Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na ubezpieczenie mienia ZP.2724.7.2011

2011-04-01 11:59:57
Łęczna, dnia 01.04.2011 r.


Wszyscy Wykonawcy


Zmiana treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr: ZP.2724.7.2011 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2011r. pod numerem 91715 - 2011
Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie, majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poniżej wyjaśniam:
Wnosimy o zmianę treści klauzuli Reprezentantów na :

L.p. Pytania do SIWZ Odpowiedzi
1 Klauzula Reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że :
Ubezpieczycie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które ponosi on odpowiedzialność, a są to : Starosta Powiatu Łęczyńskiego, jego pełnomocnicy, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.
Nie wyrażamy zgody
2 „Jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania” i dopisanie „ W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych wg wartości odtworzeniowej, jeżeli deklarowana suma ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia jest niższa od ich wartości na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie), dopuszcza się odstąpienie od zasady proporcji, jeżeli niedoubezpieczenie to nie przekroczy 20% sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem jednak, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest całkowita suma ubezpieczenia określona w polisie.”
Nie wyrażamy zgody
3 Prosimy również o informację czy w miejscach podlegających ubezpieczeniu od 1997r nie były notowane szkody powodziowe oraz nie wystąpiło ryzyko zapadania / osuwania się ziemi na skutek podmycia przez falę powodziową.
Takie zjawiska nie występowałyW związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www