Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: ZP.2724/06/2011

2011-03-31 13:20:57

Łęczna, dn. 31.03.2011r. Znak sprawy: ZP.2724/06/2011 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Powiat Łęczyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego w ramach realizacji projektu _Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego_ za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Usług Technicznych Ekiert, 21-008 Tomaszowice, Tomaszowice Kol. 43

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%,), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu
i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
(łączna punktacja)

1 Ryszard Bryła „ekogeo.pl”
20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 6/21

44,06 pkt.
2 Tomasz Lis „USŁUGI PROJEKTOWE”
20-805 Lublin, ul. Harcerska 24

92,19 pkt.
3 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Lublinie
20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 3
27,22 pkt.
4 P.H.-U. „REM- BUD” Stefan Mazur
21-040 Świdnik, ul. Chabrowa 3/14

66,28 pkt.
5 Usługi Budowlane Ewelina Piwniczuk
22-200 Włodawa, ul. Usługowa 5

22,87 pkt.
6 Jerzy Ekiert Ośrodek Usług Technicznych Ekiert
21-008 Tomaszowice, Tomaszowice Kol. 43

100,00 pkt.


Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przewodniczący Zarządu

Adam Niwiński

Otrzymują:
1. adresat,
2. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
3. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2022 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe