Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na modernizację ewidencji Gm. Ludwin ZP.2724.9.2011

2011-04-11 12:27:02
Łęczna, 11.04.2011r.
ZP.2724.9.2011

Pytania i odpowiedzi do przetargu Nr 1
Dotyczy: zapytania do treści SIWZ ZP.2724.9.2011 w zakresie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych oraz uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Czarny Las, Dąbrowa, Dratów, Dratów-Kolonia, Grądy, Jagodno, Kaniwola, Kobyłki, Kocia Góra, Krzczeń, Ludwin, Ludwin-Kolonia, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Stary Radzic, Uciekajka, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy w jednostce ewidencyjnej Ludwin, powiat łęczyński.
W imieniu Zamawiającego, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11 kwietnia 2011r.:
1. Prosi się o uszczegółowienie zapisu pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(str. 7) cyt.: „W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie.”.
Ad. 1) W/w zapis wyczerpuje zapis art. 23 ust. 2 do 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 114 poz. 759 z późniejszym i zmianami). Przy rozpatrywaniu złożonych ofert, Zamawiającego obowiązują w zakresie przytoczonym zapisy art. 26 ust. 2a do 2c cytowanej ustawy, w brzmieniu cyt.:
2a. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.”
Zamawiającego obowiązuje ścisłe przestrzeganie zapisów w/w ustawy, a więc złożenie oferty wspólnej podlega ocenie zapisom ustawowym, wyżej zacytowanym.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www