedmiarów robót dotyczących sanitariatów dla dziewcząt i chłopców zakres robót dotyczący tylko zadania, którym wykonawca jest zainteresowany (do zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej doliczyć okna w w/w sanitariatach, natomiast dla zadania dotyczącego remontu sanitariatów pominąć wycenę wymiany okien w sanitariatach)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach dodatkowych cen nie wyższych niż ceny zastosowane w zamówieniu podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.11.00-6, 45.42.11.32-8, 45.21.13.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium w w/w wartości należy wpłacić bez względu na to, czy oferta będzie złożona na jedno czy na dwa zadania.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzania dysponowania osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy - posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, poprzez załączenie do oferty kserokopii tych uprawnień i przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego. Jeżeli osoba ta nie jest pracownikiem Wykonawcy, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dyspozycyjności tej osoby na potrzeby wykonawcy, na okres wykonywania zamówienia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: - dalsze zmiany dotyczące stawek podatku VAT, które zostaną wprowadzone w trakcie obowiązywania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka : zamówienia publiczne, zakładka: siwz z załacznikami
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka : zamówienia publiczne, zakładka: siwz z załącznikami.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2011 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remontu sanitariatów w ZSG Łęczna, z podziałem na dwa zadania: Zadanie Nr 1: wymiana stolarki okiennej;.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remontu sanitariatów w ZSG Łęczna, z podziałem na dwa zadania: Zadanie Nr 1: wymiana stolarki okiennej; UWAGA: W przypadku składania oferty tylko na jedno z w/w zadań, należy wyodrębnić z przedmiarów robót dotyczących sanitariatów dla dziewcząt i chłopców zakres robót dotyczący tylko zadania, którym wykonawca jest zainteresowany (do zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej doliczyć okna w w/w sanitariatach, natomiast dla zadania dotyczącego remontu sanitariatów pominąć wycenę wymiany okien w sanitariatach)..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.11.00-6, 45.42.11.32-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remontu sanitariatów w ZSG Łęczna, z podziałem na dwa zadania: Zadanie Nr 2: remont sanitariatów..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remontu sanitariatów w ZSG Łęczna, z podziałem na dwa zadania: Zadanie Nr 2: remont sanitariatów. UWAGA: W przypadku składania oferty tylko na jedno z w/w zadań, należy wyodrębnić z przedmiarów robót dotyczących sanitariatów dla dziewcząt i chłopców zakres robót dotyczący tylko zadania, którym wykonawca jest zainteresowany (do zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej doliczyć okna w w/w sanitariatach, natomiast dla zadania dotyczącego remontu sanitariatów pominąć wycenę wymiany okien w sanitariatach)..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.10-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych